Kapitel 4: Röd Terror I Asien

mao

Även om den föddes i Europa, ägde kommunismens första revolution rum längre österut, i Ryssland. Under första hälften av det tjugonde århundradet flyttade den ännu längre österut fram till 1949 när Kina – världens mest folkrika land- föll under gerillan med ledning av Mao Tse-tung. Under tio år, bedrev Maos militanta attacker mot regeringsstyrkor i hela Kina för att åstadkomma världens näst största kommunistiska revolution. Resultatet av denna andra revolution var detsamma som den ursprungliga bolsjevikrevolutionen: kriminella övergrepp, massmord, tortyr, svält, utarmning och degeneration vilket resulterar i ett inåtvänt, deprimerat samhälle av rädsla. Efter Lenin, tillförde Mao den andra viktiga förändringen till kommunistisk teori vilket medförde innovationer till marxismen inom tre viktiga områden:

1. Marx och de kommunistiska ideologierna som följde honom lade stor vikt vid idén om ”arbetarklassens” proletariat. Men Mao trodde att bondeklassen var de sanna ledarna för revolutionen och föreslog idén om ”bondesocialism”.

2. Istället för att följa Lenins idé om ett kommunistparti som demonstrerar i stadskärnorna för att bereda vägen för revolutionen, etablerade Mao ett ”gerillakrig” och organiserade ett kommunistiskt parti med bas på landsbyggden och i bergen.

3. Istället för rörelsen mot internationalism, grunden för marxism som Lenin antog, gynnade Mao nationalism och utvecklade idén om ”nationalsocialismen”.

Chinese Communism

Chinese Communism developed and came to power with Stalin's support. But Red China's brutality was worse than Stalin's.

Orsaken bakom dessa tre olika förhållningssätt var de förhållanden under vilka Mao befann sig. I Kina, där nästan hela befolkningen bestod av bönder med en konservativ nationalistisk sinnesstämning, hade Mao inget annat val än att upprätta ”nationalistisk bondesocialism”.

teror in asia

One of the millions of victims of Mao's guerilla war.

Oundvikligen, prioriterade Mao bönderna, tillämpade modellen för ”landets gerilla” och organiserade bland bönderna. Detta förklarar inte bara varför maoismen var annorlunda från leninismen, utan varför det blev en ännu mer vild, barbarisk och stel ideologi. Tillkomsten av maoismen tillfogad kommunismen -som redan var obarmhärtig och blodtörstig- skapade en ökad grad av okunskap, fanatisk nationalism och fientlighet mot kultur och civilisation. Total katastrof blev resultatet. Maoismen var den värsta sortens kommunism; i själva verket kan vi säga att det var den värsta av de värsta.

Maoismen påverkade inte bara Kina utan överfördes senare till Kambodja (de Röda Khmerernas tid), Nordkorea och även Albanien. Maoismen fick makten med Stalins hjälp och de sovjet-kinesiska relationerna var mycket bra under Stalins dagar. Men detta förhållande föll isär på 1960-talet och de två länderna blev fiender. Den sino-sovjetiska rivaliteten delade den kommunistiska världen, separerade kinesiska allierade med allierade från Sovjetunionen. Vad maoismen medförde för Kina, och de kommunistiska länder som följde Kina, var lika mörkt och blodigt som Lenins och Stalins Ryssland. Men som den ”värsta av de värsta” skapade maoismen mycket mer fruktansvärda regimer. På följande sidor kommer vi att undersöka den röda barbari som omfamnade Asien.

Darwins Besök i Kina

Darwin, Huxley

Darwin, Huxley and Galton were three influential evolutionists who led some of the Chinese intellectuals to Fascism and Communism.

Kommunismen är verkligen en europeisk ideologi, först föreslagen av europeiska filosofer och genomfördes för första gången av europeiska aktivister. Den är egentligen inget annat än ett resultat av den materialistiska fientligheten mot religion som slog rot i Europa. Det är märkligt att denna ideologi nådde och slog rot i ett isolerat land som Kina, så långt från Europa på alla sätt. Men om vi tittar på Kinas moderna historia framträder ett välbekant mönster: kommunismens ankomst till Kina innebar ankomsten av ateism som slog rot tack vare darwinismen.

Fram till slutet av det artonde århundradet var Kina ett inåtvänt samhälle, isolerat från den västerländska kulturen. Anländandet av engelska köpmän under 1900-talet tillförde många förändringar för landet. Med köpmännen infördes ett ämne kallat opium, tidigare okänt i Kina. Konsumtionen av opium spred sig som en epidemi i kinesiska samhällen och var orsaken till två krig mellan England och Kina. Slutligen härskade England över Kina. Hongkong och andra viktiga kinesiska städer föll under engelskt inflytande. På detta sätt, trädde den engelska imperialismen in i Kina och med den, kom darwinismen som gav imperialismen vetenskapligt stöd. På 1900-talet började de materialistiska och darwinistiska idéerna som hade dominerat Europa spridas snabbt bland kinesiska intellektuella. I The Encyclopedia of Evolution, skriver Richard Milner:

Under det nittonde århundradet, betraktade väst Kina som en sovande jätte, isolerat och fast i gamla traditioner. Få européer insåg hur glupskt kinesiska intellektuella grep tag i darwinistiska evolutionsidéer och såg i dem en hoppfull drivkraft för utveckling och förändring. Enligt den kinesiska författaren Hu Shih (Living Philosophies, 1931), blev Thomas Huxleys bok Evolution and Ethics som publicerades 1898, genast hyllad och accepterad av kinesiska intellektuella. Rika män sponsrade billiga kinesiska upplagor så att det kunde bli en stor spridning bland massorna. 57

Kai-Shek,Fascist leader

Darwinism fostered Communism and Fascism in China.Fascist leader Chiang Kai-Shek was influenced by Darwinism..

