Hz. İdris (a.s.)’ın Kitabı Olarak Bilinen Enoch’ta Yer Alan Hz. Mehdi (a.s.)’a Ait Bilgiler Hadislerle Mutabıktır

Hz. İdris (a.s.)’ın Kitabı Olarak Bilinen Enoch’ta Yer Alan Hz. Mehdi (a.s.)’a Ait Bilgiler Hadislerle Mutabıktır

Mehdiyet konusu her dönemde İslam tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in çok sayıdaki hadisinde, ismiyle, vasıflarıyla, yardımcılarıyla, devrinin özellikleriyle ve yapacağı icraatlarla ayrıntılı olarak tarif edilen Hz. Mehdi (a.s.)’ın geleceğine dair çeşitli Kuran ayetlerinde de işari manada müjdeler vardır. Ancak Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru sadece Kuran ve hadislerle müjdelenmemiş, tüm İlahi kitaplarda da yer almıştır. Hz. İdris (a.s.)’a indirilen Kitap olarak bilinen Enoch’ta Hz Mehdi (a.s.)’a ait bilgilerin yer alması bu mübarek zatın binlerce asır önce de beklendiğinin açık delillerinden biridir.

www.mehdinincikisalametleri.beyazsiteler.com

 

Hz. İdris (a.s.)’a Allah, Kuran’da “Kitap’ta İdris’i de zikret. Çünkü o, doğru olan bir peygamberdi. Biz onu yüce bir mekan (makam)a yükseltmiştik.” (Meryem Suresi; 56-57) ayetleriyle dikkat çekmiştir. Hz. İdris (a.s.) güzel ahlaklı, nur yüzlü peygamberlerimizdendir. Antik Mısır’dan, Mason kitabelerine ve Avrupa’nın Kuzey sahillerine kadar pek çok yerde adı geçen Hz. İdris (a.s.)’ın 72 dil bildiği, bilim ve fen alanlarında geniş bilgiye sahip olduğu, gaybden haber verdiği de çeşitli kaynaklarda yer almaktadır. (Doğrusunu Allah bilir.) Hz. İdris (a.s.) ile ilgili bir diğer bilgi de kendisine indirilen İlahi bir kitabının olduğudur. Hz. İdris (a.s.)’a indirilen Kitap olarak bilinen “Enoch” isimli bu kitap, “Enoch 1” ve “Enoch 2” şeklinde tanınır. Sami harflerinin vokallerine göre farklılaştırılmış olan ve Habeşistan’daki Aksum kralının resmi dili olan GE’EZ dilindeki bu kitap, ilk olarak İngiliz kaşif James Bruce tarafından Habeş manastırında keşfedilmiş, sonra iki yazar tarafından farklı zamanlarda çevirileri yapılmıştır. Musevi ve Hristiyanların kabul ettiği bu 2000 yıllık eserin en dikkat çekici yanlarından biri de Hz. Mehdi (a.s.)’dan detaylı olarak söz edilmesidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisleri ile mutabık olan bu anlatımlar şöyledir:

HZ. MEHDİ (A.S.)’IN YAŞAMI HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİLER

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Arabası

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.) devrindeki teknik araçlardan birinin “araba” olacağı bildirilmiş, arabaların farlarına ve iç ışıklandırmalarına dikkat çekilmiştir:

 • “Hz. Mehdi (a.s.) mutedil ahlaklı, iyi yaratılışlıdır... ONUN ATI, KARANLIKLARDA ON DÖRTLÜK AY GİBİ PARLAR. O (HZ. MEHDİ (A.S.)), EN HAYIRLI TOPLULUĞUN ÖNÜNDE GİDER. Onlar Allah’ın dinine sarılmış; onunla Allah’a yaklaşmaya çalışırlar...” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 171)

Hz. İdris (a.s.)’a indirilen Enoch’ta ise Hz. Mehdi (a.s.)’ın arabasından şöyle söz edilir:

