< <
3 / total: 13

Kuzey ve Güney Amerika'da Bulunan Fosil Örnekleri
- ABD

ABD'de Bulunan Fosil Örnekleri

ABD, Amerika, Amerika haritası

ABD

KANADA

. WYOMING

UTAH

. COLORADO

MEKSİKA

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Green River fosil yatakları, Eosen dönemine (54 - 37 milyon yıl) ait en önemli kaynaklardan biridir. Bölgede bilinen ilk kazılar 1850'li Bölgede bilinen ilk kazılar 1850'li yıllarda yapılmıştır. Arkeolog Dr. John Evans 1856 yılında bölgeden topladığı balık fosillerini bilim dünyasına duyurmuş ve Green River Oluşumu bilim literatürüne geçmiştir.

Green River aslında, Colorado ırmağının bir koludur. Green River Oluşumu da bir dağ gölleri havzasıdır. Bu havza, üç ayrı eyalete dağılan bir alanı kapsar. Bu alanın bir kısmı, Utah'ın kuzey doğusunda yer alan Uinta dağlarında, bir kısmı Uinta dağlarının doğusunda yani Colorado'nun kuzey batısında, daha geniş olan bir kısmı da Wyoming'in güney batısındadır. Green River'ın kaya yapısı farklı katmanlardan oluşur. Bu katmanların içeriği, derinlere inildikçe değişiklik gösterir. Fosil dağılımı da aynı şekilde değişkendir. Green River'daki kazılarda bugüne kadar, yaklaşık 60 ayrı grup omurgalı canlı fosiline rastlanmıştır. 11 ayrı sürüngen cinsine ait fosil tespit edilmiştir. Sayısız miktarda da omurgasız canlı fosili bulunmuştur.

Canyonlands Ulusal Parkı, Colorado

Canyonlands Ulusal Parkı, Colorado.

Ünlü fosil sahalarının bulunduğu eyaletlerden biri de Ohio'dur. Jeolojik araştırmalar, Ohio'nun bundan yaklaşık 510 milyon yıl önce, Ekvator'un güneyinde yer aldığını göstermektedir. Bu bilgilere göre, kıtaların yer değiştirmesi sırasında, Kuzey Amerika bugün bulunduğu yere doğru ilerlerken, Ohio birkaç defa sular altında kalmıştır. Bu nedenle Ohio'da, özellikle Paleozoik zamana (543 – 251 milyon yıl) ait çok sayıda fosil elde edilmektedir. 

ABD'de zengin fosil yataklarına sahip olan eyaletlerden bir diğeri de Utah'dır. Utah'da bulunan fosil yataklarından, omurgasızlardan farklı deniz canlılarına, sürüngenlerden memelilere kadar çok çeşitli canlıya ait fosil elde edilmiştir. Yakın zamanda Uinta dağlarında bulunan mikroskobik fosiller, Utah'da Kambriyen dönemine ait fosil yatakları olduğunu da ortaya çıkarmıştır.

Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi, ABD'de bulunan tüm fosiller de tek bir gerçeği göstermektedir: Günümüzde yaşayan alabalıklarla, vatozlarla, deniz laleleriyle, yusufçuklarla, sineklerle, örümceklerle, yengeçlerle, kaplumbağalarla milyonlarca yıl önce yaşamış benzerleri arasında hiçbir fark yoktur. Canlılar aradan geçen yüz milyonlarca yılda hiçbir değişikliğe uğramamış, diğer bir deyişle evrim geçirmemişlerdir. Fosil kayıtları evrimi yalanlamakta, Yaratılış gerçeğini bir kez daha ispatlamaktadır.

Wyoming'te bir fosil araştırma sahası Green River Oluşumu'nda bulunan bir balık fosili, Wyoming

Wyoming'te bir fosil araştırma sahası.

Green River Oluşumu'nda bulunan bir balık fosili, Wyoming.

Kaibab fosil yatağı taşınmakta olan bir fosil

Solda, Kaibab fosil yatağı görülmektedir. Yaklaşık 250 milyon yıllık kireç taşlarının olduğu bölgede, yumuşakçalara, deniz lalerine, farklı balık türlerine ait çok sayıda fosil elde edilmiştir.

Sağda ise taşınmakta olan bir fosil görülmektedir.

 

Kemikli Turna Balığı ve fosili

Kemikli Turna Balığı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Bugüne kadar elde edilen yüzlerce kemikli turna balığı fosili, bu canlıların milyonlarca yıldır en küçük bir değişikliğe uğramadıklarını göstermektedir. Resimde görülen 54 - 37 milyon yıllık kemikli turna balığıyla, günümüz denizlerinde yaşayanları arasında hiçbir fark yoktur. Bu farksızlık, Darwinistlerin açıklayamayacağı bir durumdur ve Yaratılış gerçeğini bir kez daha ispatlamaktadır.

 

Kavak Yaprağı ve fosili

Kavak Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, ABD

Resimde görülen kavak yaprağı diğer tüm bitkiler gibi kavakların da hiçbir değişime uğramadıklarını, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir. Günümüzdeki kavakların aynısı olan bu fosil, evrimin canlıların ufak değişimlerle birbirlerinden türedikleri iddiasını geçersiz kılmaktadır.

 

Vatoz Balığı ve fosili

Vatoz Balığı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Wyoming, ABD

Vatoz balıkları, kıkırdak yapılı deniz canlılarındandır. Herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında, kuyruklarındaki zehirli iğneyi batırarak kendilerini savunurlar. Gözleri bedenlerinin üzerinde, ağızları ise bedenlerinin altında yer alır. Yiyeceklerini, tıpkı köpek balıklarında olduğu gibi, koku duyularını ve elektriksel alıcılarını kullanarak bulurlar. Çoğu zaman yalnızca gözleri ve kuyrukları görülecek şekilde, deniz dibinde gömülü olarak yaşarlar.