Precis som unga turkar var fängslade av västerländska materialistiska idéer vid slutet av den ottomanska perioden, så även i Kina dök ideologier upp som antog materialism och darwinism. Som ett resultat avskaffades år 1911 det kinesiska imperiet som hade varat i tusentals år och ersattes av republiken Kina. De som grundade republiken, oavsett hur anti-västerländsk deras retorik och politik må ha varit, antog samma rasistiska och socialdarwinistiska förståelse som hade motiverat västerländsk imperialism. I en artikel i den amerikanska tidningen New Republic, skriver chefredaktören Jacob Heilbrunn:

Idén att använda västerländska idéer och uppfinningar mot väst var på sin höjdpunkt i dessa dagar. I kölvattnet av den berömda fjärde maj 1919, demonstrationer i Beijing, efterlysning av modernitet och patriotism, vetenskap och demokrati fick valuta bland intellektuella… ”lurar bakom kulisserna”, som Tu Wei-ming (professor i kinesisk historia och filosofi) har påpekat i fråga om Daedalus vintern 1996, ”var varken vetenskap eller demokrati men scientism och populism… (I)nstrumental rationalitet och jakobinsk -liknande kollektivism omstrukturerade fundamentalt den kinesiska intellektuella världen i den post-maj fjärde perioden”. Reformatorer, såsom Liang Qichao som redigerade en hemlig dagbok, blev influerade av en förnedrande men populär version av Darwin och Spencer. De såg raskrig som nyckeln till framgång. 58

Den rasistiska tänkaren Herbert Spencer som nämns i citatet ovan var samtida med Darwin, vars teori han anpassade till samhällsvetenskap. Bland andra våldsamma, orätta och grymma idéer, föreslog Spencer de europeiska rasernas överlägsenhet och behovet av ständig konflikt mellan raser och nationer och proponerade att samhället inte borde hjälpa sina fattiga och svaga medlemmar.

Stalin ,Communists

In China and Charles Darwin, Harvard University historian James Reeve Pusey explained that Darwinism had great influence in China and prepared the foundation for both Communist and Fascist ideas.

Bland kinesiska intellektuella påverkade av Darwin och Spencer var Yen Fu och Ting Wen-chiang, vars idéer starkt präglat grunden för det moderna Kina. I Chinese Communism and the Rise of Mao, betonar den amerikanske historikern Benjamin Schwartz Yen Fu och hans idéer avsevärt. Enligt Schwartz tar Yen Fu västerns ideologier och teorier han läser såsom Spencer, och ser dem som normativa sätt att omvandla samhället och uppnå målen om rikedom och makt. 59 Schwartz konstaterar att Darwins teorier inte bara beskriver verkligheten. De föreskriver värderingar och tillvägagångssätt. 60

Ting Wen-chiang var en annan viktig kinesisk ideolog och ledare inom kommunismen, vars synpunkter grundades på inget annat än darwinismen. Ding var den viktigaste företrädaren för ”New Culture” rörelsen som influerade Kina på 1910- talet och 20-talet. Denna rörelses viktigaste funktion var dess motstånd till konfucianismen, det kinesiska folkets religion, och dess syfte att ersätta den med en materialistisk världsbild (ironiskt nog, var New Culture rörelsen en ledande inspiration av både Maos kommunism och dess rival, Chiang Kai-Sheks fascism).

I Ting Wen-chiang: Science and China's New Culture, undersöker den amerikanske historikern Charlotte Furth i detalj Ting Wen-chiang – dekanus för New Culture rörelsen. Enligt henne, översatte Wen-chiang enbart idéer från evolutionistiska ideologier såsom Darwin, Huxley och Spencer till kinesiska. Av denna anledning, hänvisar Furth till Ding som ”Huxley of China”. 61 (Huxley, Darwins största supporter, var på sin tid känd som ”Darwins bulldog”).

Ting Wen-chiang studerade zoologi och geologi vid Glasgow University i Skottland. Vid sin återkomst till Kina 1911, utövade han stora ansträngningar för att sprida materialistiska och darwinistiska idéer i den nybildade kinesiska republiken och stöttade även teorin om eugenik som föreslogs av Francis Galton, Darwins kusin. 62 (Eugeniken föreslog avyttring av de inom en ras som var sjuka eller funktionshindrade för att säkerställa ett så kallat samhällsomfattande avancemang genom ”parning” av de friska. Denna teori tillämpades mest i Nazityskland). James Reeve Pusey, en Harvard professor i historia och en viktig kommentator om New Culture rörelsen, säger:

Communist, Chinese

A Chinese Communist propaganda poster.

New Culture Movement's cries were all cries Darwin had backed before, and he now backed them again in the same old way. Han (Darwin) var skyddshelgon för New Culture rörelsen… (H)ans teori, så att New Culture rörelsens ledare fortfarande insisterade, ”bevisade”… att ”nuet överträffar det förflutna, och framtiden överträffar nuet”. Det var tron bakom anarkisternas föreläggande att tsun hakan po ku (respektera nuet och förringa det förflutna), och kommunisternas senare föreläggande att hou hakan po ku (prisa det nuvarande och förringa det förflutna). 63

Som ett resultat av darwinismens spridning i Kina, födde uppkomsten av denna typ av kinesiska ideologier i början av det tjugonde århundradet först det kinesiska nationalistiska Kuomintang partiet med sina fascistiska tendenser, och sedan den kinesiska kommunismen. I en artikel i tidskriften New Scientist skrev en kanadensisk filosof vid namn Michael Ruse följande:

Dessa idéer slog rot med en gång (i Kina), för Kina hade inte de medfödda intellektuella och religiösa hinder för evolution som ofta fanns i väst. Sannerligen, i vissa avseenden, verkade Darwin nästan kinesisk…! Taoistiskt och Neo- konfucianskt tänkande hade alltid stressed the "thingness" of humans. Vår varelse i ett med djuren var ingen stor chock… Idag, är den officiella filosofin marxist-leninism (av ett slag). Men utan darwinismens sekulära materialistiska synsätt (menat här den breda samhällsfilosofin), skulle inte marken beretts för Mao och hans revolutionärer att så sin säd och skörda sina grödor. 64

”Kina och Charles Darwin”

Darwinismens inflytande på Kina under det tjugonde århundradet var så stort att den berömda Harvard historikern James Pusey tillägnade en bok med titeln China and Charles Darwin till detta ämne. I den här boken berättar han hur Darwins Origin of Species, publicerad i England och översatt till kinesiska 36 år senare, 1985, sprids med en otrolig hastighet bland kinesiska intellektuella och får enorma sociala och politiska effekter. I förordet till sin bok skriver Pusey:

”Den svaga går under före den starka” – efter 1985, tvingade den japansk-kinesiska översättningen av den berömda Spencer slogan, ”starkast överlever”, yu sheng lieh pai (den överlägsna segern, den sämre förlorar)… fram sin väg i tusen essäer och dominerade under en tid det kinesiska redaktionella sinnet som argument för nästan alla handlingar.65 I samma bok, undersöker Pusey tankeströmmarna som utvecklades i Kina första hälften av det tjugonde århundradet och berättar hur de etablerade grunden för maoismen. En av de personer som han betraktade var Liang Chi-chao, en välkänd författare av tiden som fängslades av darwinismen och materialistisk filosofi.