 • “Dikkatlice inceledim ve içinde yüce bir tahtın bulunduğunu gördüm. Görünümü buza benziyordu. Çevresi parlak güneş küresini andırıyordu ve Cherubim’in sesleri vardı.” (Enoch, s. 62, 18)
 • “Bu kudretli tahtın altından alevli ateş nehirleri çıkıyordu. Ona gözle bakmak imkansızdı.” (Enoch, s. 62, 19)

Burada “Dikkatlice inceledim ve içinde yüce bir tahtın bulunduğunu gördüm, görünümü buza benziyordu” sözleri ile arabanın metalden yapılacağı ve içinde koltukları olacağı, “çevresi parlak; güneş küresini andıran” tanımlaması ile arabanın farlarından, “cherubim sesleri” ile kontağın çalışmasıyla arabadan çıkan seslerden bahsedilmektedir. “Bu kudretli tahtın altından alevli ateş nehirleri çıkıyordu” ifadesi ise arabanın çalışma prensibine yani yanma odası, motoru ve oradan çıkan gaza, “Ona gözle bakmak imkansızdı” açıklaması ise hızlı gittiğine işaret eder. (Doğrusunu Allah bilir.)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Elbiselerinin Beyaz ve Parlak Olacağı

Hz. Ali (r.a)’ın torunlarından olan İmam Cafer-i Sadık (r.a.) Peygamberimiz (s.a.v.)’den aktardığı bir hadiste ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili olarak onun Peygamberimiz (s.a.v.) gibi beyaz, temiz ve parlak elbiseler giyeceğini bildirmiştir:

 • Aban bin Tağlib der ki: İmam Cafer-i Sadık (a.s)‘ın şöyle buyurduğunu duydum: “Ben Kaim’i (Hz. Mehdi (a.s.)) görür gibiyim, NECEF’İN ARKASINDA RESULULLAH (S.A.V.)’İN BEYAZ ZIRHINI GİYECEK VE ZIRHI GİYDİKTEN SONRA BEDENİ TIPKI RESULLAH (S.A.V.)’İN BEDENİ GİBİ GENİŞLEYECEK. CENNET İPEKLERİNDEN BİR ELBİSE ZIRHI ÖRTECEK.” (İmam Mehdi, Ali İrfan, Velayet Yayıncılık, sf. 94)

Bir başka hadiste ise Hz. Mehdi (a.s.)’ın elbiselerinin parlak olacağı şöyle vurgulanmıştır:

 • İmam Ali (a.s.) diyor ki: Resulullah (s.a.v.) bana hitaben şöyle buyurdular: “ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) ÜZERİNDE NURDAN ELBİSELER VARDIR…” (Bihar, c. 36, s. 337; c. 51, s. 108) 

Hadiste, “üzerinde nurdan elbiseler vardır” sözleriyle Hz. Mehdi (a.s.)’ın elbisesinin parlak olacağına işaret edilmiştir. Bilindiği gibi “nur”, “ışık kaynağı” değil, “ışığı yansıtan” anlamındadır.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın ışığı yansıtan, parlak kıyafetleri olacağı Enoch’ta şöyle bildirilmiştir:

 • “Şan ile Şeref’i yüce biri üzerinde oturuyordu. Kaftanı, güneşten parlak ve kardan beyazdı.” (Enoch, s. 62, 20)

www.mehdininfizikiyapisi.beyazsiteler.com

HZ. MEHDİ (A.S.) ŞECERESİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Hz. Mehdi (a.s.) Peygamberlerin Nişaneleriyle Çıkacak

“Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “BU GAYBETİN SAHİBİNDE (HZ. MEHDİ (A.S.)’DA) DÖRT PEYGAMBERİN SÜNNETİ VARDIR. MUSA (A.S.)’DAN BİR SÜNNET, İSA (A.S.)’DAN BİR SÜNNET, YUSUF (A.S.)’DAN BİR SÜNNET VE MUHAMMED (S.A.V.)’DEN BİR SÜNNET, Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun.”

