שפות אחרות
חוכמה ועצות טובות מן התנ
עמודים. 238

טפשמםיצרוחורסמתהרשאםיאיבנהויההיפ-לע.רואוהכרדההבו,םימורממהרותהתאונדרוהוילערשאו,תרמשמלםהידיבדקפוהש ל-אהרפסיפלע וטפשםימכחהוםינברהםגו,םידוהיל(44,ךורעהןחלושה :5הרוס)...ודיעה
רבדגיציןעמלו,בוטהישועלעונדסחאולמתאאיביןעמלרפסהתאהשמלונַתָנ:תאזףאותאז,הֶנקִמה:6הרוס).םנובירםעושגפיייכ ונימאי ןעמלםימחרוהכרדהאיביו,וינפואלערובד(154
ידכתיברעןושלבןתינו(וימדוקתא)רשאמהרפסוהזו,םימחרלותפומלהשמלשורפסהיהוינפל(12,לוחה תועבג:46הרוס).םיביטימלהרושבאיבהלוהלוועהינב תאריהזהל
,ל-אהימיתאםהלרכזהורואלךשוחמךמעינבתאאצוה-וניתותואתאאיבהלהשמתאונחלש(5 ,םהרבא:14הרוס).הבוטריכיווחורךיראירשאלכלתותואםינופצתאזב יכ
רשאבזוחֱא ,ךילאירבַדבוךתואיחלושב םישנאה לעמתויהלךיתרחבינא,השמ :(ל-אה)רמאםהב זוחֱא-.וינפואלערובד רבד,גוסלכמלכשהרסומתוחולבול ונבתכ.םידומבהֵיֱהוךל יתתנ.םירקפומה תלחנתאםכלהאראדוע .םיאנהםהירבדבזוחאל וביטיייכךמעינבלע הווצובטיה(144-145 ,המוחהםוֹרְמִמ:7הרוס)
תאםיארילםימחרוהכרדהירבדםיתורחםהילעו,תוחולהתאלטנ,השמתמחהככשרשאכ(154,המוחהםוֹרְמִמ:7הרוס).םנוביר
הרוס).לארשיינבלהכרדהרוקמותוא ונישע .ומע שגפמב קפקפתלאןכל,רפסהתאהשמלוּנַתָנ(23 ,היוחתשהה :32


חוכמה ועצות טובות מן התנ
logo
logo
logo
logo
חוכמה ועצות טובות מן התנ