Han (Liang Ch'i-ch'ao) nämnde idealism och materialism åtminstone så tidigt som den 16 oktober 1902, i ett nummer av Hsin min ts'ung pao (en kinesisk tidning). Förmodligen hade han nämnt dem någonstans tidigare eftersom han inte gav någon förklaring av deras innebörd, och ändå antydde han att materialism var bättre och vinnande över idealism, tack vare Darwin. ”Hur stor”, skrev han, ”är världen efter de senaste tjugofyra åren, en värld som tillhör evolutionsteorin. Materialism har uppstått och idealism har gömt sig i ett hörn…”. 66

Kina och Charles Darwin skildrar hur darwinismen var ansvarig för att etablera Kinas stridslystna revolutionära kultur och dess stora inflytande på att föra maoismen till makten. Darwin hjälpte till att inspirera en verklig renässans av kinesiskt tänkande genom att specifikt utmana (eller tycktes utmana) vissa favoriserade traditionella idéer och genom att misskreditera alla gamla myndigheter… Men det kapades snabbt – av det tidiga införandet av neo-ortodoxi, Mao Tse-tungs tanke. Det ”införandet” naturligtvis, var också mycket Darwins skuld. För Darwin hade legitimerat våldsam förändring och revolution. Säkerligen, var det en av de mest betydelsefulla sakerna Darwin gjorde åt Kina… I alla fall, var de kineser som var övertygade om att Kina behövde uppror i desperat behov av någon legitim teori, för utan stöd av Himlens Mandat revoltet under tre tusen år hade varit en av de två dödssynderna (den andra är sonlig ogudaktighet). Det var en kraftfull känsla av synd som Mao Tse-tung, Wu Chih-hui, Sun Yat-sen, och även Liang Chi'i-ch'ao bekämpade så ihärdigt i alla sina darwinistiska bedyranden att revolutionen var legitim. Mao Tse-tung hävdade slutligen att marxism-leninismen kunde kokas ner till en mening, tsao fan yu l, ”att göra uppror är berättigat…” (Detta uttryck) innebar att upproret var en naturlag, och den läxan hade Mao Tse-tung blivit lärd, inte av Marx utan av Sun Yat-sen och Liang Ch'i-ch'ao som hade lärt det, rätt eller orätt, från Darwin. Darwin motiverade revolution och hjälpte därmed de kulturella revolutionerna av Liang Ch'i-ch'ao, Hu Shih och Mao Tse-tung (och naturligtvis så många andra) och de politiska revolutionerna av Sun Yat-sen, Chiang K'ai-shek och Mao Tse-tung...

Marxister antar jag, skulle inte tycka om denna analys. De skulle nog säga att socialdarwinister inte var ansvariga för deras seger… Där var verkligen ”folklig makt” i arbete i slutet av den kommunistiska revolutionen, folklig makt som genererats av förtryck från hyresvärdar, kapitalistisk exploatering och imperialistisk (vid den senaste, japanska) aggression. Men den folkliga makten kunde ha utnyttjats av många krafter (nationalisterna kunde ha utnyttjat den). Den utnyttjades av marxister eftersom det fanns marxister redo att utnyttja den. Men marxisterna var intellektuella… marxismen konverterade intellektuella – men intellektuella som redan konverterat till darwinism. Om de intellektuella marxisterna var ”förutseende”, var det hsien chich hsien chueh, som väckte massorna, Kinas tidigare socialdarwinister, Yen Fu, Liang Ch'i-ch'ao, Sun Yat-sen, Li Shih-tseng, Wu Chih-hui var de ”förutseende” som väckte marxisterna…

Frågan kvarstår, ”för att anpassa Kina till marxism och tanken på Mao Tse-tung, vad gjorde Darwin mot Kina?” Denna fråga måste besvaras. 67 Hans analys visar tydligt hur darwinismen blev grunden för den kinesiska kommunismen. I tusentals år, hade Kina varit ett isolerat imperium. Inom loppet av tio år blev det röda Kina och drivkraften bakom denna förändring i tänkandet var darwinismen. Men vad gjorde darwinismen för att förbereda Kina för maoismen?

Hur blev Mao en Kommunist?

Sun Yat-Sen,Mao

After reading Darwin, Mao became an ardent Communist

Fram tills nu, har vi undersökt förändringen av idéer som förberedde Kina för maoism. Men en personlig dimension måste också undersökas: Mao själv. Mao Tse-tung föddes 1893 i en familj i en by i södra Kina. Från sin barndom hade han alltid velat se Beijing och föreställt sig att bo där. Vid femton års ålder började han läsa ungdomars tidskrifter som publicerades i huvudstaden, och särskilt gillade han New Youth, en publikation av New Culture rörelsen. Denna tidskrift fylldes med artiklar av darwinistiska ideologer såsom Yen Fu och Ting Wen-chiang.

År 1918 besökte Mao staden han alltid velat se. Där blev han vän med Yang Changzhi, en lärare från Beijing University som erkände den unge mannens talanger och ordnade ett jobb åt honom på universitetsbiblioteket. Mao påbörjade sitt jobb med katalogisering, damning av böckerna och rengöring av rummen. Han blev vän med Li Dazhao, bibliotekets chef, vars artiklar i New Youth han läst och tyckt om. Li Dizhao hade kommunistiska idéer; av denna anledning, blev universitetsbiblioteket känt som Röda Rummet. Kinesiska kommunistiska teoretiker träffades ofta där, där hörde Mao namnen marx, Engels och Lenin för första gången.