Resimdeki fosil, vatoz balıklarının evrim geçirmediğini gösteren bir delildir. 50 milyon yıl önceki vatoz balıkları, günümüzdekilerden farksızdır. Milyonlarca yıl geçmesine rağmen, vatoz balıklarının yapılarında bir değişiklik olmamıştır. Evrimcilerin iddiaları doğru olsaydı, bu zaman zarfında vatoz balıkları değişik aşamalardan geçmeli ve bu aşamaları gösteren pek çok fosil kaydı olmalıydı. Ancak bulunan her fosil, günümüzdeki vatoz balıklarıyla geçmişte yaşayanların aynı olduğunu göstermekte, yani evrimcilerin iddiasını çürütmektedir.

 

Sardalya balığı ve fosili

Sardalya

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54-37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Eğer evrimcilerin iddiaları doğru olsaydı, bulunan sardalya fosilleriyle günümüzde yaşayan sardalyalar arasında pek çok fark olması gerekirdi. Sardalya fosillerinde, Darwinistlerin iddia ettiği sözde evrim sürecinin izlerinin görünmesi gerekirdi. Ancak, böyle bir ize bugüne kadar rastlanmamıştır. Bundan sonra da rastlanması imkansızdır. Çünkü canlılık evrimcilerin iddia ettiği gibi kör tesadüflerin ürünü değildir. Canlıları üstün güç ve akıl sahibi Allah yaratmıştır.

 

Ringa balığı ve fosili

Ringa Balığı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Yaşayan fosiller, canlıların evrim geçirmediklerini, yaratıldıklarını göstermektedir. Türler günümüzdeki beden yapılarına, evrimcilerin öne sürdüğü gibi tesadüfi bir değişim sürecinden geçerek ulaşmamışlardır. Hepsi Yüce Allah tarafından kusursuzca var edilmişlerdir ve yeryüzündeki varlıkları boyunca hep yaratıldıkları şekilde yaşamışlardır.

Resimde görülen ringa balığı fosili de bu açık gerçeğin ispatlarından biridir. Milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişime uğramayan ringa balıkları, var oldukları ilk gün nasıllarsa bugün de öyledirler. Diğer tüm fosiller gibi, bu fosil de evrim teorisinin yalanlar üzerine kurulu olduğunu söylemektedir.

 

Yengeç ve fosili

Yengeç

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Oregon, ABD

Fosil kayıtlarının en belirgin özelliklerinden biri, canlıların bu kayıtlarda gözlemlendikleri jeolojik dönemler boyunca değişime uğramamalarıdır. Diğer bir deyişle, bir canlı türü, fosil kayıtlarında ilk olarak nasıl belirdiyse, bu tür yok olana kadar veya günümüze gelene kadar on milyonlarca, hatta yüz milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişim göstermemekte, aynı yapıyı korumaktadır. Bu, canlıların evrim geçirmediklerinin açık bir delilidir.

50 milyon yıldır, tüm özelliklerini aynen muhafaza eden, herhangi bir değişime uğramayan yengeçler de bu delillerden biridir. Günümüzde yaşayan yengeçlerle, milyonlarca yıl önce yaşayanlar aynıdır.

 

Levrek ve fosili

Levrek

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Levrekler kuzey yarım küredeki tatlısularda ve denizlerde yaşarlar. Farklı ortamlara ve su sıcaklıklarına kolay uyum sağlayabilen balıklardır.

Darwinistlerin canlıların birbirlerinden türedikleri ve aşamalı olarak geliştikleri iddiası, levrek fosilleri tarafından bir kez daha yalanlanmaktadır. Resimde görülen fosil,  levreklerin milyonlarca yıldır hiç değişmediklerini, evrimcilerin iddia ettiği gibi herhangi bir ara aşamadan geçmediklerini göstermektedir. 50 milyon önceki levrekler nasıl bir yapıya sahipse, günümüzdeki levrekler de aynı yapıya sahiptirler.

 

Sumak yaparağı ve fosili

Sumak Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Utah, ABD

Tüm canlılar gibi bitki türleri de kompleks yapı ve sistemleriyle bütün olarak ortaya çıkmışlar, yani sahip oldukları özelliklerle birlikte yaratılmışlardır. Fosil kayıtlarında yer alan yüz binlerce bitki fosili bu durumun delilidir. Evrimcilerin gösterebileceği, yarı çam yarı söğüt, yarı yosun yarı çalı, yarı orkide yarı karanfil tek bir fosil dahi yoktur. Öte yandan, söğütlerin hep söğüt, ladinlerin hep ladin, çamların hep çam, yosunların hep yosun, kavakların hep kavak, çınarların hep çınar olduğunu gösteren yüz binlerce fosil vardır. Her biri milyonlarca yıllık olan bu fosiller evrimi yalanlamaktadır. 54 - 37 milyon yıllık sumak fosili de Darwinistlerin aldatmacalarını gün ışığına çıkaran bir başka delildir.

 

Percopsidae ve fosili

Percopsidae

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Resimde görülen Percopsidae fosili, bu canlıların milyonlarca yıldır değişmeden varlıklarını devam ettirdiklerini, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir. Eğer bir canlı, milyonlarca yıl önceki tüm özellikleriyle günümüzde kusursuz şekilde varlığını sürdürüyorsa ve hiçbir değişim geçirmediyse, bu durum Darwin'in öngördüğü aşamalı evrim modelini tamamen ortadan kaldıran güçlü bir kanıttır. Ve yeryüzünde bunu kanıtlayacak tek bir örnek değil, milyonlarca örnek bulunmaktadır. Söz konusu Percopsidae fosili de bu kanıtlardan sadece biridir.

 

Ringa balığı ve fosili

2 Ringa Balığı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Ringa balıklarında, diğer tüm canlılarda olduğu gibi, milyonlarca yıldır hiçbir değişiklik olmamıştır. Bundan 55 milyon yıl önce yaşayan ringa balıklarının yapısıyla, günümüzdeki ringa balıklarının yapısı tıpatıp aynıdır. Bu durum, evrimcilerin canlıların birbirlerinden türedikleri, aşama aşama geliştikleri iddialarını yerle bir etmektedir.

Resimde yan yana fosilleşmiş iki ayrı ringa türü görülmektedir. Tüm detaylarıyla fosilleşmiş olan bu balıklar, canlıların evrim geçimediğinin, yaratıldığının delili niteliğindedir.

