Kuran'da Matematiksel Mucizeler 4/4

Kuran'da Dikkat Çekici Sayılar

Bu bölümde, içinde sayısal bir ifade geçen sureler üzerinde yapılan çeşitli hesaplama sonuçları sunulmaktadır. İlgili surelerde farklı hesaplar sonucunda elde edilen aynı rakamlar, son derece dikkat çekici boyuttadır. Bu çalışmada surelerdeki hece ve harf adetleri, harf çeşitleri, ebced değerleri gibi çeşitli yönlerden hesaplamalar aktarılmakta ve ortaya çıkan sayılardaki şaşırtıcı benzerlikler ortaya konmaktadır. Bu bölümdeki hesaplar yoruma açık değildir; aynı yöntemlerle sayımları yapan herkesin ulaşabileceği sonuçlardır.

Kuran-ı Kerim anlam bakımından hikmet ve ilim üstünlüğünün yanı sıra, sayısal olarak da çok zengin ve olağanüstü düzenler içermektedir. Nebe Suresi'nin 29. ayetinde Rabbimiz "... Biz, herşeyi yazıp saymışızdır" buyurmaktadır. Cin Suresi'nin 28. ayetinde ise "... (Allah) herşeyi sayı olarak da sayıp-tespit etmiştir" buyrulmaktadır. Kuran-ı Kerim'le ilgili elde edilen bu mucizevi sayısal düzenler, aynı zamanda Yüce Rabbimiz'in "sonsuz da olsa, herşeyin sayısını bilen" anlamına gelen "Muhsi" isminin bir tecellisidir.

flowers

Hz. Musa İle 40 Gece İçin Sözleşilmesi

Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz, onun arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiş ve (böylece) zalimler olmuştunuz. (Bakara Suresi, 51)

◉ "40 gece" anlamına gelen "erbaine leyleten" ifadesinden itibaren, ayet sonuna kadar olan harf adedi 40.

◉ Ayette "erbaine leyleten" (40 gece) ifadesine kadar olan noktalı harflerin ebced değeri 40. (En küçük ebced hesabıyla)

◉ Bu konu, Kuran'da ilk olarak, Bakara Suresi'nin 40. ayetinde başlamaktadır.

◉ Bu konunun başladığı 40. ayetin hece adedi 40.90

Ayrıca;

◉ "Erbaine leyleten" (40 gece) konusu ile ilgili ayetler açık olarak, Bakara Suresi'nin 51. ayetinden başka, Araf Suresi 142. ayetinde geçmektedir. İşari olarak ise yine Araf Suresi'nin 143. ve 155. ayetlerinde zikredilmekedir.

a) Bu ayetler arasındaki sureler şunlardır: "Bakara Suresi", "Al-i İmran Suresi", " Nisa Suresi", "Maide Suresi", " Enam Suresi", "Araf Suresi".

Bu sure adlarındaki toplam hece adedi tam 40'tır. ((Su-re-tü'l-Ba-ka-ra-ti, Su-re-tü A-li İm-ra-ne, Su-re-tü'n-Ni-sa-i, Su-re-tü'l-Ma-i-de-ti, Su-re-tü'l-En'a-mi, Su-re-tü'l-A'ra-fi))

b) Surelerin isimleri olan "El-Bakara", "Al-i İmran", "En-Nisa", "El-Maide", "El-En'am", "El-A'raf", kelimelerindeki harf adedi de 40'tır.

Taştan 12 Pinar Fişkirmasi

(Yine) Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı, o zaman Biz ona: "Asanı taşa vur" demiştik de ondan on iki pınar fışkırmıştı, böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın. (Bakara Suresi, 60)

◉ Ayette "on iki" anlamına gelen "isneta aşrate" ifadesine kadar olan kelime adedi 12.

◉ "(Taştan) 12 pınar fışkırdı" anlamına gelen "infeceret minhu isneta aşerete aynen" ifadesindeki noktalı harf adedi 12.