Darwin, Mao

He inherited Darwinist ideology from Sun Yat-sen.

Men mannen som fick den unge Mao att omfamna kommunismen var inte från Beijing. Efter att ha spenderat några månader på biblioteket i Beijing, åkte Mao till Shanghai och träffade Chen Duxiu, en klassisk forskare och vän till Li Dazhao som hade gjort en speciell studie av Darwin. 68 Denna kommunistledarens mest slående egenskaper var att han var en ivrig darwinist. Han kan ses som Kinas viktigaste förespråkare för darwinismen och blev Maos viktigaste handledare. År senare, skulle Mao säga, ”han påverkade mig mer än någon annan”. 69

I sin bok Mao sade Clare Hollingsworth, historiker vid universitetet i Hongkong, att Mao kraftigt påverkades av Chen Duxius darwinistiska åsikter och även på 1970-talet såg han nostalgiskt tillbaka på studier av Darwin som han gjorde i sin ungdom. 70

Chen Duxiu utbildade Mao i de vetenskapliga aspekterna av darwinism; på den politiska nivån var han influerad av Sun Yat-sen, den kinesiske ledaren för tiden. Intressant nog, var Sun Yat-sen som ansågs vara grundaren av det moderna Kina och Kuomintang (det nationalistiska kinesiska partiet), också darwinist. I en artikel i The New Republic, skriver den amerikanske forskaren Jacob Heilbrunn;

Mao,

After a bloody revolution, Mao announced the establishment of the People's Republic of China.

(D)et var den stora kinesiska revolutionära och nationalistiska Sun Yat-sen som avgörande påverkade Mao. Sun vidhöll att kineserna behövde omfamna nationalism för att besegra västmakterna, och han predikade en lära om politisk darwinism: ”även om naturkrafterna fungerar långsamt, kan de ändå utrota stora raser”.

Som ung arrangör för kommunisterna i Hunan i början av 1920-talet, stöttade Mao Sun som patriark av Kuomintang (KMT). Sun skapade en tillfällig allians mellan sitt nationalistiska parti och kommunisterna och 1926, gavs Mao kort sagt kontroll över KMT:s propagandaavdelning. 71 Hjärntvättade av Darwins och Marx idéer, blev Mao en aktiv, passionerad kommunist från 1920 och framåt. Med elva vänner som tyckte som han gjorde, grundade han kommunistpartiet i Shanghai 1921. Efteråt stärkte han kommunistpartiet med olika allianser, skärmytslingar, gerillastrider och propaganda. För ett tag, samarbetade kommunisterna under Mao med det nationalistiska partiet, men under andra halvan av 1920-talet blev sidorna fientliga mot varandra. Mao omplacerade sina militanta i Jiangxi-provinsen i södra Kina och bildade där ett ”befriat område” utanför den centrala myndigheten.

Kampen mellan de två sidorna varade i år. Efter andra världskriget fortsatte den kommunistiska ”befriade zonen” att växa till den grad att den omfamnade nästan hela Kina. År 1949, trädde Mao och hans kommunister in i Beijing och proklamerade ”Folkrepubliken Kina”. Med detta, bevittnade världen den andra kommunistiska revolutionen efter bolsjevikrevolutionen 1917 – en andra revolution minst lika blodig som den första.

Det ”Stora Språnget” och den Stora Hungersnöden

Red Chinese ,Communist

A Red Chinese propaganda poster: Communist ideology—begun by Marx and Engels, continued by Lenin and Stalin—was finally taken over by Mao. What Marx and Engels actually transmitted to Lenin, Stalin, and Mao was Communism's "well of bloodshed." Lenin and Stalin murdered 50 million people; Mao, 60 million.

Fram till 1949 hade Mao genomfört ett långt gerillakrig, organiserat en kampanj på landsbygden och i bergen mot den centrala förvaltningen som kontrollerade de stora städerna. För att göra detta, etablerade han goda relationer med byborna, lovade dem jord och frihet och försäkrade dem om att så fort kommunismen var etablerad i Kina, skulle de få åtnjuta stort välstånd och lycka. Bönderna trodde honom och stöttade honom och hans gerillasoldater.

Men efter Mao kom till makten förändrades allt. Under de första åren efter revolutionen ville han ta över hela Kina och upprätta kommunistiska myndigheter i varje område. Under tiden arresterades tusentals som ”klassfiender” och hängdes offentligt. I mitten av femtiotalet utformade Mao ett system liknande Stalins kollektivisering och satte det i kraft 1958. Detta kallades det ”Stora Språnget Framåt”, men allt det lyckades med var att föra det kinesiska folket mot tortyr och stor hungersnöd. Det Stora Språnget började med slagord om att fördubbla alla Kinas jordbruk och industriella produktion. Arbetstiden förlängdes och maskinerna arbetade i oändlighet. Arbetarna fick inte tillåtelse att inspektera eller reparera maskinerna och inom en kort tid började de brytas ner. Jordbruket drabbades katastrofalt av bristen på intelligent planering. Med idén att ”avskaffandet av privat egendom skulle öka produktionen”, tvingades alla bönder ge upp sin mark för kooperativen. Konfiskationerna av Stalins Ryssland upprepades. Dessutom straffade Mao bönder i vissa delar av Kina för att de inte accepterade kollektivisering frivilligt. Deras straff var att svälta till döds. Inom en kort tid, upplöstes det Stora Språnget i en stor hungersnöd. Liksom svälten som Stalin fabricerade i Ukraina, var också denna svält konstgjord. The Black Book of Communism kommenterar Kina under perioden av Stora Språnget:

Great Leap Forward, mao

Mao's "Great Leap Forward" was a senseless,cruel project that paralyzed the county's agriculture and economy. Over 30 million died of starvation. In Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine, Jasper Becker—who was the Beijing bureau chief of the South China Morning Post—gave a detailed account of the famine.