 

Trilobit ve fosili

Trilobit

Dönem: Paleozoik zaman, Devoniyen dönemi
Yaş: 380 milyon yıl
Bölge: Ohio, ABD

Trilobitler, Kambriyen döneminde ortaya çıkan canlıların en önemlilerinden biridir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamış, Kambriyen döneminin en fazla iz bırakan canlılarıdır. Trilobitlerin en hayranlık uyandıran özelliklerinden biri ise, çok mercekli gözleridir. Bu gözler, göze ait sayısız birim içerir. Her birim bir mercektir. Bunlar, tıpkı sineğin altıgen petek gözleri gibi, tek bir bağımsız mercek gibi görev görürler. Bunların her biri farklı bir görüntü algılar ve bu görüntü bir bütün halinde birleşir.

Yapılan araştırmalar bir trilobit gözünde üç binden fazla mercek olduğunu göstermiştir. Üç binden fazla mercek, üç binden fazla farklı görüntünün bu canlıya ulaşması anlamına gelmektedir. Bu da, 530 milyon yıl önce yaşayan bir canlının, göz ve beyin yapısının ne kadar büyük bir kompleksliğe sahip olduğunu ve evrimle hiçbir şekilde meydana gelemeyecek kusursuz bir yapı sergilediğini açıkça göstermektedir.

 

Ringa ve fosili

Ringa Balıkları

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Bu resimde, yüksek ihtimalle ani bir gömülme neticesinde, toplu olarak fosilleşmiş ringa balıkları görülmektedir. Kuyrukları ve yüzgeçleri hiç bozulmadan fosilleşmiş, göz çukurları ve kemik yapıları detaylı olarak muhafaza edilmiş olan bu ringa balıkları, tarihin hiçbir döneminde evrim yaşanmadığı gerçeğini gözler önüne sermektedir.

 

Kırkayak ve fosili

Kırkayak

Dönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi
Yaş: 300 milyon yıl
Bölge: Mazon Creek, Braidwood, Illinois, ABD

Resimde görülen, 300 milyon yıllık bir kırkayak fosilidir. 300 milyon yıl önce yaşayan kırkayakların, bugünkü kırkayaklardan en ufak bir farkı yoktur. Diğer tüm canlılar gibi, kırkayaklar da evrim geçirmemiş, yaratılmışlardır.

 

Yavru Tavşan ve fosili

Yavru Tavşan

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 30 milyon yıl
Bölge: White River Oluşumu, Wyoming, ABD

Günümüzde yaşayan tavşanlarla aynı olan bundan 30 milyon yıl önce yaşamış olan tavşanlar, evrim teorisini yalanlamaktadır. Fosil bulguları tavşanların hep tavşan olarak var olduklarını göstermektedir

 

Percopsidae ve fosili

Percopsidae

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Percopsidae'ye ait sayısız fosil örneği vardır. Bu fosil kayıtları, söz konusu balıkların milyonlarca yıldır aynı özelliklerle var olduklarını, herhangi bir evrim sürecinden geçmediklerini göstermektedir.

 

Deniz kestanesi ve fosili

Deniz Kestanesi

Dönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi
Yaş: 295 milyon yıl
Bölge: Winchell Oluşumu, Teksas, ABD

Deniz kestaneleri dünyanın dört bir yanındaki denizlerde rastlanan, Ekinoid sınıfına dahil dikenli deniz canlılarındandır. Yaklaşık 300 milyon yıllık deniz kestanesi fosilleri, bu canlıların kompleks yapılarıyla yüz milyonlarca yıldır var olduklarını göstermektedir. Bu zaman zarfında yapılarında bir değişiklik olmamış, herhangi bir ara aşamadan geçmemişlerdir.

Darwinistler, bu fosiller karşısında çaresizdirler. Çünkü bu fosiller, Darwinistlerin iddia ettiği evrim sürecinin hiçbir zaman yaşanmadığının ispatıdırlar.

 

Çınar Yaprağı ve fosili

Çınar Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Colorado, ABD

Karada yaşayan bitkilerin fosil tarihi ve yapısal özelliklerini incelediğimizde, karşımıza evrim teorisinin öngörülerine hiç uymayan bir tablo çıkar. Neredeyse her biyoloji kitabında karşılaşacağınız bitkilerin sözde evrim ağacının tek bir dalını bile doğrulayan bir bitki fosili serisi yoktur. Çoğu bitki, fosil kayıtlarında oldukça tatmin edici kalıntılara sahiptir, ama bu kalıntıların hiçbiri, bir türden diğerine ara geçiş formu özelliği göstermez. Hepsi kendi içlerinde özel ve orijinal olarak yaratılmış, apayrı türlerdir ve birbirleri arasında iddia edildiği gibi herhangi bir evrimsel bağlantı yoktur. Evrimci paleontolog Olson'un kabul ettiği gibi, "Çoğu yeni bitki grubu aniden ortaya çıkar ve kendilerine yakın hiçbir ataları yoktur." (E. C. Olson, The Evolution of Life, New York, The New American Library, 1965, s. 9)

Resimdeki 50 milyon yıllık çınar yaprağı fosili de bu durumun delillerindendir.

 

Catostomidae ve fosili

Catostomidae

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Resimde görülen Catostomidae familyasına dahil olan bu balık 50 milyon yaşındadır ve 50 milyon yıldır hiçbir değişime uğramamıştır. Günümüz denizlerinde yaşayan türleriyle aynı olan bu fosil, evrim teorisinin geçersizliğinin bir delilidir.

 

Ringa ve fosili

Ringa Balıkları

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 55 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Yaşayan fosiller, günümüzdeki örnekleriyle geçmişten kalan fosil örnekleri arasında farklılık bulunmayan, dolayısıyla türlerin milyonlarca yıl boyunca hiçbir evrim geçirmediği gerçeğini gözler önüne seren kanıtlardır. Resimdeki 55 milyon yıllık ringa balıklarının fosili de, söz konusu yaşayan fosillerden biridir.

 

Ginkgo Yaprağı ve fosili

Ginkgo Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Paleosen dönemi
Yaş: 65 - 54 milyon yıl
Bölge: Sentinnel Bute Oluşumu, Kuzey Dakota, ABD

Bitkiler fosil kayıtlarında, günümüzdeki bitkilere benzer özelliklerle birdenbire belirmektedirler. Bu ise, onların diğer canlılar gibi yaratıldıklarını göstermektedir.