◉ "İnfeceret minhu isneta aşerete aynen" ifadesinde kullanılan harf çeşidi de 12'dir.91

Üç Bin Melekle Yardim Edilmesi

Sen mü'minlere: "Rabbinizin size meleklerden indirilmiş üç bin kişiyle yardım-iletmesi size yetmez mi?" diyordun. (Al-i İmran Suresi, 124)

◉ "Meleklerden üç bin" anlamına gelen "selaseti alafin min elmelaiketi" ifadesinin ebced değeri üç bindir. (Büyük ebced hesabıyla)

Beş Bin Melekle Yardim Edilmesi

Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanırsa, Rabbiniz size meleklerden nişanlı beş bin kişiyle yardım ulaştıracaktır. (Al-i İmran Suresi, 125)

◉ Ayette "melekler" anlamına gelen "el-melaiketi" ifadesinin ilk harfine kadar olan harflerin ebced değeri beş bindir. (Küçük ebced hesabıyla)

12 Güvenilir Gözetleyici Gönderilmesi

Andolsun, Allah İsrailoğulları'ndan kesin söz (misak) almıştı. Onlardan on iki güvenilir- gözetleyici göndermiştik. Ve Allah onlara: "Gerçekten Ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onları savunup-desteklerseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz, şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır." (Maide Suresi, 12)

◉ "12 güvenilir-gözetleyici" anlamına gelen "isney aşera nakiba" ifadesindeki harf adedi 12'dir.

◉ Ayetin başından "isney aşera" (on iki) ifadesine kadar, surenin ismi olan Maide kelimesinde geçen harflerin tekrarlanışı: 12.92

◉ Ayet numarası 12.

◉ Ayetin ilk ve son harflerinin ebced değeri 12'dir. (En küçük ebced hesabıyla)93

flowers

Hz. Musa ile 30 Gece ve 10 Gece için Sözleşilmesi

Musa ile otuz gece için sözleştik ve ona bir on daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre, kırk geceye tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a "Kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu tutma" dedi. (Araf Suresi, 142)

◉ "30 gece" anlamına gelen "selasine leyleten" ifadesinden itibaren, ibare sonuna kadar olan hece adedi 30.94

◉ "Selasine leyleten" (30 gece) ifadesinden ayet sonuna kadar, bu ifadeyi oluşturan harflerin kullanım sayısı 30.95

"Selasine" (30) kelimesinden itibaren, ibare sonuna kadar olan hece adedi 30.96

◉ Ayette "selasine" (30) kelimesinden sonra ayet sonuna kadar, surenin mukattaa harfleri olan "elif, lam, mim, sad" harflerinin kullanım sayısı 30'dur.97

◉ Ayette "aşr" (10) kelimesine gelinceye kadar olan noktalı harflerin harf adedi 10.

◉ Aşr" (10) kelimesinden sonra ibare sonuna kadar olan noktasız harf adedi 10.

◉ "Aşr" (10) kelimesi, Araf Suresi'nde sondan başa doğru 10. sayfada bulunmaktadır.

◉ Ayette "aşr" (10) kelimesine gelinceye kadar, surenin mukattaa harfleri olan "elif, lam, mim, sad" harflerinin kullanım sayısı 10'dur.98

◉ "Ve ona bir on daha ekledik" anlamına gelen "ve etmemnaha biaşrin" ifadesinde kullanılan harf çeşidi 10'dur.99

12 Topluluk ve Taştan Fişkiran 12 Pinar

Biz onları (İsrailoğulları'nı) ayrı ayrı oymaklar olarak on iki topluluk (ümmet) olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa'ya: "Asan'la taşa vur" diye vahyettik. Ondan on iki pınar sızıp-fışkırdı; böylece her bir insan- topluluğu su içeceği yeri öğrenmiş oldu. Üzerlerine bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvası ile bıldırcın indirdik. (Sonra da şöyle dedik:) "Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin." Onlar Bize zulmetmedi, ancak kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Araf Suresi, 160)

