< <
6 / total: 16

Hürriyet Bilim Dergisinin Yanılgıları

Hürriyet Bilim dergisi, Discover dergisinin insanın sözde evrimiyle ilgili bir dosyasını aynen tercüme ederek yayınlamış ve insanın maymun benzeri canlılardan geldiği masalını sanki bilimsel bir gerçek gibi göstermeye çalışmıştır.

Oysaki evrim masalının hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı, Darwinizm'in sadece ateizm uğruna ayakta tutulmaya çalışıldığı bilinen bir gerçektir. Kimi evrimci bilim adamları bile, ellerinde bilimsel bir delil olmadığını, sadece materyalist felsefe nedeniyle bu teoriyi savunduklarını ifade etmekten çekinmemektedir. Örneğin evrimci antropolog Dr. Michael Walker, "Kabul etmeliyiz ki, birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin teorisini ikna olmasalar da onaylamalarının tek nedeni, bu teorinin Yaratıcı'nın varlığını reddetmesidir" demiştir.1

Evrim Masalının Tek Bir Kanıtı Bile Yoktur

"İnsanın evrimi" masalı da, evrim teorisinin diğer iddiaları gibi, sadece Allah'ın yaratışını kabul etmemek uğruna, hiçbir bilimsel temeli olmadan körü körüne savunulan bir hurafeden ibarettir. İnsanın iddia edildiği gibi maymun benzeri ilkel canlılardan evrimleştiğini gösteren hiçbir fosil ya da bir başka kanıt yoktur. Darwinistler 150 yıldır dünyanın dört bir yanını kazmakta ama umdukları fosillere hiçbir zaman ulaşamamaktadırlar. Çünkü yeryüzünde, umdukları gibi evrimsel bir süreç yaşanmamıştır. Evrimci fosil uzmanı David Pilbeam, bunu şöyle itiraf eder: "Farklı bir bilim dalından zeki bir bilim adamını getirseniz ve ona elimizdeki yetersiz delilleri gösterseniz, kesinlikle 'bu konuyu unutun; devam etmek için yeterli dayanak yok' diyecektir."2

İnsanın evrimi iddiasının hayali olduğunun önemli bir göstergesi, bulunan yeni fosillerin iddiayı desteklemek yerine çelişkili hale getirmesidir. ABD'nin en önde gelen paleontologları arasında yer alan Harvard Üniversitesi'nden Niles Eldredge ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden Ian Tattersall, bu konuda şu önemli yorumu yapmışlardır:

Canlıların evrimsel tarihlerinin bir keşif meselesi olduğu düşüncesi, bir efsanedir. Eğer öyle olsaydı, ne kadar çok fosil bulursak, insanın evrimi hikayesinin de o kadar açık hale gelmesi gerekirdi. Oysa eğer bir şey olduysa, bunun tam tersi olmuştur.3

Konunun uzmanı olan diğer pek çok evrimci de, aslında savundukları teori hakkında son derece kötümser düşüncelere sahiptirler. Örneğin Nature dergisinin bilim yazarı Henry Gee, "insanın evrimine dair fosil "kanıtı" hiç yoktur ki küçük bir kutuya sığsın" der ve şöyle devam eder:

Ata-torun ilişkilerine dayalı insan evrimi şeması, tamamen gerçeklerin sonrasında yaratılmış bir insan icadıdır ve insanların ön yargılarına göre şekillenmiştir... Bir grup fosili almak ve bunların bir akrabalık zincirini yansıttıklarını söylemek, test edilebilir bir bilimsel hipotez değil, ama gece yarısı masallarıyla aynı değeri taşıyan bir iddiadır-eğlendirici ve hatta belki yönlendiricidir, ama bilimsel değildir.4  

Kısacası "insanın evrimi", gerçekte var olan bir şey değil, bir "insan icadı"dır. Bu masalı icad edenlerin tek amacı da, insanı Allah'ın yarattığı gerçeğini reddetmektir. (Allah' tenzih ederiz.)