Resimde yer alan ginkgo yaprağı fosili yaklaşık 65 milyon yıllıktır. Diğer tüm bitkiler gibi, ginkgoların da evrim geçirmediğinin ispatlarından biridir. Yaprağın genel hatları ve damar yapısı detaylı olarak fosilleşmiştir. 12 cm boyunda olan fosil, ginkgoların milyonlarca yıldır aynı olduklarını, günümüzdekilerle geçmişte yaşayanlar arasında bir fark olmadığını göstermektedir.

 

Ringa Balığı ve fosili

Ringa Balığı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 55 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Darwinistler her ne kadar kabullenmek istemeseler de fosil kayıtlarının gösterdiği gerçek açıktır. Yeryüzünün dört bir yanından elde edilen milyonlarca fosil, canlıların evrim geçirmediğini, yaratıldığını söylemektedir. Bu gerçeği gözler önüne seren fosillerden biri de, resimde görülen ringa balığı fosilidir. Milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramayan ringa balıkları, evrim teorisinin büyük bir aldatmaca olduğunu bir kez daha göstermektedir.

 

Güneş Balığı ve fosili

Güneş Balığı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Günümüz denizlerinde güneş balıklarının çok fazla türü yaşamaktadır. Resimde görülen güneş balığı fosili, güneş balıklarının herhangi bir evrim sürecinden geçmediğini göstermektedir. Aradan geçen milyonlarca yıl boyunca güneş balığının fizyolojisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bundan 55 milyon yıl önceki güneş balıklarının görünümü ve yapıları nasılsa, günümüzdekilerin de öyledir.

 

Lamprey Balığı ve fosili

Lamprey Balığı

Dönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi
Yaş: 300 milyon yıl
Bölge: Mazon Creek, Braidwood, Illinois, ABD

Braidwood, fosil çeşitliliği açısından oldukça zengin bir bölgedir. Genelde, bölgede bulunan kömür yataklarında fosillere rastlanmaktadır. Resimde görülen lamprey balığı, çenesiz bir balık türüdür. Lamprey balıkları genellikle sığ sularda yaşamalarına rağmen, bazı cinsleri okyanusta uzun yolculuklar yapar.

Bu fosil, yaklaşık 300 milyon yıldır lamprey balıklarının değişmediğini, yani evrim geçirmediğini gösteren delillerden biridir. Aradan geçen yüz milyonlarca yıl boyunca lamprey balıkları hep aynı kalmışlardır. Günümüzde yaşayan lamprey balıklarıyla, yüz milyonlarca yıl önce yaşayanları arasında hiçbir fark yoktur.

 

Percopsidae ve fosili

Percopsidae

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Evrimciler, balıkların pikaia gibi omurgasız deniz canlılarından, amfibiyenlerin ve günümüz balıklarının sözde atasal bir balıktan, sürüngenlerin amfibiyenlerden, kuşların ve memelilerin ayrı ayrı sürüngenlerden ve en son olarak insanların ve günümüz maymunlarının ortak bir atadan evrimleştiklerini iddia ederler. Bu iddialarını bilimsel olarak ispatlayabilmeleri içinse, bu türler arasında dönüşüm olduğunu gösteren ara geçiş canlılarının fosillerini göstermeleri gerekir. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi bu hayali canlılardan eser yoktur.

Öte yandan, Darwinistlerin hayali evrim sürecinin yaşanmadığını gösteren yüz milyonlarca fosil örneği vardır. Bu fosiller, balıkların hep balık, kuşların hep kuş, sürüngenlerin hep sürüngen, memelilerin hep memeli, insanların da hep insan olduğunu ispatlamıştır. Resimde görülen 50 milyon yıllık Percopsidae fosili de, canlıların evrim geçirmediğini, yaratıldığını söylemektedir.

 

Alabalık kuyruğu ve fosili

Alabalık Kuyruğu

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 15 milyon yıl
Bölge: Stewart Springs Oluşumu, Nevada, ABD

Fosil kayıtlarında canlıların bedenlerinin sadece belli kısımlarına da rastlanmaktadır. Resimde, 15 milyon yıllık bir alabalık kuyruğu görülmektedir. Görüldüğü gibi, 50 milyon yıl önceki, 15 milyon yıl önceki ve günümüzdeki alabalıkların kuyrukları arasında hiçbir fark yoktur.

 

Kavak Yaprağı ve fosili

Kavak Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 15 milyon yıl
Bölge: Stewart Springs Oluşumu, Nevada, ABD

Salicaceae familyasına dahil olan kavak ağaçları, milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramadan varlıklarını devam ettirmektedirler. İlk var oldukları andaki organik ve yapısal özellikleriyle, günümüzdeki özellikleri arasında hiçbir fark yoktur. 15 milyon öncesine ait bu kavak ağacı yaprağı fosili de bu gerçeği ispatlamaktadır.

 

Çayır sivrisineği ve fosili

Çayır Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 48-37 milyon yıl
Bölge: ABD

Diğer tüm canlı türlerinde olduğu gibi, çayır sivrisineklerinde görülen değişmezlik evrimcilerin iddialarının doğru olmadığının ispatıdır. Evrim, 19. yüzyılın ilkel bilim koşullarında ortaya atılmış, cehalet nedeniyle kabul görmüş, ancak 20. ve 21. yüzyılın bilimiyle yıkılmış bir teoridir.

 

Ladin Tohumu ve fosili

Ladin Tohumu

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 15 milyon yıl
Bölge: Stewart Springs Oluşumu, Nevada, ABD

Ladin, Picea cinsine dahil olan, dört mevsim yeşil kalan, yaklaşık 35 ayrı ağaç türüne verilen genel isimdir. Fosil kayıtları, ladinlerin milyonlarca yıldır aynı olduklarını, herhangi bir evrim geçirmediklerini göstermektedir. Resimde görülen ladin tohumu fosili 15 milyon yıl öncesine aittir. Bu fosilin de ispatladığı gibi, aradan geçen milyonlarca yıl boyunca, ladinler hep aynı kalmışlar, herhangi bir ara aşamadan geçmemişlerdir. Günümüzdeki ladinlerle, 15 milyon yıl öncekiler arasında bir fark yoktur.

