logo
logo
logo
Ye'cüc ve Me'cüc'ün, I. Ve II. Dünya savaşları olduğuna dair hadislerden işaretler
Ye'cüc ve Me'cüc'ün, I. Ve II. Dünya savaşları olduğuna dair hadislerden işaretler
18454

Peygamber Efendimiz (sav) “Yec'uc ve Mec'uc” olarak anılan insan topluluğunu bir kıyamet alameti olarak bildirmiştir. Ye'cuc Me'cuc kavminin ahir zamandaki ortaya çıkışı, Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan bir süre önce, 1. ve 2. Dünya savaşlarıyla gerçekleşmiş bir olaydır (Doğrusunu Allah bilir). Peygamber Efendimiz (sav)'in "Hz. Mehdi (a.s.) tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir."1  hadisinden, Ye'cuc Me'cuc kavminden bahsedilen Zulkarneyn kıssasında da ahirzamana işaretler olduğu anlaşılmaktadır.

Ye'cuc Me'cuc, Kuran'da Allah karşıtı, kan dökücü büyük bir hareket olarak dikkat çekilen bir kavimdir. Allah karşıtı bozguncu hareketler her dönemde olmuştur; ancak asıl dünya çapında bozgunculuk ahir zamanda 1. ve 2. Dünya savaşlarında gerçekleşmiştir.

Peygamber Efendimiz (sav)'in aşağıdaki hadisinde bu bozgunculuk döneminde yaşanan sefalet teşbihle anlatılmaktadır:

"... Ye’cuc ve Me’cuc kavimleri dağ ve tepe gibi yüksek yerlerden akın ederek insanlara karışacak ve herşeyi yiyip içmeleri üzerine göller dahi kuruyacak, neticede büyük bir kıtlık baş gösterecektir." 2

“Ye’cuc ve Me’cuc… insanlara saldırırlar, bütün suları içerler, insanlar onlardan kaçmaya başlar…"3 

“Ye’cuc ve Me’cuc açılacak, onlar Allâh-u Te‘âlâ’nın: ‘Her yüksek yerden boşalıyorlar’ buyurduğu gibi, insanlara musallat olacaklar, Müslümanlar onlardan kaçarak şehirlerine ve kalelerine çekilecekler, hayvanlarını bile yanlarına toplayacaklar. Ye’cuc ve Me’cuc yeryüzünün sularını içecekler, bir nehre uğradıklarında onu kupkuru bırakacaklar, arkalarından gelenler: ‘Bir zamanlar burada su vardı’ diyecekler. İnsanlardan özel sığınaklara girmeyen kimse kalmayınca onların sözcüsü: ‘İşte yer halkından kurtulduk, şimdi gök ehli kaldı’ diyecek…” 4

Hadisler, Dünya savaşları sırasında insanların çektiği sıkıntılara, kıtlık ve zorluk ortamına işaret ediyor olabilir (Doğrusunu Allah bilir). Savaşlar şehirlerin içlerine kadar girmiş, insanlar sığınaklara saklanmış, yerden ve gökten bombardımana maruz kalmışlardır. Bu hadislerde de bu dönemde yaşanan perişanlık ve sefalet ortamı vurgulanmaktadır.

Peygamber Efendimiz (sav)'in bir başka hadisinde, Ye'cuc Mecuc'un çeşitli kavimlerden oluşan bir topluluk olduğu bildirilmektedir:

"Ye'cuc ve Me'cuc yirmi iki kabileden ibarettir…" 5

Bu yönüyle de Ye'cuc Me'cuc, Dünya Savaşlarında bir araya gelen çok sayıdaki komünist, faşist ülkelerin ittifakına işaret etmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Peygamber Efendimiz (sav)’in diğer hadislerinden, Ye'cuc Mec'uc kavminin "fesat çıkaran"6 ve "inkarcı bir insan topluluğu olacağı"7  da bilinmektedir. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde şu şekilde buyurmuştur:

"Mirac gecesi Allah beni Yec'uc ve Mec'uclerin yanlarına gönderdi; onları dine davet ettim; kabul etmediler.. Onun için onlar, Adem ve İblis neslinden Allah’a asi gelenlerle birlikte cehenneme gireceklerdir." 8

KURAN'DA BİLDİRİLEN YECÜC VE MECÜC'ÜN, I VE II. DÜNYA SAVAŞLARINA İŞARET EDİYOR OLMASI KUVVETLE MUHTEMELDİR >>>

-----------------

1. Kıyamet Alametleri, s. 183/ El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar s. 32/Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 10
2. İbni Mace, Fiten: 33, no: 4075-4077, 2/1358; Tirmizi, Fiten: 59, no: 2240, 4/510
3. Ebû Ya‘lâ, no:6436; Hâkim, el-Müstedrek: 4/488; Abdürrezzâk, el-Musannef, 2/28,29; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no:10632, 16/369; Tirmizî, no:3153; İbni Mâce, no:4080; İbni Hibbân, no:6829
4. Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no:11731, 18/256; İbni Mâce, 4079; Ebû Ya‘lâ, 1144, 1351; Taberî, 15/399; İbni Hibbân, no:6830; Hâkim, el-Müstedrek: 2/245, 4/489
5. Fethul Bari (13/107); Tuhfetul Ahfezi (6/351); Keşful Hafa (1/38-39); Berzenci, el-İşaa (s249)
6. Kıyamet Alametleri, Müellif: Muhammed B. Resul Al-Hüseyni, Mütercim: Naim Erdoğan, Genişletilmiş 8. baskı, Pamuk Yayıncılık, s. 257
7. Kıyamet Alametleri, Müellif: Muhammed B. Resul Al-Hüseyni, Mütercim: Naim Erdoğan, Genişletilmiş 8. baskı, Pamuk Yayıncılık, s. 251
8. Kıyamet Alametleri, Müellif: Muhammed B. Resul Al-Hüseyni, Mütercim: Naim Erdoğan, Genişletilmiş 8. baskı, Pamuk Yayıncılık, s. 251

PAYLAŞ
logo
logo
logo
logo
Benzerleri