Delil Olarak Gösterilen Kafatasları,
Soyu Tükenmiş Maymunlara ve Eski İnsan Irklarına Aittir

Peki Hürriyet Bilim'de sözü edilen kafatasları nelerdir? Bu fosiller kimlere aittir?

Bu kafataslarının bir kısmı (Australopithecus ve H. habilis olarak adlandırılanları) soyu tükenmiş bazı maymun türlerine aittirler. Diğerleri ise (H. ergaster, H. erectus olarak adlandırılanları) eski çağlarda yaşamış farklı insan ırklarıdır. Bugün nasıl bazı insan ırklarının kendilerine özgü iskelet ve kafatası yapıları varsa, geçmişteki bu ırkların da bazı kendilerine özgü yapıları vardır. Ama bunların hepsi de bizim gibi insandır. Zaten yapılan arkeolojik çalışmalar, söz konusu en eski insan ırklarının da kültüre sahip olduklarını göstermiştir.

Evrimciler, kendi ön yargıları gereğince, soyu tükenmiş maymunların ve bazı insan ırklarının kafataslarını ardı ardına dizerek bir hayali "evrim ağacı" oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ama bilimsel kanıtlar buna da izin vermemektedir. Bulunan her yeni fosil, 100 yıldır savunulan hayali "evrim ağacı"nı biraz daha çökertmektedir. Bunu evrimciler de kabul etmektedir. Hürriyet Bilim de evrimin artık "çalıya benzediğini" yazmaktadır. Bu, "fosiller karmakarışık, buradan bir evrim şeması çıkaramıyoruz" itirafının farklı şekilde ifade edilişidir.

Medya Propagandasının İç Yüzü

Evrimciler, soyu tükenmiş maymunları ve bazı insan ırklarını kullanarak, hayali bir evrim ağacı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ancak, bilimsel deliller buna olanak tanımamaktadır.

Ortada gerçek bir "evrim süreci" olmadığı için, evrim teorisinin her detayı tartışmalı, belirsiz ve delilsizdir. Elde hiçbir kanıt olmadığı için, teorinin tek malzemesi, kendine inanmış kimselerin hayal gücüdür. Bu nedenle de evrimci uzmanlar birbirleri ile sürekli uzlaşmazlık ve çelişki içindedirler. Ancak Hürriyet Bilim gibi halka yönelik evrimci yayınlar, bu çelişkileri gizlemeyi ve evrim teorisini sanki bilim dünyasınca ortaklaşa kabul edilen bir gerçek gibi göstermeyi tercih ederler.

Evrim teorisinin içine düştüğü çıkmazı özenle gizler ve kitlelere hep "evrim teorisinin her gün yeni bir kanıtının bulunduğu"nu telkin ederler. Yale ve California Berkeley üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapmış Amerikalı bir biyolog olan Jonathan Wells, "Evrimin İkonları: Evrim Hakkında Öğrettiğimiz Pek Çok Şey Neden Yanlış?" adlı 2000 yılı basımı kitabında bu propaganda mekanizmasını şöyle özetler:

"Toplumun geneli, insanın kökeni hakkındaki derin belirsizliğe dair bilimsel uzmanların yaptıkları açıklamalardan çok nadiren haberdar edilir. Bunun yerine, şu veya bu kimsenin en son teorisi ile besleniriz ve bize bizzat paleoantropologların bunun üzerinde anlaşamadıkları gerçeği aktarılmaz. Ve tipik olarak, teori mağara adamlarının veya "bol makyajlı" insan atalarının hayali resimleri ile süslenir... Görünen odur ki, bilimin hiçbir alanında bu kadar az bir malzeme üzerine bu kadar fazla bir kurgu yapılmamıştır.5

Bilim Yaratılışı Göstermektedir

Sonuçta, "insanın maymunlarla ortak bir atadan geldiği" şeklindeki evrimci hikayenin hiçbir bilimsel temeli olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim diğer bazı bilimsel bulgular, insanın dil, düşünce, zeka gibi özelliklerinin asla "evrim mekanizmaları" denen kör mekanizmalarla açıklanamayacağını, bu gibi özelliklerin insanı tüm canlılardan ayırdığını göstermektedir.