 

Işıldak Balığı ve fosili

Işıldak Balığı

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 23 - 5 milyon yıl
Bölge: Puente Oluşumu, Kaliforniya, ABD

Işıldak balıkları, farklı okyanuslarda derin sularda yaşayan, bedeninde ışık üreten organlara sahip olan küçük balıklardır. Işık üreten sistemleri çoğunlukla karın bölgelerinde yer alır. Derin, karanlık sularda yaşadıkları için ışıklarını hem çevrelerini aydınlatmak hem de düşmanlarını tehdit etmek için kullanırlar.

Söz konusu balıkların, bundan milyonlarca yıl önce de vücutlarında ışık üretebilecek son derece gelişmiş ve kompleks yapıya sahip olmaları evrimciler açısından açıklanamaz bir durumdur.

 

Çam Yaprağı ve fosili

Çam Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 15 milyon yıl
Bölge: Stewart Springs Oluşumu, Nevada, ABD

Resimde görülen çam yaprağı fosili 15 milyon yaşındadır. 15 milyon yıl önceki çam yapraklarıyla günümüzdeki çam yaprakları tamamen aynıdır. Aradan geçen milyonlarca yıla rağmen, çam yapraklarında bir değişiklik olmaması, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını bir kez daha ispatlamaktadır.

 

levrek ve fosili

Levrek

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Evrimcilerin iddialarına göre, ilk omurgalı olan balıkların ataları omurgasız canlılardır. Ancak dışında sert bir kabuğu olan, kemiği, omurgası olmayan bu canlıların nasıl olup da, omurgalı, omurilikli canlılara dönüştükleri evrimcilerin cevaplayamadıkları ve delil bulamadıkları bir sorudur. Çünkü bu canlılar o kadar büyük değişiklikler geçirmelidirler ki, dışlarındaki sert kabuk yok olurken, içlerinde iskelet oluşmaya başlasın. Böyle bir dönüşüm içinse, her iki tür arasında çok fazla sayıda ara geçiş formu bulunması gerekir. Oysa, evrimcilerin omurgasız canlılarla omurgalılar arasında ara form olarak gösterebildikleri bir tek fosil dahi bulunmamaktadır.

Balıkların hep balık olarak var olduğunu gösteren ise milyonlarca delil fosil bulunmaktadır. 54 - 37 milyon yıllık levrek fosili de bunlardan biridir.

 

ringa balığı ve fosili

Ringa Balığı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 55 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Ringa balığı, ılık, sığ sularda yaşayan, daha çok Kuzey Atlantik ve Baltık denizinde rastlanan bir balık türüdür. Yaklaşık 200 türü olan ringaların genel özellikleri neredeyse birbirinin aynıdır. Hemen hepsi gümüş rengidir ve sırtlarında tek bir yüzgeç vardır.

Resimdeki ringa balığı fosili 20 cm boyundadır. Green River oluşumunda, 2200 metre derinlikten çıkarılmıştır. Diğer tüm fosil kayıtları gibi, söz konusu ringa balığı fosili de canlıların evrim geçirmediğini göstermektedir. Evrimciler, fosil kayıtları karşısında çaresizdirler ve bulunan her yeni fosil çaresizliklerini bir kat daha artırmaktadır.

 

söğüt yaprağı ve fosili

Söğüt Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Utah, ABD

Fosil kayıtları, diğer canlılar gibi bitkilerin de milyonlarca yıldır değişmeden kaldıklarını göstermektedir. Bitkiler bugün hangi sistem ve mekanizmalara sahiplerse, milyonlarca yıl önce de aynı sistem ve mekanizmalara sahiptirler. Yeryüzünün dört bir yanından derlenen yüz binlerce bitki fosili, evrim teorisini kesin olarak yalanlamaktadır. Resimdeki söğüt yaprağı fosili de, 54 - 37 milyon yıldır söğütlerin değişmeden varlıklarını devam ettirdiklerinin delilidir. Söz konusu fosil, bitkilerin evrim geçirmediğini, yaratıldığını söylemektedir.

 

kavak yaprağı ve fosili

Kavak Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54-37 milyon yıl
Bölge: ABD

Kavak ağaçlarının hep kavak ağacı olarak var olduklarının delili olan bu fosil, yaklaşık 50 milyon yaşındadır. 50 milyon yıldır değişmeyen kavaklar, evrim teorisinin bir aldatmacadan ibaret olduğunun ispatıdır. Evrim hiçbir zaman yaşanmamıştır. Evren ve içindeki tüm varlıklar, Yüce Allah'ın eseridir.

 

meşe yaprağı ve fosili

Meşe Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: White River Oluşumu, Wyoming, ABD

Fosil kayıtları bitkilerin hiçbir zaman evrim geçirmediklerini, herhangi bir hayali ataya sahip olmadıklarını göstermiştir. Balıkların hep balık, kuşların hep kuş, örümceklerin hep örümcek, çamların hep çam, ladinlerin hep ladin, güllerin hep gül olarak var oldukları gibi, meşeler de hep meşe olarak var olmuşlardır. Resimde görülen 45 milyon yıllık meşe yaprağı fosili de bu gerçeği teyit etmektedir.

 

yaban arısı ve fosili

Yaban Arısı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54-37 milyon yıl
Bölge: ABD

Bundan yaklaşık 50 milyon yıl önce yaşamış olan yaban arılarının günümüzdeki örneklerinden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Eğer bir canlının yapısında aradan geçen on milyonlarca yıla rağmen, en küçük bir değişiklik dahi olmuyorsa, bu durumda evrimden söz etmek mümkün değildir. Fosil kayıtları, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını gözler önüne sermektedir.

 

asma yaprağı ve fosili

Asma Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 38 - 23 milyon yıl
Bölge: Muddy Creek Oluşumu, Montana, ABD

38 - 23 milyon yıllık asma yaprağı fosili, diğer canlılar gibi, bitkilerin de evrim geçirmediğinin, yaratıldığının ispatlarından biridir. Günümüzdeki asma yapraklarıyla milyonlarca yıl önceki asma yaprakları arasında hiçbir fark yoktur.