◉ Ayette "isnetey aşrate" (on iki) ifadesine kadar, "isnetey aşrate" ifadesindeki harfler 12 defa geçmektedir.100

◉ "İsnetey aşrate" (on iki) ifadesinden itibaren ibare sonuna kadar kullanılan harf çeşidi 12.101

◉ "İsneta aşrate" (on iki) ifadesinden itibaren ibare sonuna kadar, "isneta aşrate"nin harfleri 12 defa geçmektedir.102

◉ "İsnetey aşrate" (on iki) ile "isneta aşrate" (on iki) arasında, bu kelimelere ait harflerin bulunduğu kelime adedi 12.103

◉ Bulunduğu ibarede, "isneta aşrate ayna" (on iki pınar) ifadesine kadar kullanılan harf çeşidi 12.104

Allah Katinda Aylarin Sayisinin 12 Olması

Gerçek şu ki, Allah Katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir. (Tevbe Suresi, 36)

◉ Ayette "isna aşera" (on iki) ifadesine gelinceye kadar olan hece adedi tam 12'dir.

◉ "İsna aşera" (on iki) ifadesinden sonra ibare sonuna kadar olan noktalı harf adedi de 12'dir

70 Defa Bağışlanma Dileme

Sen, onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen de, Allah onları kesinlikle bağışlamaz. Bu, gerçekten onların Allah'a ve elçisine (karşı) nankörlük etmeleri dolayısıyladır. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 80)

◉ "Seb'ine merraten" (yetmiş kere) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar olan harf adedi 70.105

◉ "Seb'ine merraten" (yetmiş kere) ifadesinden itibaren ibare sonuna kadar kullanılan harf çeşitlerinin ebced değeri 70'tir.106 (En küçük ebced hesabıyla).

◉ Bu ayetteki noktasız harf adedi 70'tir.107

Yillarin Sayisini ve Hesabi Bilme

Güneş'i bir aydınlık, Ay'ı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. (Yunus Suresi, 5)

Bir Hicri ay ancak 29 gün veya 30 gün çekebilir. (Bunun dışında da bir ihtimal yoktur.)

◉ Kameri ay 29 veya 30 gündür. Ayette "yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur" anlamına gelen "kadderahu menazile lita'lemu adede'ssinine velhisab" ifadesine gelinceye kadar olan harf adedi 29.

◉ "Ay" anlamına gelen "El-Kamer"in ebced değeri 29'dur. (En küçük ebced hesabıyla)

Bir Hicri yıl 354 ya da 355 gün çekmektedir. (Bunların dışında bir ihtimal yoktur.)

Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik de Rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz, herşeyi yeterince açıkladık. (İsra Suresi, 12)

◉ "Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için" anlamına gelen "lita'lemu adede'ssinine vel hisab" ifadesine gelinceye kadar olan harflerin ebced değeri 354. (En küçük ebced hesabıyla)

flowers

Benzer 10 Sure Getirememeleri

Yoksa: "Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Haydi siz, yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri on sure getirin ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın." (Hud Suresi, 13)

◉ Bulunduğu ibarede "aşri" (on) kelimesine kadar kullanılan harf çeşidi 10.108

◉ Ayette "aşri" (on) kelimesine gelinceye kadar olan noktalı harf adedi 10.109

◉ Ayette "yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri on sure" anlamına gelen "biaşri süverin mislihi müftereyatin" ifadesine gelinceye kadar olan hece adedi 10.110

◉ "De ki: "Haydi siz, yalan üzere uydurulmuş olarak onun benzeri on sure getirin" anlamına gelen "kul fe'tu biaşri süverin mislihi müftereyatın" ifadesindeki noktalı harf adedi 10.

◉ "Onun benzeri 10 sure" anlamına gelen "aşri süverin mislihi" ifadesindeki harf adedi 10.

◉ "Aşri süverin mislihi" (onun benzeri on sure) ifadesinden sonra ayet sonuna kadar olan kelime adedi 10.