Bu hadis-i şerifte dikkat çekildiği gibi Hz. Mehdi (a.s.) değerli peygamberlerimizin özelliklerini taşıyacaktır. Bu özellikler, Hz. Mehdi (a.s.)’ı tanımamızda birer yol göstericidir.

Hz. İdris (a.s.)’a indirilen Enoch’ta ise Hz. Mehdi (a.s.) neslinin Hz. İbrahim (a.s.)’dan geleceği, bu nedenle şeref, şan ve doğruluğunun sınırsız olduğu şöyle bildirilir:

 • “O, her saklı şeyi aydınlatacak. Senin kudretin nesilden nesledir. Ve Senin Şan ile Şeref’in ebedidir. Senin sırların derindir ve sayısızdır ve Senin doğruluğun hesaplanmaz.” (Enoch, s. 170, Bölüm 63, 3) 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Yetim Olacağının Bildirilmesi

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın küçük yaşta babasını kaybedip yetim kalacağı belirtilmiştir: “HZ. MEHDİ (A.S.) YETİM OLACAKTIR.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 176)

Enoch’ta ise Hz. Mehdi (a.s.)’ın yetim olacağına “Bu Kadının Oğlu” sözleri ile dikkat çekilmiş ve Müslümanların manevi lideri olarak İslam’ın tahtına oturacağı şöyle bildirilmiştir:

“Onlardan bir kısmı diğer bir kısmına bakacak. Hayrete düşecekler ve yüzleri eğilecek. Bu Kadının Oğlu’nu, (O’nun) Şan ile Şeref’inin tahtında otururken gördüklerinde sıkıntı onları kaplayacak.” (Enoch, s. 166, Bölüm 57, 5)

HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ALLAH’IN YARDIM VE İNAYETİ ALTINDA OLMASI

Hz. Mehdi (a.s.)’ı Meleklerin Allah’ın İzniyle Koruması ve Ona Yardım Etmeleri

 • “... Onun (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) yardımcıları Yemen ve Şam ehlinden olacaktır. Önlerinde CEBRAİL, ARKALARINDA MİKAİL BULUNACAKTIR...” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 47)
 • “CEBRAİL, ONUN (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) ÖNÜNDE OLACAK, MİKAİL SAĞINDAN VE İSRAFİL İSE SOLUNDAN GELECEKTİR. Ve korku bir aylık yoldan onun önünden, arkasından, sağından ve solundan ilerleyecek. (Allah’a) yakın melekler de onun hizasında olacaklar...” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)
 • “Allah onu (Hz. Mehdi (a.s.)’ı), 3 bin melekle destekleyecektir.” (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, sf.41)

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında meleklerin bulunacağı ve bu meleklerin kendisine yardım edecekleri açıkça anlatılmaktadır. Melekler insanlara görünmeyecekler ve Hz. Mehdi (a.s.)’a da  görünmeden yardım edeceklerdir. 

Enoch’ta da Hz. Mehdi (a.s.)’a  meleklerin yardım edeceği ve sürekli onu koruyacakları şöyle bildirilmiştir:

“Sonra Seraphim, Cherubim ve Ophanin onu sardılar. Bunlar, hiç uyumadan, O’nun Şan ile Şeref tahtını koruyanlardır.” (Enoch, s. 196, Bölüm 71, 7)

www.mehdiyetinsirlari.com

HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ZUHUR ALAMETLERİ

Hz. Mehdi (a.s.) Gizli Hazineleri Çıkartacaktır

“BEYTÜL MUKADDES’İN HAZİNELERİNİ, TABUT-U SEKİNE’Yİ, BEN-İ İSRAİL SOFRASI İLE LEVHALARIN MADENLERİNİ, HZ. ADEM (A.S.)’IN CÜBBESİNİ, HZ. SÜLEYMAN (A.S.)’IN MİNBERİNİN ASASINI VE ALLAH’IN BEN-İ İSRAİL’E GÖNDERDİĞİ SÜT KADAR BEYAZ OLAN ELDİVENLERİ çıkaracaktır.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33)