 

ringa, güneş balığı ve fosil

Ringa ve Güneş Balığı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Ringa ve güneş balıkları fosil kayıtlarında sıkça rastlanan balık türlerindendir. Elde edilen her fosil, canlıların evrim geçirmediğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. 54 - 37 milyon yıllık bu fosil de, günümüzdeki ringa ve güneş balıklarıyla geçmişte yaşayanlar arasında bir fark olmadığını göstermektedir.

(sağ üst ikili fosil: soldaki fosil ringa balığı, sağdaki fosil güneş balığı)
(canlı fosil resimleri: üstteki resim güneş balığı, alt resim ringa balığı)

 

sumak yaprağı ve fosili

Sumak Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Colorado, ABD

54 - 37 milyon yıllık bu sumak bitkisiyle, günümüzdeki sumak bitkileri arasında hiçbir yapısal fark yoktur. Milyonlarca yıl boyunca sumaklar değişime uğramamış, evrim geçirmemiştir.


 

ayı kafatası ve fosili

Ayı Kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Pleistosen dönemi
Yaş: 50 bin yıl
Bölge: Michigan, ABD

Evrimciler, köpeklerle ayılar arasındaki bazı anatomik benzerlikleri öne sürerek, her iki canlının ortak bir atadan evrimleştiklerini iddia ederler. Fosil kayıtları ise bu iddianın hiçbir doğruluk payı olmadığını göstermektedir. Bugüne kadar yarı köpek yarı ayı tek bir fosil dahi bulunmamış, ancak ayıların hep ayı köpeklerin hep köpek olarak var olduklarını gösteren yüzlerce fosil elde edilmiştir. Resimde görülen kara ayısı kafatası fosili de, ayıların herhangi bir evrim geçirmediklerinin delillerindendir.


 

levrek ve fosili

Levrek

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

54 - 37 milyon yıllık levreklerle günümüzdeki levrekler arasında hiçbir fark yoktur. Levrekler, canlıların evrim geçirmediğini, yaratıldığını söylemektedir.

 

güneş, ringa balığı, fosil

Güneş Balığı, Ringa

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Darwinistler yaklaşık 150 yıldır dünyanın dört bir yanında sözde balıkların evrimine kendilerince delil olacak bir fosil aramaktadırlar. Ancak bulunan her fosil, balıkların herhangi bir evrim sürecinden geçmediğini, yaratıldığını göstermektedir. Evrimciler bugüne kadar, balıkların sözde atası olan bir canlı fosili de, balıkların sözde geçirdikleri ara aşamaları gösteren canlı fosilleri de bulamamışlardır. Buna karşılık tarih boyunca balıkların hep balık olarak var olduklarını gösteren yüz binlerce fosil vardır. Bunlardan biri de, 54 - 37 milyon yıllık güneş balığı ve ringa fosilidir. Evrimciler, Yaratılış'ın birer delili olan bu fosiller karşısında çaresizdirler.

(sağ alttaki fosil: üstteki fosil ringa balığı, alttaki fosil güneş balığı)
(canlı fosil resimleri: üst tekli balık resim: ringa, alt sol resim; güneş balığı)

 

Kuzey Amerika Cevizi Yaprağı, fosil

Kuzey Amerika Cevizi Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Paleosen dönemi
Yaş: 65 - 54 milyon yıl
Bölge: Kuzey Dakota, ABD

Resimde görülen, 65 - 54 milyon yaşındaki Kuzey Amerika cevizi ağacı yaprağı, bu bitkilerin bir başka bitkiden türemediği ve evrim geçirmediğinin delillerinden biridir. Milyonlarca yıl önce yaşayan örnekleriyle günümüzdekiler tıpatıp aynıdır.

 

ringa balığı ve fosil

Ringa Balığı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

54 - 37 milyon yıl önceki ringa balıklarıyla günümüzde yaşayan ringa balıkları arasında hiçbir fark yoktur. Bu durum, evrimcilerin tüm iddialarını geçersiz kılmakta, canlıları Allah'ın yarattığı gerçeğini bir kez daha teyit etmektedir.

 

İncir Yaprağı ve fosil

Bir Tür İncir Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Paleosen dönemi
Yaş: 65 - 54 milyon yıl
Bölge: Kuzey Dakota, ABD

İncir, 800'den fazla türü olan Ficus cinsine dahil bir bitki türüdür. Milyonlarca yıldır incir ağaçlarının yapraklarında da, meyvelerinde de bir değişiklik olmamıştır. Ve bu durum incirlerin evrim geçirmediğinin önemli bir ispatıdır. Bu gerçeği gözler önüne seren delillerden biri resimde görülen 65 - 54 milyon yaşındaki incir yaprağı fosilidir.

 

ringa balıkları ve fosil

Ringa Balıkları

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Evrim teorisi, türlerin doğa tarihi hakkında yazılan, ancak bu alanda elde edilen bilimsel bulgularla kesin olarak yalanlanan hayali bir hikayeden ibarettir. Evrim teorisini yalanlayan en önemli bulgulardan biri de fosillerdir. Milyonlarca yıldır aynı olan, hiçbir değişime uğramayan ringa balıkları, evrim teorisinin bir aldatmaca olduğunu göstermektedir. 

 

Kınkanatlı Böcek ve fosili

Bir Tür Kınkanatlı Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Pleistosen dönemi
Yaş: 1.8 milyon - 11 bin yıl
Bölge: Kaliforniya, ABD

Günümüzde yaşayan örneklerinden hiçbir farkı olmayan bu böcek de, yeryüzündeki tüm canlıların Allah tarafından yaratıldığının delillerindendir.

 

at kestanesi yaprağı ve fosil

At Kestanesi Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Paleosen dönemi
Yaş: 65 - 54 milyon yıl
Bölge: Kuzey Dakota, ABD

65 - 54 milyon yıl önceki at kestanesi yaprağıyla, günümüzde yaşayan at kestanesi ağacının yaprağı arasında hiçbir fark yoktur. Bu farksızlık, bitkilerin evrim geçirmediğini ortaya koyan delillerden sadece biridir.