◉ "Onun benzeri on sure" anlamına gelen "biaşri süverin mislihi" ifadesinde kullanılan harf çeşidi 10.111

◉ Ayette "aşri süverin" (on sure) ifadesine kadar, "aşri süverin" ifadesindeki harfler 10 defa geçmektedir.112

Hz. Yusuf'un Rüyasi ve 11 Yildiz

... on bir yıldız, Güneş'i ve Ay'ı gördüm; bana secde etmektelerken gördüm" demişti. (Yusuf Suresi, 4)

◉ "On bir yıldız" anlamına gelen "ehade aşera kevkeben" ifadesindeki harf adedi 11'dir

◉ "Ehade aşera kevkeben" (on bir yıldız) ifadesine kadar olan kelime adedi 11.

◉ Ayette "ehade aşera kevkeben" (on bir yıldız) ifadesine gelinceye kadar, "ehade aşera kevkeben" ifadesindeki harfler 11 defa geçmektedir.113

İnsandaki Kromozom Sayisi

İnsanı bir damla sudan yarattı, buna rağmen o, apaçık bir düşmandır. (Nahl Suresi, 4)

Erişkin bir insan bedeninde yaklaşık 100 trilyon hücre bulunmaktadır. Hücrelerin hepsi aynı genetik yapıya sahiptir. Bu genetik yapı, hücrenin çekirdeği içerisinde yer alan kromozomlarda bulunur. Bir insan hücresinde 23 çift, yani 46 adet kromozom vardır. Bunların 23'ü anneden 23'ü babadan gelmektedir. Bu kromozomlarda da, o insana ait özelliklerin kayıtlı olduğu DNA molekülleri vardır. Bilim dünyası, insan hücresindeki kromozom sayısının 46 olduğunu ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında öğrenebilmiştir.

Kuran'da "meni" ve "nutfe" kelimeleri, farklı şeyler olarak bahsedilmektedir. "Meni" bütünü, "nutfe" ise onun bir parçasını ifade etmek için kullanılmaktadır.

* "Nutfe" kelimesi cümlede kullanılış yeri itibariyle, dilbilgisi kuralından ötürü, aşağıda nutfetin, nutfete, nutfeten gibi farklı şekillerde okunmaktadır. Ancak burada anlam değişikliği söz konusu değildir.

◉ Nutfetin" (nutfe) kelimesinin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)

◉ Surede "nutfetin" kelimesine gelinceye kadar kullanılan harf çeşidi 23.114

◉ Ayette "nutfetin" kelimesine gelinceye kadar kullanılan harf çeşitlerinin ebced değeri 23.115 (En küçük ebced hesabıyla)

◉ Surede "nutfetin" kelimesine gelinceye kadar olan noktalı harf adedi 46.

Sonra o su damlasını bir alak (embriyo) olarak yarattık; ardından o alak'ı (hücre topluluğu) bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne Yücedir. (Mü'minun Suresi, 14)

◉ "Nutfete" kelimesinin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)

◉ Müminun Suresi'nin 13. ayetindeki "nutfeten" ifadesinden itibaren 14. ayetteki "nutfete" ifadesine gelinceye kadar olan harf adedi 23.

◉ Ayette "nutfete" ifadesine kadar olan kullanılan harf çeşitlerinin ebced değeri 46.116 (En küçük ebced hesabıyla)

◉ "Nutfete" ifadesinden sonra ibare sonuna kadar, "nutfete" ifadesine ait harflerin ebced değeri 46.117 (En küçük ebced hesabıyla)

◉ Suredeki "nutfete" ifadesine gelinceye kadar, "nutfete"ye ait harflerin bulunduğu kelime adedi 46.

Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi çift çift kıldı. O'nun bilgisi olmaksızın, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Gerçekten bu, Allah'a göre kolaydır. (Fatır Suresi, 11)

◉ "Nutfetin" ifadesinin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)

◉ "Nutfetin" ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar kullanılan harf çeşidi 23.118

O'dur ki, sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bir alak'tan (embriyo) yarattı; sonra sizi bir bebek olarak çıkarmakta, sonra güçlü (erginlik) çağınıza erişmeniz, sonra da yaşlanmanız için size (belli bir ömür vermektedir). Sizden kiminin daha önce hayatına son verilmektedir; adı konulmuş bir ecele erişmeniz ve belki aklınızı kullanmanız için (Allah sizi böyle yaşatır). (Mümin Suresi, 67)

◉ "Nutfetin" kelimesinin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)

◉ "Nutfetin" kelimesinden itibaren ibare sonuna kadar olan noktalı harf adedi 23.

◉ "Nutfetin" kelimesi ayette sondan başa doğru 23. kelimedir.

◉ Bu ayette kullanılan harf çeşidi 23'tür.119

◉ Ayette "nutfetin" kelimesine kadar olan noktalı harflerin ebced değeri 46. (En küçük ebced hesabıyla)

◉ Bu ayetteki noktalı harf adedi 46.

Bir damla sudan (döl yatağına) meni döküldüğü zaman. (Necm Suresi, 46)

◉ "Nutfetin" ifadesinin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)

◉ "Nutfetin" ifadesinden sonra sure sonuna kadar, "nutfetin" ifadesinin harfleri 46 defa geçmektedir.120

◉ "Nutfetin" ifadesinin bulunduğu ayetin numarası 46.

Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. (İnsan Suresi, 2)

◉ "Nutfetin" kelimesinin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)

◉ "Nutfetin" kelimesinden itibaren ibare sonuna kadar olan noktalı harflerin ebced değeri 23. (En küçük ebced hesabıyla)

Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi? (Kıyamet Suresi, 37)

◉ Kıyamet Suresi 37. ayetteki "nutfe" ile İnsan Suresi 2. ayetteki "nutfe" arasında kullanılan harf çeşidi 23.121

◉ Kıyamet Suresi'nde 37. ayetteki "nutfe"den itibaren İnsan Suresi 2. ayetteki "nutfe"ye kadar, "nutfe"ye ait harf bulunan kelime adedi 23.122

Petekteki Açilar

Rabbin bal arısına vahyetti: "Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin." (Nahl Suresi, 68)

"Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uç." Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. (Nahl Suresi, 69)

Bilindiği gibi bal arısı, ürettiği balı altıgen şeklindeki evlerine -peteklere- doldurmaktadır. Petek inşasında bütün şekiller içinde en ideali altıgendir. Örneğin, petek gözleri beşgen, sekizgen, dokuzgen vs. şeklinde olsaydı, bütün kenarları birbiriyle çakışmayacak; böylece petek gözleri arasında kullanılmayan kısımlar kalacaktı. Ancak arılar Allah'ın ilhamıyla altıgen şekilli petekler yaparak, en az balmumu ile en fazla bal depolarlar.

◉ Bal arısından, baldan ve petekten bahsedilen ayetler, Kuran'da yalnızca bu ayetlerdir. Bu ayetlerdeki harflerin ebced değeri de 720'dir. (En küçük ebced hesabıyla)

◉ Petekteki gözlerin iç açıları toplamı 720 derecedir.

◉ Petekteki her bir göz altıgendir. Altıgendeki her bir iç açı da 120 derecedir

◉ Nahl Suresi'nde bu konuya gelinceye kadar olan ibare* adedi 120.

*Kuran okunurken kullanılan durak işaretleriyle veya ayet sonu-ayet baş ile ayrılan ifadeler.

Kehf Ehli ve Mağarada 309 Yil Kalmalari

Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? (Kehf Suresi, 9)

◉ Kehf Ehli" anlamına gelen "Ashabe'l Kehf" ifadesinin ebced değeri 238. (Küçük ebced hesabıyla)

◉ Surede "Ashabe'l Kehfi" (Kehf Ehli) ifadesine kadar olan hece adedi de 238'dir.123

◉ Ayette "Ashabe'l Kehfi"ye (Kehf Ehli) gelinceye kadar kullanılan harf çeşidi 7.124

◉ Ashabe'l Kehfi" (Kehf Ehli) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar olan kelime adedi 7.