Det faktum att svälten i första hand var en politisk företeelse framgår av de höga dödstalen i provinser där ledarna var maoistiska radikaler, provinser som tidigare år faktiskt hade varit nettoexportörer av säd… Liksom Mao själv, var partiaktivister i Henan övertygade om att alla svårigheter uppstod från böndernas undanhållande av privata lager spannmål. Enligt sekreteraren i Xinyang distriktet (tio miljoner invånare), där den första folk kommunen i landet hade upprättats, var ”problemet inte att mat saknades. Det fanns tillräckligt med spannmål, men 90 procent av invånarna led ideologiska svårigheter”. Under hösten 1959 var klasskriget tillfälligt bortglömt och en militärliknande offensiv inleddes mot bönderna, metoderna som användes liknade mycket de som användes av antijapanska gerillagrupper. Minst 10 000 bönder fängslades och många dog av svält bakom galler. Order gavs att krossa alla privatägda bestick som ännu inte gjorts om till stål för att hindra människor från att kunna försörja sig själva genom att knycka livsmedelsförsörjningen i kommunen. Även bränder förbjöds, trots vinterns förfarande. Överdrifterna av förtryck var skrämmande. Tusentals fångar blev systematiskt torterade och barn dödades och till och med kokades och användes som gödning – just i det ögonblick då en rikstäckande kampanj talade om för folk att ”lära sig Henan vägen”. I Anhui, där det uttalade målet var att hålla den röda fanan högt, även om 99 procent av befolkningen dog, återgick kadrer till traditionella metoder av levande begravningar och tortyr med glödande järn. 72

Mao började med parollen om ”bondesocialism”. Innan han kom till makten, hade han lovat kinesiska bönder mark, mat och skydd. Men hans makt utsatte dem för nivåer av smärta och tortyr som aldrig skådats i modern historia:

Denna kampanj tog proportionerna av ett veritabelt krig mot bönderna… Dödsfall från hunger nådde över 50 procent i vissa byar och i vissa fall var de enda överlevande kadrer som missbrukade sin ställning. I Henan och på andra håll var det många fall av kannibalism (63 registrerades officiellt): ibland åts barn i enlighet med gemensamma beslut. 73

journal

A Communist Party militant delivering Communist propaganda in the years of the Great Leap.

Dödstalen över hela landet nådde otroliga nivåer:

I hela landet, ökade dödligheten från 11 procent 1957 till 15 procent 1959 och 1961, med en topp på 29 procent under 1960. Födelsetalen sjönk från 33 procent 1957 till 18 procent 1961. Exkluderat underskottet av födslar, vilket kanske var så många som 33 miljoner (även om vissa födslar bara fördröjdes), var förlusten av liv kopplat till svält under åren 1959-1961 någonstans mellan 20 miljoner och 43 miljoner människor… Detta var förmodligen den värsta hungersnöden inte bara i Kinas historia utan i världshistorien. 74

I sambandet med det Stora Språnget, beskrev en artonårig Röd Gardet som förföljdes av myndigheterna och tog skydd med sin familj i en by i Anhui, maoismens grymma ansikte:

Stalin ,Communists

In the years of the Great Leap, many Chinese who resisted Mao's savagery were brutally executed. Many were killed by a bullet to the back of the head.

Vi promenerade längs intill byn. Solens strålar sken på det jadegröna ogräset som hade vuxit upp mellan jordvallarna, den förstärkande kontrasten med risfälten runtom, och tillsatsen av ödeläggelsen av lanskapet. Framför mina ögon, bland ogräset, reste sig en av scenerna jag hade hört talas om, en av de avsatser där familjerna hade bytt barn för att äta dem. Jag kunde se de oroliga ansiktena på familjerna medan de tuggade kött av andra människors barn. Barnen som jagade fjärilar i ett närliggande område verkade vara en reinkarnation av barnen som slukades av sina föräldrar. Jag tyckte synd om barnen, men inte lika synd som jag tyckte om föräldrarna. Vad hade fått dem att svälja människokött, mitt bland tårarna och sorgen från andra föräldrar – kött som de aldrig tänkt sig att smaka på ens i sina värsta mardrömmar? I det ögonblicket förstod jag vilken slaktare han varit, mannen ”som tycker om mänskligheten har inte setts på flera århundraden, och i Kina inte på flera tusen år”. Mao Zedong. Mao Zedong och hans hejdukar, med sina brottsliga politiska system, drev föräldrar galna av hunger och ledde dem att ge sina barn till andra för att själv få kött och blidka sin egen hunger. Mao Zedong, att tvätta bort brottet som han begått i att lönnmörda demokratin, lanserade det Stora Språnget Framåt, och tvingade tusentals bönder omtöcknade av hunger att döda varandra med hackor, och räddade sina egna liv tack vare köttet och blodet från sina barndomskamrater. De var inte de verkliga mördarna; de verkliga mördarna var Mao Zedong och hans kompanjoner. 75

Influensen av ”Evolutionistisk Vetenskap” i Maos Svält

Great Leap, Lysenko

A propaganda poster for the Great Leap depicts Mao as an agricultural genius in a rich field. However, Mao's reliance on and implementation of Lysenko's methods resulted in an agricultural disaster.

Mellan åren 1958 och 1961, som en följd av Maos Stora Språnget politik, drabbades hela Kina av vad som accepterats som den största, mest dödliga svälten i historien. Det uppskattas att som ett resultat, dog nästan 40 miljoner (sådana siffror motsvarade och till och med överträffade hela befolkningen i många länder på den tiden). Vad var orsaken till denna katastrof? Som nämnts ovan, tvingade Maos militanta bönderna till kollektivisering och grundade kommuner på mellan 100 och 300 familjer –vilket kraftigt reducerade jordbrukets produktivitet. I vissa områden, straffade maoistiska förvaltningar bönderna med avsiktlig svält.

En annan viktig orsak till denna katastrof är att Mao försökte anpassa det kinesiska jordbruket till ”Lysenko modellen” som tillämpades i Sovjetunionen på 1930-talet och 40-talet. När han påtvingade dessa experiment på bönderna, blev resultatet enorma förluster i jordbruksproduktionen.