 

eğrelti otu, fosil, eğrelti otu fosili

Eğrelti Otu

Dönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi
Yaş: 360 - 286 milyon yıl
Bölge: Pensilvanya, ABD

Günümüzdeki eğrelti otlarının sahip olduğu tüm özelliklere, bundan yüz milyonlarca yıl önce yaşayan eğrelti otları da sahipti. Fosil kayıtları bu gerçeği açıkça göstermektedir. Resimde görülen 360 - 286 milyon yaşındaki eğrelti otuyla, bugünkü eğrelti otları tamamen aynıdır.

 

levrek ve fosil

Levrek

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Bugüne kadar elde edilen milyonlarca fosil örneği için tek bir tane bile yarı  levrek yarı ringa balığı, yarı köpek balığı yarı alabalık gibi "ara bir canlı" türüne rastlanmamıştır. Fosiller,  levreklerinhep levrek, ringa balıklarının hep ringa, köpek balıklarının hep köpek balığı olarak var olduğunu göstermektedir. 54 - 37 milyon yıldır aynı olan levrek fosili bu durumun kanıtlarındandır.

 

ringa balığı ve fosil

Ringa Balığı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Günümüzdeki paleontolojik veriler, fosil kayıtlarının olağanüstü derecede zengin olduğunu göstermektedir. Bu zenginlik içinde evrimcilerin delil olarak kullanabilecekleri bir tane dahi fosil yoktur. Fosil kayıtlarının tamamı Yaratılış gerçeğini teyit etmekte, evrimi yalanlamaktadır. Resimde görülen ringa balığı fosili de evrimin geçersizliğini gözler önüne seren delillerden biridir.

 

deniz iğnesi, fosil

Deniz İğnesi

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 23 - 5 milyon yıl
Bölge: Kaliforniya, ABD

Deniz iğnesi, deniz atlarıyla aynı alt takıma (Syngathoidei) dahil olan küçük bir balık türüdür. 23 - 5 milyon yaşındaki deniz iğneleriyle, günümüzde yaşayan deniz iğneleri birbirinden farksızdır. Bu durum, canlıların kademeli olarak evrimleştiklerini ileri süren Darwinistleri yalanlamaktadır.

 

grizzly ayı kafatası, fosil

Grizly Ayısı Kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 89 milyon yıl
Bölge: Çin

Fosil kayıtlarında tüm canlılar hep en mükemmel halleriyle ve tam olarak vardır. Bunların her biri tüm özellikleri açısından tamdır, ara aşamada olan, eksik hiçbir organ veya yapıları bulunmamaktadır. Kafatasları, omurgaları, el ve ayak yapılarında hiçbir yarım, noksan kalmış özellik yoktur. Grizlı Ayılarınınbaşka bir canlıdan türediklerini ya da başka bir canlıya dönüştüklerini gösteren hiçbir bulgu bulunamazken, hep Grizly Ayısı olarak var olduklarını ortaya koyan sayısız fosil örneği vardır. Bu örneklerden biri de resimdeki 89 milyon yaşındaki Grizly Ayısıkafatasıdır.

 

çitlembik yaprağı, cırcır böceği, fosil

Çitlembik Yaprağı, Cırcır Böceği

 

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54-37 milyon yıl
Bölge: ABD

Bu resimde, çitlembik yaprağıyla birlikte fosilleşmiş bir cırcır böceği görülmektedir. Yaklaşık 50 milyon yıl önce yaşamış olan cırcır böceklerinin de çitlembiklerin de günümüzdeki örnekleriyle aynı olduğunu ortaya koyan bu fosil, evrimcileri sessizliğe mahkum etmektedir. Evrimcilerin spekülasyonları ve propagandaları, bilimsel bulgular karşısında bir anlam taşımamaktadır. Bilimin gösterdiği gerçek, evrimin büyük bir yalan, Yaratılış'ın açık bir gerçek olduğudur.

 

gergedan kafatası ve fosili

Gergedan Kafası

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 33 milyon yıl
Bölge: Converse County, Wyoming, ABD

Resimde görülen fosil, 33 milyon yıl önce yaşayan gergedanlarla, günümüzdeki gergedanlar arasında hiçbir fark olmadığının delilidir. Milyonlarca yıldır yapıları değişmeyen canlılar, evrim teorisinin büyük bir aldatmacadan ibaret olduğunu göstermektedir.

 

tavşan ve fosili

Tavşan

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 33 milyon yıl
Bölge: Converse County, Wyoming, ABD

Fosil kayıtlarında canlıların diğer türlerden, aşama aşama oluştuklarını gösteren hiçbir örnek yoktur. Örneğin, milyonlarca fosil içinde bir tane bile yarı timsah yarı tavşan, ya da yarı yılan yarı tavşan özellikleri taşıyan canlı örneği görülmemiştir. Ancak, tavşanların hep tavşan olarak var olduklarını gösteren binlerce fosil vardır. Fosillerin gösterdiği gerçek açıktır: Canlılar evrim geçirmemişlerdir, onları Allah yaratmıştır.

 

güneş balığı, ringa balığı, fosil

Güneş Balığı, Ringa Balığı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Canlıların milyonlarca yıldır yapılarında hiçbir değişiklik olmadığını gösteren yaşayan fosiller, evrim teorisine ağır bir darbe oluşturmaktadır. Bilindiği gibi evrim teorisi, ancak değişen çevre şartlarına uyum sağlayabilen canlıların hayatta kalacağını, hayali birtakım rastlantısal değişimlerin etkisiyle canlıların bu süreçte başka canlılara evrimleşeceğini iddia etmektedir. Yaşayan fosiller ise, teorinin, türlerin zaman içinde değişen şartlara göre değişim geçireceği iddiasının asılsız bir hikayeden ibaret olduğunu ortaya koymaktadır.

(sol üst fosil: güneş balığı, sol alt fosil: ringa balığı)
(sağda alttaki resim ringa balığı, ortadaki resim güneş balığı)

 

söğüt yaprağı ve fosili

Söğüt Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Utah, ABD

Milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramadan varlıklarını devam ettiren bitkiler, evrim teorisine büyük darbe vurmaktadır. 54 - 37 milyon yaşındaki söğüt yaprağı fosili de, aradan geçen milyonlarca yıla rağmen değişikliğe uğramamış, yani evrim geçirmemiştir. Günümüzdeki söğüt yapraklarıyla, 54 - 37 milyon yıl önce yaşamış olanlar aynıdır.