◉ Surede Ashab-ı Kehf kıssasındaki, Rabbimiz'in "Allah" olarak zikredilen ismi 7 kez geçmektedir.

◉ Ashabe'l Kehfi" (Mağara Ehli) sayfadaki 7. ibarede bulunmaktadır

◉ Bu ayet, sayfada sondan başa doğru 7. ayettir.

Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk (derin bir uyku verdik). (Kehf Suresi, 11)

Kuran'da Ashab-ı Kehf'in mağarada ne kadar kaldıkları bildirilirken "Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve dokuz (yıl) daha kattılar." (Kehf Suresi, 25) denilmektedir. Müfessirler (tefsir edenler) bu ayeti açıklarken, Kehf Ehli'nin Güneş yılına göre 300 yıl, Kameri takvime göre ise 309 sene uyuduklarına işaret edildiğini ifade etmektedirler.

◉ Surede "nice seneler" anlamına gelen "sinine adeda" ifadesine kadar olan hece adedi tam 309'dur.125

◉ Surede "sinine adeda" ifadesine gelinceye kadar olan noktasız harf adedi 309.

Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık. (Kehf Suresi, 12)

◉ Bu ayette Ashab-ı Kehf'in uyandırılma sebebi olarak, hangi grubun uyuma müddetlerini daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için olduğu bildirilmektedir. Bu ayete gelinceye kadar olan hece adedi tam 309.126

Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve dokuz (yıl) daha kattılar. (Kehf Suresi, 25)

Kuran'da Ashab-ı Kehf'in mağarada kaldıkları sürenin doğrudan 309 sene olarak belirtilmeyip, 9 yıllık bir sürenin ilave edilmesi son derece hikmetlidir. Çünkü ifade şekli ile Güneş ve Ay yılları (Şemsi ve Kameri yıllar) arasındaki farka dikkat çekilmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Bilindiği gibi Güneş yılı, Dünya'nın Güneş etrafında dönmesinden meydana gelir ve Dünya'nın belirli bir noktadan ardı ardına 2 kere geçmesi arasında kalan 365,242217 Güneş günü, bir Güneş yılını oluşturur. Ay yılı ise 354,36768 günden ibarettir ki, bu Ay'ın Dünya etrafında 12 defa döndüğü süredir. Hesaplayacak olursak, Güneş ve Ay yılı arasında 10,874537 günlük bir fark vardır. Buna göre 100 Güneş senesi 103 Ay senesine denk gelir.

◉ 300 Güneş senesinin Ay senesi olarak karşılığını bulmak içinse -tam ayetteki gibi- 9 sene daha ilave etmek gerekmektedir.

◉ Surede bu ayete gelinceye kadar olan ayet numaralarının toplamı 300. (Miladi 300 sene, Hicri 309 sene demektir.)

◉ Ashab-ı Kehf'ten ve uyku sürelerinden bahseden son sayfa olan bu sayfadan sonra, Kuran'ın sonuna kadar olan sayfa adedi 309.

Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik (uyandırdık). İçlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) kısmı kadar kaldık." Dediler ki: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir; şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin; ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin." (Kehf Suresi, 19)

flowers

Hz. Musa'nın 9 Mucizesi

"Ve elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın, (bu,) Firavun ve kavmine olan dokuz ayet (mucize) içinde(n biri)dir. Gerçekten onlar, fasık olan bir kavimdir." (Neml Suresi, 12)

◉ "9 mucize" anlamına gelen "tis'i ayatin" ifadesinden sonra ibare sonuna kadar olan hece adedi 9.

◉ Ayette "tis'i ayatin" (9 mucize) ifadesine gelinceye kadar, "tis'i ayatin" ifadesindeki harfler 9 kelimede bulunmaktadır.

◉ "Tis'i ayatin" (9 mucize) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar olan kelime adedi 9.

◉ Tis'i ayatin" (9 mucize), surede sondan başa doğru 9. sayfada bulunmaktadır.