Hadisle mutabık olarak Enoch’da Hz. Mehdi (a.s.)’ın Peygamberimiz (s.a.v.) zamanından daha eski olan, Hz. Süleyman (a.s.) ve Hz. Musa (a.s.) zamanından kalma, kutsal sandık dahil kutsal emanetlerin bulunuşuna işaret eden açıklama şöyledir:

“Onunla doğruluğun ikamet ettiği ve gizli tüm hazineleri açıklayacak olan İnsan Oğlu’dur.” (Enoch, s. 126, 3)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Zuhurundan Önce Yönetim Sistemleri Yıkılacak, Ekonomik Çöküntüler Yaşanacaktır

 • “Bütün bunlar (ahir zaman alametleri) ÜLKELERİN DEĞİŞMEYE UĞRAYACAĞI, KULLARIN ZAYIF DURUMA DÜŞECEĞİ VE HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ÇIKMASINDAN ÜMİT KESİLECEĞİ BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞECEKTİR. İşte o zaman benim soyumdan olan KAİM (HZ. MEHDİ (A.S.)), BİR KAVİMLE ORTAYA ÇIKACAK VE ALLAH, BU KAVİM ARACILIĞIYLA HAKKI ÜSTÜN GETİRİP ONLARIN İLİM KILINÇLARI İLE BATILI SÖNDÜRECEKTİR... Ey insanlar, Mehdi’nin çıkışı ile müjdelenin. Çünkü AIlah’ın vaadi gerçektir, boşa çıkmaz. O’nun hükmü geri çevrilmez. O, her şeyi hikmet üzere yapar ve her şeyi bilir. ALLAH’IN FETHİ YAKINDIR.” (Yenabiu’l-Mevedde, sf. 440)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) içinde bulunduğumuz ahir zamanda dünyanın içine gireceği buhranları haber vermiş, bazı ülkelerde siyasi rejimlerin değişeceğini ifade etmiştir.  Gerçekten de içinde yaşadığımız dönemde komünist rejimle yönetilen birçok ülkede yönetim sistemleri değişmiş, art arda büyük ekonomik buhranlar yaşanmıştır. Bu alametlerin ardı ardına bir kolyenin kopan boncukları gibi gerçekleşmesi Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur ettiğini ve görev başında olduğunu göstermektedir.

Enoch’ta da iktidarların kalkacağı, rejimlerin yıkılacağı, insanların rahatlayacağı, günahkarların tahrip etme gücünün ortadan kalkacağı bildirilmiştir:

 • “Senin görmüş olduğun bu İnsan Oğlu, kralları ve kudretlileri koltuklarından kaldıracak ve güçlülerin boyunduruğunu gevşetecek günahkarların dişlerini parçalara ayıracak.” (Enoch, s. 128, 4)

Herkes Hz. Mehdi (a.s.)’dan Bahsedecektir

Hadislerde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın döneminde onun adından çokça bahsedileceği ifade edilmektedir. Bu da, Hz. Mehdi (a.s.)’ın isminin dünyanın dört bir yanına ulaşacağının önemli bir delilidir:

 • “Mehdi (a.s.) zuhur eder, HERKES SADECE ONDAN (Hz. Mehdi (a.s.)’dan) KONUŞUR, onun (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) sevgisini içer ve ONDAN (Hz. Mehdi (a.s.)’dan) BAŞKA BİR ŞEYDEN BAHSETMEZLER.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)
 • “Bir münadinin semadan “Hak, Hz. Muhammed (s.a.v.) ehlindedir” şeklinde bağırmasından sonra, Hz. Mehdi (a.s.)’ın sevgisi insanların kalplerine yerleşecek ve ONDAN ((Hz. Mehdi (a.s.)’dan) BAŞKA BİR ŞEYDEN BAHSEDİLMEYECEKTİR.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Herkesin Hz. Mehdi (a.s.)’dan bahsedeceği Hz. İdris (a.s.)’ın kitabında da vardır:

 • “Bunun ardından, Ruhların Rabbi ile yaşayan İnsanın Oğlu’nun adı, yeryüzünün sakinlerince yüceltildi.” (Enoch, s. 194, Bölüm 70, 1)

Hz. Mehdi (a.s.) İnsanların Umudu Olacaktır

Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde ahir zaman alametlerinden birinin de, insanların Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurunu beklemeleri olduğu bildirilmiştir:

 • “İnsanların ümitsiz olduğu ve “Hiç Mehdi falan yokmuş” dediği bir sırada Allah Mehdi (a.s.)’ı gönderir...” (Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

Enoch’ta Hz. Mehdi (a.s.)’ın hadiste bildirildiği gibi insanlık için yıkılmayan bir destek olacağı, bütün milletin ışığı olacağı ve sıkıntılı kalplerin onların umudu olacağı ise şöyle haber verilmiştir:

 • “O, sadıklar ve kutsallar için, devrilmeyen bir destek olacak; o, milletlerin ışığı olacak. O, kalpleri sıkıntılı olanların umudu olacak.” (Enoch, s. 132, Bölüm 48, 4)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Zamanında Depremler Çoğalacaktır

“HİLAFETİN ARZI-MUKADDESEYE İNDİĞİNİ GÖRÜRSEN BİL Kİ, ARTIK ZELZELELER, KEDERLER, BÜYÜK HADİSELER YAKINDIR. O GÜN KIYAMET İNSANLARA ŞU ELİMİN BAŞINA OLAN YAKINLIĞINDAN DAHA YAKINDIR.” (Ebu Davud, Cihad 37, s. 2535, Kütüb-i Sitte, cilt 14, s. 339) hadisinde belirtildiği gibi ahir zamanın en belirgin alametlerinden biri de depremlerdir.

Hz. İdris (a.s.)’a indirilen İlahi Kitap’ta depremlerin olacağı ve her yerden deprem haberlerinin duyulacağı şöyle bildirilmiştir:

 • “...Dünyanın sütunu temelinden sarsıldı ve o ses, dünyanın sınırlarından doğru aynı anda duyuldu.” (Enoch, s. 150, Bölüm 57, 2)

Gökte ve Yerde Alametler Olacaktır

Enoch’ta, Güneş’te, yıldızlarda ve Ay’da alametler olacağı bildirilmektedir:

 • “O gün Seçilmiş Olan’ımı onların arasında ikamet ettireceğim. Göğün yüzünü değiştireceğim. Onu kutsayacağım ve sonsuza dek aydınlatacağım.” (Enoch, s. 126, 4)

Hadislerde de Ay ve Güneş tutulmalarından Güneş’teki patlamalardan bahsedilmektedir.

 • Mehdi için 2 alamet vardır ki… Bunun birincisi, RAMAZAN’IN BİRİNCİ GECESİ AY’IN İKİNCİSİ DE ORTASINDA GÜNEŞ’İN TUTULMASIDIR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

www.gorunmezmehdiinanci.com

HZ. MEHDİ (A.S.)’IN İLMİ MÜCADELESİ

Hz. Mehdi (a.s.) Darwinizmi ve Materyalizmi Fikren Yıkacaktır

Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın inkarcı felsefeleri fikri olarak tümüyle etkisiz hale getirerek İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacağı bildirilmiştir:

 • “İNSANLAR, HAKKA DÖNÜNCEYE KADAR MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR.” (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Enoch’ta da hadisle mutabık olarak Darwinizmin, materyalizmin yıkılışı, insanların, Allah’a ibadet edecekleri haber verilmiştir:

 • “Dünyada yaşayanların hepsi, onun huzurunda (yere) düşecek ve ona ibadet edecek. O’nu, kutsayacaklar ve O’nu övecekler. Ruhlarının Rabbi adına şarkılar söyleyecekler.” (Enoch, s. 132, Bölüm 48, 5) 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Zamanında Barış Hakim Olacaktır

Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın vesilesiyle Allah’ın şiddet olaylarına son vereceğini tüm silahların susacağını ve savaşların sona ereceğini şöyle müjdelemiştir:

 • “DÜŞMANLIK VE KİNİ DE KALDIRACAKTIR... KAP SU İLE DOLDUĞU GİBİ YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Din birliği de olacak, artık Allah’tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacak.” (Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334)

Hz. İdris (a.s.)’a indirilen İlahi Kitap’ta hadisle mutabık olarak insanların kendilerini korumaya gerek duymayacakları, silah sanayiinde de demir kullanılmayacağı ve silahların yapılmayacağı şöyle bildirilmiştir:

 • “Ne savaş için demir ne de göğüs için zırh bulunacak. Bakır işe yaramayacak. Aynı zamanda ne paslanan ne de aşınan işe yarayacak ve kurşuna da tamah edilmeyecek.” (Enoch, s. 140, Bölüm 48, 8)

www.dunyaninmehdiyeteihtiyacivar.com

HZ. MEHDİ (A.S.)’IN DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET

İnkar edenlerin, dinsizlerin dünya üzerinde büyük bir hakimiyet sağlamalarının ardından, Allah Hz. Mehdi (a.s.)’ın vesilesiyle İslam ahlakını yeryüzüne hakim kılacaktır. Bu hakimiyet hadislerde de Hz. İdris (a.s.)’a indirilen Enoch’ta da haber verilmiştir.

Konuyla ilgili hadislerden biri şu şekildedir:

 • “... Hak üzere kıyam edecek olan odur (Mehdi (a.s.)’dır). YERYÜZÜ ÖLDÜKTEN SONRA (dinsizliğin yeryüzüne hâkim olmasından sonra), ALLAH ONUN (MEHDİ (A.S.)) VASITASIYLA TEKRAR ONU (İslam ahlakını) İHYA EDECEKTİR (hakim kılacaktır) ve MÜŞRİKLER İSTEMESE DE ALLAH HAK DİNİ DİĞER DİNLERE MUZAFFER KILACAKTIR.” (Uyun’ül Ahbar, c.1, s.68)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Manevi Liderliğini Önde Gelenler Kabul Edeceklerdir

 • “Sonra krallar, prensler ve bütün dünyaya sahip olanlar, O’nu, o saklı olanı, tüm her şeyin hakimi olarak kutsayacaklar; çünkü başlangıçtan beri insanın Oğlu gizli şekilde yaşıyordu. Ali Olan, onu Kendi kudretinde saklamıştı ve seçilmişe açıklamıştı.” (Enoch, s. 168, Bölüm 57, 6-7)

“Kutsallar ve seçilmişler, alevli ateşe benzer görünümde olan O’nun önünde zikrediyorlardı. Ağızları hamd ile doluydu ve dudakları Ruhların Rabbi’nin adını övüyordu. O’nun huzurunda doğruluk namütenahi (sonsuz) olarak ikamet ediyordu.”  (Enoch, s. 112, 7)

 • “...Duyduğum ikinci ses, Seçilmiş Olan’ı ve Ruhların Rabbi için acı çeken seçilmişleri yüceltiyordu.” (Enoch, s. 116, 4)
 • “O günlerde, dünyaya sahip olan krallar, O’nun gazabının meleklerince cezlandırılacak. O kısa bir süre dinlensin ve huzurunda günahlarını itiraf edip eğilerek Ruhların Rabbi’ne tapsınlar diye her neredelerse yakalanıp getirilecekler.” (Enoch, s. 170, Bölüm 63, 1)