 

defne yaprağı ve fosili

Defne Yaprağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Utah, ABD

Lauraceae familyasına dahil olan defne ağacının yapraklarından ve meyvelerinden yağ elde edilmektedir. Ayrıca yaprakları da baharat olarak kullanılmaktadır. Anavatanı Asya olan bu bitkiye, ülkemizde Akdeniz bölgesinde sıkça rastlanmaktadır.

Resimde görülen defne yaprağı fosili, diğer tüm bitkiler gibi, defnelerin de evrim geçirmediğinin ispatıdır. Bundan 54 - 37 milyon yıl önce yaşayan defneler, günümüzde yaşayanlarla tıpatıp aynı özelliklere sahiptir.

 

ringa balığı, levrek, fosil

Ringa Balığı ve Levrek

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

54 - 37 milyon yıllık bu fosil, ringa balıklarının da levreklerin de milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramadığını, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir. Günümüzdeki ringa balıkları ve levreklerle, milyonlarca yıl önce yaşamış olanlar arasında hiçbir fark yoktur.

(sağ ortada tatlısu levreği, sol altta ringa balığı)
(sağ en alt iki fosilli tablo. solda ringa balığı, sağda levrek)

 

tavşan ve fosili

Tavşan

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 38 - 23 milyon yıl
Bölge: White River Oluşumu, Wyoming, ABD

38 - 23 milyon yaşındaki bir tavşanla günümüzde yaşayan tavşanlar arasında hiçbir fark yoktur. Milyonlarca yıldır değişime uğramayan tavşanlar, evrim geçirmediklerini yaratıldıklarını söylemektedirler.

 

karaca kafatası ve fosil

Karaca Kafası

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 38 - 23 milyon yıl
Bölge: Nebraska, ABD

38 - 23 milyon yaşındaki karacaların, günümüzde yaşayan karacalardan hiçbir farkının olmaması, bu canlıların milyonlarca yıldır hiç değişmedikleri, yani evrim geçirmedikleri anlamına gelir.

 

kaplumbağa ve fosili

Kaplumbağa

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54-37 milyon yıl
Bölge: ABD

Diğer pek çok bilim dalı gibi paleontoloji de, Darwin'in kehanetlerinin bilim dışı olduğunu gösteren sayısız bilgi ve bulgu ortaya koymuştur. Bunlardan biri de resimdeki 54-37 milyon yıllık kaplumbağa fosilidir. Kaplumbağaların on milyonlarca yıldır değişmediğini gösteren bu fosil, evrimcileri yalanlamaktadır.

 

bivalve, fosili, istiridye, midye

Bivalve

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 13 - 12.5 milyon yıl
Bölge: Calvert Oluşumu, Maryland, ABD

Bivalve, iki kabuklu yumuşakçalardan, midye ve istiridye türü bir canlıdır. Günümüzde yaşayanlarıyla, milyonlarca yıl önce yaşayanları arasında hiçbir fark yoktur. Bu durum evrimcilerin öne sürdüğü aşamalı evrim iddiasını, hiçbir tartışmaya yer bırakmadan geçersiz kılmaktadır.

 

kaplumbağa ve fosili

Kaplumbağa

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 38 - 23 milyon yıl
Bölge: Brule Oluşumu, Nebraska, ABD

Evrimciler, fosil kayıtlarında kaplumbağaların evrim geçirdiğini gösteren tek bir bulgunun bile bulunmadığını şöyle itiraf ederler:

"En eski kaplumbağalara, Almanya'daki Trias devri fosil yataklarında rastlanır. Bugün yaşayan örneklerine çok benzeyen sert kabukları sayesinde kolaylıkla diğer türlerden ayırt edilirler. Daha erken ya da daha ilkel kaplumbağalara ait hiçbir iz tanımlanamamıştır. Oysaki kaplumbağalar çok kolaylıkla fosilleşirler ve fosillerinin çok küçük parçaları dahi bulunsa kolaylıkla tanınırlar." (Robert Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution, s. 207)

 

 

bivalve, midye, istiridye, fosil

Bivalve

Dönem: Paleozoik zaman, Devoniyen dönemi
Yaş: 410 - 360 milyon yıl
Bölge: Jefferson Oluşumu, Indiana, ABD

410 - 360 milyon yıldır aynı olan  Bivalveler, canlıların birbirlerinden türedikleri ve aşama aşama geliştiklerini öne süren evrimcilere meydan okumaktadır. Bu canlılar, evrim geçirmediklerini, yaratıldıklarını söylemektedir.

 

deniz kestanesi ve fosili

Deniz Kestanesi

Dönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi
Yaş: 306 - 299 milyon yıl
Bölge: ABD

Resimdeki deniz kestanesi fosili, canlıların evrimi iddiasını geçersiz kılan sayısız örnekten biridir. Eğer evrimcilerin iddiaları doğru olsaydı, bundan 306 - 299 milyon yıl önce yaşamış olan deniz kestanelerinin günümüzdeki örneklerinden çok farklı olması gerekirdi. Ancak resimdeki fosilin de ortaya koyduğu gibi, bugünkü deniz kestaneleriyle yüz milyonlarca yıl önce yaşamış olanlar arasında hiçbir fark yoktur.

 

deniz yıldızı, fosil

Deniz Yıldızı

Dönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi
Yaş: 360 - 325 milyon yıl
Bölge: Edwarsville Oluşumu, Indiana, ABD

Günümüzdeki deniz yıldızları hangi özelliklere sahipse, bundan yüz milyonlarca yıl önce yaşayan deniz yıldızları da bu özelliklere sahiptir. 360 - 325 milyon yıldır deniz yıldızlarının aynı olduğunu gösteren bu fosil, evrimcilerin iddialarını geçersiz kılmakta, canlıların sahip oldukları özelliklerle yaratıldıklarını söylemektedir.

 

3 / total 13
Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası-Cilt 1 kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top