◉ Ayette "9" anlamına gelen "tis'i" kelimesine gelinceye kadar kullanılan noktasız harf çeşidi 9.

◉ "Tis'i" (9) kelimesinden itibaren ibare sonuna kadar kullanılan noktasız harf adedi 9.127

◉ Tis'i" (9) ayette sondan başa doğru 9. kelimedir.

◉ Surenin mukattaa harfleri olan "ta, sin" harflerinin ebced değeri 9. (En küçük ebced hesabıyla)

Şehirdeki Dokuzlu Çete

Şehirde dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik-düzenlik bırakmıyorlardı. (Neml Suresi, 48)

◉ "9 kişi" anlamına gelen "tis'atü rahtin" ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar, "tis'atü rahtin" ifadesindeki harfler 9 defa geçmektedir.128

◉ "Tis'atü rahtin" (9 kişi) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar olan noktalı harf adedi 9.

◉ " Tis'atü rahtin" (9 kişi) ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar kullanılan noktasız harf adedi 9.129

◉ "Tis'atü rahtin" (9 kişi) ifadesinde, surenin mukattaa harfleri olan "ta, sin"e ait harflerin ebced değeri 9.130 (En küçük ebced hesabıyla)

◉ Hz. Salih ve Semud kavmi kıssasındaki ayet adedi 9.131

99 Koyun Davasi

"Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen "Onu da benim payıma (koyunlarıma) kat" dedi ve bana, konuşmada üstün geldi." (Sad Suresi, 23)

◉ 99 koyunla ilgili konu, 21. ayette anlatılmaya başlanmaktadır. Hz. Davud'un bahsinin başından -17. ayetten itibaren- 21. ayete gelinceye kadar olan hece adedi 99'dur.132

◉ 99 koyunla ilgili davanın konusu, ayet olarak 22. ayette anlatılmaya başlanmaktadır. 99 koyun davası, ibare olarak ise 22. ayetin 2. ibaresinde anlatılmaya başlanmaktadır ve bu ibare surede sondan başa doğru 99. ibaredir.

◉ 99 koyun davasının anlatılmaya başlandığı 22. ayetin 2. ibaresinden itibaren, 24. ayetteki "onun koyunları" anlamına gelen "niacihi" ifadesine kadar hece adedi de 99'dur.

◉ Surede "99 koyun" anlamına gelen "tis'un ve tis'une na'ceten" ifadesinin bulunduğu 23. ayete kadar, ayet sonlarındaki harflerin ebced değeri 99.133 (En küçük ebced hesabıyla)

◉ "Bu benim kardeşimdir, 99 koyunu vardır" anlamına gelen "haza ahi lehü tis'un ve tis'une na'ceten" ifadesinin ebced değeri de 99'dur. (En küçük ebced hesabıyla)

Yedi Gök

O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? (Mülk Suresi, 3)

◉ "7 gök" anlamına gelen "seb'a semavat" ifadesinde kullanılan harf çeşidi 7.134

◉ Ayette "seb'a semavat" (7 sema) ifadesine gelinceye kadar olan harf adedi 7.

◉ Seb'a" (7) kelimesinden itibaren ayet sonuna kadar, "seb'a" kelimesindeki harfler 7 defa geçmektedir.135

◉ Surede "seb'a" (7) kelimesine gelinceye kadar, "seb'a" kelimesinin harfleri 7 defa geçmektedir.136

◉ "Seb'a" (7) kelimesinden sonra ibare sonuna kadar olan hece adedi tam 7.

On Geceye Yemin

Fecre andolsun, on geceye, (Fecr Suresi, 1-2)

◉ Surede "10 gece" anlamına gelen "leyalin aşr" ifadesine kadar, bu ifadeye ait harfler 10 defa geçmektedir.137

◉ Surede "leyalin aşr" (10 gece) ifadesine kadar olan noktasız harf adedi 10.

birds

 

Sen Yücesin,
bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten Sen, herşeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın.
(Bakara Suresi, 32)

 

Dipnotlar

90 Ayet sonunda durarak.

91 Elif, nun, fe, cim, ra, te, mim, he, se, ayn, şın, ye

92 Mim: 3, elif: 8, dal: 1, te: 0

93 Vav, lam

94 İbare sonunda durarak.

