Hz. Mehdi (a.s.)'ın sakalı hafif olup sakalı yanlarda az, aşağı tarafı ise yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş şekilde olacaktır

... (HZ MEHDİ (AS)) ORTA BOYLU, ESMER, MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)... BİR ADAM Kİ, ONA ŞUAYB BİN SALİH DENİLİR. ...

(Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)

** Hadîsteki bu isim o zatın asıl ismi değil, unvan-ı mülahaza olan ismidir. Kezalik “Mehdî”, “Cahcah”, “Deccal”, “Süfyanî” gibi isimler de birer ünvandır. O şahıslar aynı bu isimle gelir demek değildir. Mesela Peygamber (A.S.M.)‘ın ismi Tevrat’ta ve İncil’de “Ahyed, Ahmed, Faraklit, Münhamenna” olarak geçmektedir. Hz. İbrahim’in babasının adı “Tareh” olduğu halde Kur’an ona “Azer” demiştir. Allahu A’lem  meşrikten çıkan o zatın bütün dünyanın ordularına karşı koyan küçücük bir ordusu olduğu için ona şubecik anlamında Şuayb adı verilmiştir. “Bin Salih” denilmesi ise, bu zatın babası da kendisi gibi salih bir insan olmakla beraber ...

Hem şu hadîste o zatın diğer bir ismi “Hâris bin Harras”dır ki Aslan oğlu aslan demektir. O zatın isminin manasına tevafuk etmektedir.

Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41-ARAPÇA METİN

Arapça Okunuşu: Raculun reb’atun esmerun, min beni temiym, meczum, kevsec, yukalu lehu şuayb bin salih ofuaı

“Maveraünnehir’den bir adam (Hz. Mehdi (a.s.)) çıkar, ona El-Hâris İbn-ul Harras** denir.

(Ebu Davud, Mehdi 1, (2452))
Ravi: Hz. Hilal İbnu Amr (r.a.)
(Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseynî, c. 5, s. 617)
(Sünen-i  Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/410)


 

Haris aslan demektir.** Haris aslan demektir. O zatın ismi ile aynı mânâdadır. Binaenaleyh hadîs kinayeli olarak o zattan bahsetmektedir. 

Peygamberimiz (s.a.v)'den rivayet edilen bu hadisi şerifteHz. Mehdi (a.s.) hakkında çok detaylı bilgi vermiştir.  Peygamberimiz (s.a.v.) bu hadisi şerifinde açıkça Hz. Mehdi (a.s.)’ı tarif etmiş, bazı fiziksel özellikleri ve tabiyeti altında olan küçük grubu hakkında önemli bazı detaylar vermiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili verdiği detaylardan biri Hz. Mehdi (a.s.)’ın sakalı ile ilgilidir. Birçok hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın sakallı olacağını haber veren  Peygamberimiz (s.a.v) bu hadisinde de bu sakalın şekliyle ilgili detaylar bildirmiştir. Hadisteki “meczum” yani “cezm edilmiş, yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal” ifadesiyle Hz. Mehdi (a.s.)’ın sakal şekli; ayrıca kevsec ifadesiyle de sakalının hem yanlardan ince olarak inen hem de ince tüylü bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda hadisteki kevsec ifadesiyle Hz. Mehdi (a.s.)’ın sakalının sert sakal şeklinde değil aynı Peygamberimiz (s.a.v.)’de de olduğu gibi ince tüylü sakal şeklinde olduğu da anlaşılmaktadır.


Peygamberimiz (s.a.v) Hz. Mehdi (a.s.)’ın orta boylu ve esmer yani diğer hadislerde de bildirildiği gibi kırmızıya çalan beyaz bir cilt rengine sahip olduğunu bildirmiştir.

Burada Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili olarak verdiği başka bir önemli detay da başka birçok hadiste de bildirilen ve Hz. Mehdi (a.s.)’a tabi olan kişilerin sayısının çok az oluşu ile ilgili bilgidir.

Peygamberimiz (s.a.v.) bunu birçok hadisinde ifade etmiştir. Bu nedenledir ki Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında, manevi ordusuna sonradan katılıp sayılarını binlerce kişiye ulaştıracak bir ordu ya da topluluk olmayacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın birlikte inkar edenlere karşı fikri mücadele yapacağı ordusu, hep çok az sayıda kalacaktır.

Bu hadiste de Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’a Şuayb bin Salih diye hitap etmektedir. Hadisi şerh eden büyük İslam alimi Heytemi Hazretleri, Hz. Mehdi (a.s.) için kullanılan Şuayb kelimesinin şubecik anlamında kullanıldığını ifade etmiş, bu ifade ile Hz. Mehdi (a.s.)’ın çok sayıdaki inkarcılara karşı fikri mücadele verecek olan arkadaş grubunun sayısının son derece az olduğunun ifade edildiğini söylemiştir. Yine Bin Salih ifadesiyle de Hz. Mehdi (a.s.)’ın babasının da salih bir insan olduğuna dikkat çekildiğini açıklamıştır.


2010-07-13 17:19:43

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top