Kısacası bilim bizlere "İnsan tesadüfen oluşmuş bir hayvandan ibarettir" diye iddia eden evrim teorisinin geçersiz olduğunu göstermekte ve insanın bugünkü özellikleriyle "yaratılmış" olduğunu kanıtlamaktadır. Bu yaratılışın nasıl olduğu ise Allah'ın insanlara yol gösterici olarak gönderdiği Kuran-ı Kerim'de şöyle açıklanır:

Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alak'tan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir; Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. (Alak Suresi, 1-5)

Hürriyet Bilim'in Evrim Masalı, "Bilmiyoruz" İtiraflarıyla Dolu

Evrimcilerin bilimsel delilleri olmadığı için, tek malzemeleri propagandadır.

Hürriyet Bilim kullandığı başlıklar ve spotlarda "insanın evrimi"ni adeta ispatlanmış bir bilimsel gerçek gibi göstermektedir. Ancak makale okunduğunda bu hikayenin hiçbir aşamasının bilimsel bir kesinlik taşımadığı, tüm aşamaların belirsiz olduğu kolayca görülmektedir.

Örneğin Hürriyet Bilim makalesinin "Niçin İki Ayağımız Üzerinde Yürüyoruz?" başlıklı kısmında, şu ifadeler dikkati çekmektedir:

Aslında eski hominidlerin yürüme şekilleri hakkında net bir şey söylemek zor... Kimse... kesin bir şey söyleyemiyor.

"Modern Akıl Nasıl Oluştu?" başlıklı kısımda ise şöyle denmektedir:

Bilim adamları hala modern aklın ortaya nasıl çıktığını bilmiyor...

Diğer kısımlarda da yine hep, belirsizlik taşıyan itiraflar dikkat çekmektedir:

Beyin boyutlarının niçin bu kadar büyüdüğü konusuna gelince... paleoantropologlar bunun nedenleri konusunda fikir birliği içinde değiller.

...Pek çok bilim adamı, alet kullanımının evrimi konusunda kesin bir değerlendirme yapamıyor.

Yıllardır bilim adamları Neandertallerin ve H. erectus'un niçin ortadan kalktığını araştırıyor... pek çok neden üzerinde duruldu. Ama bunların hiçbiri kesinlik kazanmadı.

Bu itiraflardan da anlaşıldığı gibi, ortada bilimsel kanıtlarla gösterilmiş bir "evrim süreci" yoktur.

Hürriyet Bilim, itiraf ettiği belirsizliği, "Bilim böyle ilerler, yeni sorular ortaya çıkar ve cevap aranır" gibi bir mantıkla geçiştirmeye çalışmaktadır. Oysa buradaki mesele, bilimin yeni sorular ortaya çıkarması değil, bilimin evrim teorisinin hiçbir varsayımını desteklemiyor olmasıdır. Darwinist bilim adamlarının tüm çabalarına rağmen evrim lehinde kanıt bulamamalarının ve bu teorinin her alanının "belirsiz" kalmasının nedeni, teorinin tümüyle yanlış olmasıdır. Yeryüzünde evrim diye bir şey yaşanmadığı için, bunun yaşandığını varsayan her tez "belirsizlik" ve "çözümsüzlük" içinde kalmaktadır.

DİPNOTLAR

1. Quadrant, Ekim 1982, s. 44

2. Pilbeam, The Making of Mankind, London, 1981, s. 43

3. Niles Eldredge, Ian Tattersall, The Myths of Human Evolution, ss. 126-127

4. Henry Gee, In Search of Deep Time, New York, 1999, ss. 116-117

5. Wells, Icons of Evolution, 2000, s. 225

6 / total 16
Harun Yahya'nın Darwin'in Varislerine kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top