95 Se: 0, lam: 9, ye: 10, nun: 5, te: 6, lamelif: 2

96 İbare sonunda durarak.

97 Elif: 11, lam: 11, mim: 7, sad: 1, lamelif: 2

98 Elif: 4, lam: 3, mim: 3, sad: 0

99 Vav, elif, te, mim, nun,he, be, ayn, şın, ra

100 Elif: 2, se: 1, nun:2, te: 2, ye: 1, ayn: 2, şın: 1, ra: 1

101 Elif, se, nun, te, ye, ayn, şın, ra, sin, be, tı, mim

102 Elif: 3, se: 1, nun: 2, te: 2, ayn: 2, şın: 1, ra:1

103 Buradaki yazılım farkı, kelimenin cümlede nesne, özne olma durumuna göre değişmesinden kaynaklanan bir dilbilgisi farkıdır.

104 Fe, elif, nun, be, cim, sin, te, mim, he, se, ayn, şın

105 Lamelif: 2

106 Sin, be, ayn, ye, nun, mim, ra, te, fe, lam, ğayn, elif, he

107 Lamelif: 2

108 Kaf, lam, fe, elif, te, vav, be, ayn, şın, ra

109 Elif: 5, lam:3, ra: 2

110 Secavend tı'da durarak.

111 Be, ayn, şın, ra, sin , vav, mim, se, lam, he

112 Ayn, şın, ra, sin, vav

113 Elif: 7, ha: 0, dal: 0, ayn: 0, şın: o, ra:1, kef:0, vav: , be: 2

114 Elif, te, ye, mim, ra, lam, he, fe, sin, ayn, cim, vav, be, ha, nun, şın, kef, ze, dal, zel, kaf, hı, dad. Lamelif iki. Besmele dahil veya hariç.

115 Hı, lam, kaf, elif, nun, sin, mim

116 Se, mim, hı, lam, kaf, nun, elif, tı, fe, te

117 Nun: 3, t›: 0, fe: 3, te: 4

118 Se, mim, cim, ayn, lam, kef, elif, ze, vav, te, ha, ye, nun, dad, lamelif, be, he, ra, kaf, sad, fe, zel, sin, lamelif bir.

119 He, vav, elif, lam, zel, ye, hı, kaf, kef, mim, nun, te, ra, be, se, tı, fe, ayn, cim, ğayn, şın, dal, sin, lamelif iki.

120 Nun: 23, tı: 1, fe: 9, te: 13.

121 Mim, nun, ye, se, kef, elif, ayn, lam, kaf, te, fe, hı, sin, vav, cim, he, ze, zel, ra, be, dal, ha, şın. Besmele dahil veya hariç.

122 Besmele dahil.

123 Besmele dahil.

124 Elif, mim, ha, sin, be, te, nun

125 Besmele dahil.

126 Besmele dahil.

127 Sin, ayn, elif, lam, ye, ra, vav, mim, he

128 te: 2, sin: 2, ayn: 1, ra: 2, he: 1, tı: 1

129 sin, dal, vav, ye, elif, lam, ra, sad, ha, lamelif iki

130 tı: 1, sin: 1

131 45. ayetten itibaren 53. ayete kadar: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

132 Secavend "mim"de, "tı"da ve "cim"de durarak.

133 Ra, kaf, sad, be, be, dal, kaf, be, be, be, be, dal, be, be, kaf, be, be, kaf, be, be, be, tı, be

134 Sin, be, ayn, mim, vav, elif, te

135 Sin: 2, be: 3, ayn: 2

136 "Lamelif" iki

137 Lam: 3, ye: 1, elif: 2, ayn: 1, şın: 1, ra: 2