Vi undersökte Trofim Lysenko tidigare. Som ett resultat av den meningslösa ”proletär vetenskap” för Stalintiden, blev sovjetisk biologi anförtrodd Lysenko, en ivrig evolutionist. Lysenko förkastade vetenskapen om genetik och antog istället en teori av Lamarck, en ledande darwinist som trodde på ”arv av förvärvade egenskaper”. När Lysenkos myt tillämpades på det sovjetiska jordbruket blev förlusterna enorma. Men Mao tog inte lärdom av denna katastrof från den stalinistiska perioden -tvärtom fortsatte han och hans anhängare, utbildade från ungdomen med en stark darwinism, att tro på ”proletär vetenskap” och förvred verklig vetenskap, enligt förutsättningarna för evolutionsteorin. Det Stora Språnget imiterade Lysenkos modell och kinesiska bönder tvingades utföra jordbruket enligt principerna för ”evolutionistisk vetenskap”.

Jasper Becker, Beijing byråchef på South China Morning Post, skildrar i sin bok med titeln Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine i detalj Lysenkoist jordbruksföretagande som genomfördes under det Stora Språnget. Dessa försök, som vardera resulterade i särskilda katastrofer var:

Nära plantering: Lysenko, som tänkte att frön utvecklas genom anpassning till sin miljö, deklarerade att frön som planterades mycket nära varandra skulle skapa ”socialistisk solidaritet” bland dem. Maoisterna åtog sig att tillämpa denna myt. Fram till dess, hade det i södra Kina såtts cirka 1,5 miljoner frön på någon hektar mark. År 1958, beordrade kommunisterna att detta belopp skulle höjas till mellan sex och sju miljoner frön. År 1959, ökade de beloppet återigen till mellan 12 och 15 miljoner. Som ett resultat, gick ett mycket stort antal frön till spillo och jordbruksproduktionen drabbades av en kraftig nedgång.

Djupplöjning: En av Lysenkos assistenter, Teventy Maltsev, hävdade att djupplöjning skulle tillåta växter att etablera bättre rotsystem. Kinesiska kommunister antog och tillämpade detta Lamarckistiska påstående. Under det Stora Språnget, beordrades kinesiska bönder att plöja sina åkrar till ett djup av 1,5 meter. Som ett resultat, tvingades tiotals miljoner bönder tillbringa månader på hackning. Återigen, var resultatet stor förlust i produktion, vilket resulterade i svält.

Sparvjakten: Mao inledde en kampanj för att eliminera olika arter av djur som skadade jordbruksproduktionen. Sparvar blev det främsta målet för denna kampanj. Särskilda metoder användes för att jaga och döda sparvar över hela Kina. Men som ett resultat, blev det en explosion i antalet insekter och andra skadedjur som sparvarna hade ätit, och de skadade jordbruksproduktionen mycket mer än sparvarna någonsin hade gjort.

Jordbruk utan gödsel: Enligt Lysenkos rekommendationer slutade kinesiska kommunister använda handelsgödsel (det föreställdes att när frön berövades gödsel skulle de ”utvecklas” genom att anpassa sig till den nya situationen och på så sätt garantera samma avkastning utan användning av tillsatt gödsel). Detta experiment orsakade ännu en stor förlust i jordbruksproduktionen.

Alla dessa initiativ, som litade som de gjorde på Lysenkos myt om evolution, orsakade den största hungersnöden i historien. Men trots att miljontals dog av svält vågade ingen kritisera regimen eller katastrofen det orsakade. En individ, general Peng Dehuai, försvarsministern, skrev ett brev till Mao i vilket han försökte beskriva denna katastrofala svält. Senare anklagades han för att vara från ”högern” och avsattes. Under svälten, förfalskades alla officiella rapporter genom att säga att strålande resultat hade uppnåtts i jordbruksproduktionen. Dessutom, för att övertyga världen om denna lögn, exporterade Kina stora mängder spannmål. Medan människor dog av svält i vissa delar av landet, hölls spannmål och ris i lager som senare skulle exporteras. 76

Senare, genomfördes samma jordbrukspolitik i kommunistiska Kambodja och Nordkorea, med samma resultat: en stor brist på produktivitet, svält och massdöd. Blint och utan medvetenhet och intelligens, tillämpade kommunister Lysenkos och Stalins ”kommunistiska språng i jordbruket”, eftersom evolutionsteorin som bas för deras materialistiska filosofi krävde det.

Maos Darwinistiska Tyranni

Evolutionsteorin är nära relaterad till alla katastrofer Mao orsakade Kina. Som vi har sett, var den stora hungersnöden 1958-1961 ett resultat av tillämpningen av Lysenkos modell ”evolutionistisk vetenskap”. Samtidigt, styrde Mao och den kommunisiska etableringen Kina med otrolig grymhet och skoningslöshet. Vilken typ av skrämmande tankar ligger bakom en politik som medvetet lämnar folk att svälta och tvingar dem till kannibalism?

Utan tvekan kan det relateras till hela den kommunistiska synen på den mänskliga naturen. Tidigare låg idén om att människor är djur till grund för den sovjetiska terrorn och samma tillämpning på Kina omnämndes. Med darwinistiska fördomar, såg Mao de som motsatte sig kommunismen som ”djur” och på så sätt berördes inte maoister av människornas ångest vilka de betraktade som en flock. För dem, var det en logisk, normal drift av naturen. Efter att ha avslöjat hur lågt skördenivåerna fallit med det Stora Språnget, ger The Black Book of Communism Maos syn i detta avseende:

Mao, i tradition av kinesiska ledare, men i motsats till legenden som han uppmuntrade växa upp kring honom, visade här hur lite han egentligen brydde sig och vad han tyckte om de klumpiga primitiva bönderna. 77

James Reeve Pusey betonar också Maos darwinistiska filosofi: ”Mao Tse-tungs tanke var och förblir en kraftfull blandning av darwinistiska ironier och motsägelser”. 78

Någon annanstans skriver han:

Mao Tse-tung svor vid ett argsint ögonblick (så sent som 1964) att ”alla demoner ska förintas”. Han avhumaniserade sina fiender, dels i traditionell överdrift och dels i socialdarwinistisk ”realism”. Liksom anarkisterna, såg han reaktionärer som evolutionära tillbakahållare som förtjänade utrotning. Folkets fiender var icke-människor och de förtjänade inte att behandlas som människor. 79

Den som betraktar människor som djur känner inga tvivel att utföra experiment på dem. Under det Stora Språnget beaktades nya sätt om kost som testades skoningslöst på människor som svalt:

År 1960, efter ett år av svält… reducerades de överlevande till att söka igenom hästgödsel efter osmälta korn av vete och äta maskar som de fann i cowpats. Människor i lägren användes som försökskaniner i hungerexperiment. I ett fall blandades mjöl med 30 procent papperspasta i ett bröd för att studera effekterna på matsmältningen, medan kärrplankton blandades med risvatten i ett annat experiment. Det första experimentet orsakade avskyvärd förstoppning i hela lägret vilket orsakade många dödsfall. Det andra orsakade också svåra sjukdomar och många som redan var försvagade slutade i döden. 80

Det ”Stora Språnget” var faktiskt en sorts experiment i det naturliga urvalet. Mao tvingade kineserna in i de mest svåra förhållanden i syfte att eliminera de svaga och de som motsatte sig kommunismen. Å ena sidan, försökte han hjärntvätta bönderna genom att svälta dem så att de skulle bli beroende av honom och den kommunistiska organisationen. Grunden för detta försök var darwinism. Samtidigt som han startade det Stora Språnget, inledde Mao också ett ”språng i utbildning”. Den dialektiska materialismen och darwinismen spelade huvudrollerna i denna utbildningskampanj. I ett tal från denna period avslöjade Mao principerna som stöttade hans grymhet när han sade: ”Grunden i den kinesiska socialismen vilar på Darwin och evolutionsteorin”. 81

Omedelbart efter det Stora Språnget, förklarade Mao den 30 januari 1962 parallellerna mellan det kinesiska kommunistpartiet och Darwin i ett tal inför partimedlemmarna:

Historiedoktriner av naturvetare som Copernicus, Galileo och Darwin var under en mycket lång tid inte erkända av de flesta människor utan ansågs istället vara felaktiga. På sin tid var de i minoritet. När vårt parti bildades 1921hade vi bara några tiotal medlemmar; vi var också i minoritet, men dessa få människor representerade sanningen och representerade Kinas öde. 82

Med dessa ord, jämförde Mao sitt partis ansträngningar med Darwins företag och uttryckte sin respekt och beundran för honom. Först, förklarade han, var det få som accepterade hans kommunistpartis idéer, precis som få människor accepterade Darwins teorier. Men det skulle inte ändra validiteten av någon av männens idéer. Men precis som i Darwins fall, var Maos idéer bara myter.

Under det Stora Språnget dog mellan 30 och 45 miljoner människor på grund av svält. Många bönder som gjorde motstånd mot kollektiviseringen dog av tortyr. Tiotusentals märktes som ”klassfiender” för att de visade minsta lilla negativa inställning till kommunism och greps och torterades. Kinesiska fångar behandlades som djur och avrättades till slut. I dessa fängelser, var den kinesiska kommunismens barbari särskilt tydligt.

Maos Fängelser

Maos Kina hade helt blivit ett samhälle av rädsla. Majoriteten av de miljoner som anklagades för ett brott, även utan konkreta bevis för brott, greps och fängslades som motståndare till kommunism. Senare avrättades de i stora ceremonier som hölls på öppna torg i större städer. En uppskattning på mellan sex och tio miljoner människor avrättades orättvist på Maos direktiv. Omkring 20 miljoner ”kontrarevolutionärer” tillbringade en stor del av sina liv i fängelser som fiender till staten. Men som The Black Book of Communism säger, att leva i dessa fängelser var ofta värre än döden:

Upp till 300 i celler på 100 kvadratmeter, och 18 000 i Shanghais centrala fängelse; svält-nivå ransoner och överansträngning; omänsklig disciplin och ett ständigt hot om fysiskt våld (till exempel blev folk slagna med gevärskolvar för att de skulle hålla huvudet högt, vilket var obligatoriskt när man marscherade). Dödligheten som fram till 1952, säkert i överskott, var fem procent per år – nådde i laogai mellan 1949 och 1978 ett genomsnitt på 50 procent under en sexmånadersperiod i Guangxi, och i en gruva i Shanxi nådde antalet mer än 300 per dag. Den mest varierande och sadistiska tortyren var ganska vanlig, så som att hängas i handlederna eller tummarna. En kinesisk präst dog efter att ha förhörts kontinuerligt under 102 timmar. De mest brutala människor tilläts verka ostraffat. En lägerkommendant mördade eller begravde levande 1320 personer på ett år, utöver att ha utfört många våldtäkter. Revolter som var ganska många på den tiden (fångar hade ännu inte förtryckts till underkastelse och det fanns många soldater bland dem) urartade ofta i olika massakrer. Flera tusen av de 20 000 fångar som arbetade på oljefälten i Yanchang avrättades. I november 1949 begravdes 1000 av de 5000 som gjorde lydnadsbrott i ett skogsläger levande. 83

Nien Cheng, en före detta fånge på ett fängelse i Shanghai, beskriver det fysiska våldet i de kinesiska fängelserna:

Att sätta på dessa speciella handfängsel tätt på handlederna på en fånge var en form av tortyr som vanligen användes i maoistiska Kinas fängelsesystem. Ibland sattes ytterligare kedjor runt anklarna på fångarna. Vid andra tillfällen fick en fånge handbojor och sedan sattes bojorna fast vid ett galler vid fönstret så att han inte kunde röra sig bort från fönstret för att äta, dricka eller gå på toaletten. Syftet var att förnedra en man för att förstöra hans moral… Eftersom Folkets Regering påstod sig ha avskaffat alla former av tortyr, kallade tjänstemännen helt enkelt sådana metoder ”straff” eller ”övertalning”. 84

Detta barbaris huvudsakliga syfte var att ingjuta skräck, först i regeringsmotståndare och sedan i samhället i stort. Ett annat mål var att förstöra människors personligheter för att avhumanisera och ”bestialisera” dem av rädsla och tortyr. Genom dessa metoder, ville Mao vända om hela Kinas befolkning till en flock djur som han kunde kontrollera. Den viktiga vändpunkt som gav liv till Maos totalitära projekt var Kinas ”kulturrevolution”.