Hz. Mehdi (a.s.)’a Herkes Boyun Eğecektir

 • “Böylece Rab; krallara, prenslere, soylulara ve dünyada ikamet edenlere emretti: “Eğer Seçilmiş Olan’ı idrak edebilirseniz, gözlerinizi açın ve borularınızı yükseltin.”  (Enoch, s. 166, Bölüm 57, 1)

Hz. Mehdi (a.s.) Bütün Dünyayı Değiştirecek, Günah İşleyenleri, Haksızlık Yapanları ve İslam’a Karşı Olanları İlmen Etkisiz Hale Getirecektir

 • “Aynı zamanda dünyanın yüzünü de değiştireceğim ve onu kutsayacağım. Onu, üzerinde ikamet etsinler diye seçtiklerime vereceğim. Fakat davranışlarını kaydettiğim için günah işleyenler ve haksızlık yapanlar orada yaşamayacaklar. Sadıklarımı huzuruma yerleştirerek huzurla tahmin edeceğim: fakat onları dünyanın yüzünden yok edebileceğim diye günahkarların kınanmaları yaklaşacak.” (Enoch, s. 126, 5-6)

www.hadislerdemehdi.com

HZ. MEHDİ (A.S.)’IN TALEBELERİ

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri Acı Çekecektir

Hz. Mehdi (a.s.) ve yanındaki talebelerinin zorluk, sıkıntı ve çile dolu bir yaşantılarının olacağı, Müslüman oldukları ve din ahlakını yaşadıkları için çoğu insanın onlara düşmanca bir tavır takınacakları birçok hadisle bildirilmiştir:

 • “Buyurdu ki: “Onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir, evleri sırtlarındadır, eğer hazır olsalar tanınmazlar, eğer KAYBOLSALAR ARANMAZLAR, HASTA OLSALAR KİMSE ONLARIN ZİYARETİNE GELMEZ, eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ÖLSELER CENAZELERİNE KİMSE KATILMAZ. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler, ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır.” (Gaybetul Numani, sf. 23)

Enoch’ta da Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin sıkıntı içinde olacakları toplandıkları tapınaklardan yani evlerinden çıkarılacakları, tutuklanacakları, göz altına alınacakları şöyle bildirilmiştir:

 • “... Onlar, Ruhların Rabbi’nin adını inkar edecek; O’nu ve Ruhların Rabb’i adına açı çeken insanları, içinde toplandıkları tapınaklarından çıkaracaklar.” (Enoch, s. 128, 7-8)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Fiziksel Özellikleri

 • “Onları görüyor gibiyim; AYNI RENK, AYNI BOY, YÜZLERİ AYNI VE ELBİSELERİ DE AYNI… olarak Hazret-i Mehdi (a.s.)’a biat ederler.” (İbn Tavus, el-Melahimu ve’l-Fiten, s.122)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin kıyafetlerinin, yüzlerinin temiz ve berrak olacağı, boy ve görünüş olarak birbirlerine çok benzeyecekleri bildirilmiştir:

Enoch’ta da Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerine ait özellikler hadislerle mutabıktır:

 • “Arkasından göklere yükselirken ruhum izledi. Giysileri ve kaftanları beyaz ve simaları kristal kadar berrak kutsal meleklerin oğullarını alevli ateşi çiğnerken gördüm.” (Enoch, s. 194, Bölüm 71, 1)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Ahlakları

Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri Yüce Allah’a olan imanlarındaki derinliğin ve samimiyetin de göstergesi olarak hem Hz. Mehdi (a.s.)’a hem de birbirlerine ihlas, sadakat ve tesanüdle bağlı olacaklar ve yüksek ilim sahibi olacaklardır. Hadislerde bu özellikleri şöyle bildirilmiştir:

 • “Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı bir kölenin efendisine karşı olduğundan DAHA İTAATLİ VE BOYUN EĞİCİ olacaklar.” (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)
 • “Doğu tarafından gelen ve DEHA SAHİBLERİ (ÇOK AKILLI, ÇOK ZEKİ VE ANLAYIŞLI, GENİŞ FİKİRLİ) OLDUKLARI HALDE, KIYAFETLERİNE İNSANLARIN TAACCÜB ETTİKLERİ (hayranlıkla baktıkları) kimselerin zuhur ettiğini işittiğinizde, işte o zaman muhakkak kıyametin gölgesi üzerinize düşmüştür.” (Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-121)

Enoch’ta da Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin sadakat, ihlas, tesanüd özellikleri ve onları dinleyen herkesin hikmetle ve bilgiyle dolacağı şöyle bildirilmiştir:

 • “O yerde, birçok hikmet pınarıyla çevrelenmiş ve asla kesilmeyen sadıklığın bir çeşmesini gördüm. Onlardan susayıp içen herkes hikmetle dolardı ve onların kametleri (çağrıları) seçilmiş ve kutsallarla birlikteydi.” (Enoch, s. 130, Bölüm 48, 1)

www.Kurandamehdiyet.com

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Zuhuru Allah’ın Vahyi Olan Tüm Kutsal Kitaplarda Bildirilmiştir

Rabbimiz Kuran’daki pek çok ayetle, Mehdiyeti ve İslam ahlakının dünya hakimiyetini Müslümanlara haber vermiştir. Aynı zamanda Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru, Hz. İdris (a.s.)’a indirilen Enoch’ta olduğu gibi diğer kutsal kitaplarda da haber verilmiş olan bir gerçektir. Tevrat ve Kitabı Mukaddes’in Mezmurlar bölümünü oluşturan Zebur, Kuran ayetleri ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisleri ile mutabık olan ve zaman içinde değiştirilmeden korunmuş bölümler içermektedir. Kuran’da, “Andolsun, Biz Zikirden (Tevrat’dan) sonra Zebur’da da: “Şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır” diye yazdık.” (Enbiya Suresi, 105) ayetiyle, Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişinin ve dünya hakimiyetinin, Enoch ile birlikte Tevrat ve Zebur’da da müjdelendiği haber verilmektedir.

Aynı şekilde İncil’in Kuran’la mutabıklık gösteren hak olan bölümlerinde de Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişi müjdelenmiştir. İncil’de geçen “Faraklit” ve “su testisi taşıyan adam” tanımlamaları dikkat çekicidir. Bu ifadelerle, Hz. İsa (a.s.)’ın ahir zamanda geleceğini müjdelediği; dünyaya barış, huzur, birlik ve beraberlik, sevinç ve mutluluk getirecek bir liderden bahsedilmekte ve Kova burcundan bir kişiye işaret edilmektedir. (Aynı zamanda, 2012 yılının, Kova Çağının başlangıcı olarak kabul etmesi de çok manidardır.) Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde de, Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurunun, Allah’ın vahyi olan tüm kitaplarda haber verildiği şöyle bildirilmektedir:

 • “Naim buyurdu ki: Ben Hz. Mehdi (a.s.)’ı Peygamberlerin suhufunda (sahifelerde; Adem, Şit, İdris ve İbrahim Peygamberlere indirilen sahife şeklindeki kitaplarda) şöyle bulurum: “Hz. Mehdi (a.s.)’ın amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur.”” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

İçinde bulunduğumuz ahir zamanda, Rahman ve Rahim olan Allah, Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ı vesile ederek, kulları için seçip beğendiği Hak dini egemen kılacak ve üstün Gücünü, yüce Kudretini tüm dünyaya gösterecektir. İçinde yaşadığımız zaman çok kutlu ve güzel bir dönemin başlangıcıdır. İslam ahlakının yeryüzüne hakimiyeti, Allah’ın vaadidir ve Rabbimiz’in bu vaadi mutlaka gerçekleşecektir:

“(Bu,) Allah’ın va’didir; Allah, vadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler.” (Rum Suresi, 6)

2013-03-10 23:46:13

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top