Kulturrevolutionen: Kinas Kommunala Dårskap

Red Communist,Cultural Revolution

The Cultural Revolution was a murderous frenzy designed to destroy every idea and every person opposed to Communist ideology. The propaganda poster on the right depicts this feast of bloodshed: anti-Communists being crushed by the fists of Red Communists.

Efter katastrofen det Stora Språnget, meddelade Mao att han var ”högt över dagspolitiken”. Han bestämde sig för att dra sig ur statsangelägenheter för att koncentrera sig på så kallade ”större och viktigare frågor”. Maos tystnad slutade 1966. Han meddelade att den kinesiska revolutionen ännu inte hade nått framgång eftersom han, den ”stora styrmannen”, inte helt hade ingjutit kommunismen i människors sinnen; att även i de högsta nivåerna av staten, fanns det element som inte förstod kommunismen. En kulturrevolution behövdes för att rätta till denna situation.

Chocken av kulturrevolutionen var att förstöra hela den kinesiska staten och samhället. Maos förslag hade stort inflytande på de okunniga ungdomarna i den lägre rangen av kommunistpartiet. De blev kända som rödgardisterna och började wrecking terror i alla delar av landet. Sjungandes ”östern är röd” marscherade de genom gatorna, redo att visa sin aggression och arrestera alla som de trodde var anti-kommunister. Tusentals högt uppsatta byråkrater, universitetsprofessorer, forskare och intellektuella blev arresterade, förödmjukade efter att ha genomgått fruktansvärd tortyr, och sedan avrättade.

Även Liu Shaoqi, en av Maos närmaste vänner och en före detta ordförande i folkrepubliken Kina, greps på Maos order, slogs offentligt, utsattes för lång tortyr och kastades in i en cell utan läkarvård och dog i plågor. Deng Xiaoping, var en av Maos äldsta kamrater, en av dem som skulle ta över Kinas styre efter Mao. Hans son Pufong, en viktig lysande fysiker vid Beijing University, förhördes av rödgardisterna. Under processen blev han sodomized, misshandlad till en hög och kastades senare ut genom fönstret i förhörskammaren. Även om han överlevde, var hans rygg bruten och han tillbringade resten av sitt liv i rullstol med nedsatt hörsel. 85

Ett vittne beskriver den omänskliga tortyr en universitetsprofessor tillfogats under kulturrevolutionen:

Jag sprang in. På idrottsplatsen och längre in, innan en ny byggnad av ett fyrvåningsklassrum, såg jag rader av lärare cirka 40 eller 50 stycken med svart bläck hällt över deras huvud och ansikten så att de nu i själva verket var ett ”svart gäng”. Hängande runt deras halsar var plakat med ord som ”reaktionär akademisk auktoritet den-och-den”, ”korrupt huvudman den-och-den”, ”klassfiende den-och-den”, ”kapitalistfarare den-och-den”: alla tillmälen hämtade från tidningarna. På varje plakat fanns ett rött kors, vilket fick lärarna att se ut som dömda fångar väntandes på avrättning. De hade alla dumstrutmössor målade med liknande tillmälen och bar smutsiga kvastar, skor och dammvippor på ryggen. Hängande runt halsen fanns hinkar fyllda med stenar. Jag såg huvudmannen: hinken runt halsen var så tung att tråden hade skurit djupt in i hans nacke och han var instabil. Alla var barfota och slog i trasiga gonggonger eller krukor när de gick runt fältet och ropade: ”Jag är en svart gangster den-och-den”. Slutligen knäböjde de alla, brände offereld och bad Mao Zedong att ”förlåta deras brott”.

Jag var chockad av den här scenen och jag kände hur jag blev blek. Några flickor svimmade nästan. Slag och tortyr följde. Jag har aldrig sett sådan tortyr förut: äta jord och insekter, utsättas för elchocker, tvingas stå på knä på krossat glas, hängas upp ”som ett flygplan” i armar och ben. 86

University Professors Being Executed
persecution Stalin ,Communists

Throughout the Cultural Revolution, Red Guards tortured tens of thousands. University professors,statesmen,artists and writers were arrested, and publicly humiliated with insulting placards hung around their necks, before being executed.

Kulturrevolutionen gällde även den ”mänskliga bestialiserings” politiken som tidigare genomförts under Lenin och Stalin. Motståndare som identifierats som ”folkfiender” tvingades att imitera ett djur offentligt. Några häktade professorer hade händerna bundna bakom sig och, efter att ha kastats till marken, tvingades de ”beta” genom att dra upp gräs med sina tänder. I augusti 1967 deklarerade Beijings press att anti-maoister var ”råttor som sprang genom gatorna” och borde alla dödas. 87

THE CULTURAL REVOLUTION: A MADNESS THAT TERRORIZED CHINA
Stalin ,Communists posters

The Red Guards recognized Mao's Red Book as their only guide. During the Cultural Revolution, they overwhelmed the country with blood and fear. Propaganda posters also depicted the Red Guards' barbarism. In the poster at top, university professors, arrested and tortured by the Red Guards, are depicted as parasites that degenerate society.

Young members of the Red Guards brainwashed by Mao's Communism..

Kulturrevolutionen var en massa dårskap som aldrig tidigare skådats i världshistorien. Rödgardisterna grep, torterade och avrättade tiotusentals för att de bad, lyssnade på musik eller matade ett tamdjur. Folk sändes i trance där de stödde varje slags barbari; de skulle ropa ut sitt stöd när de såg folk mördas. The Black Book of Communism, beskriver detta barbari med följande ord:

Stalin ,Communists

In Red China, political executions were everyday occurrences. Many were accused of "not following Mao's way" and executed in the streets...

Hela folket uppmanades till offentliga prövningar av ”kontrarevolutionärer” som nästan alltid dömdes till döden. Alla deltog i avrättningarna och skrek ut ”döda, döda” till rödgardisterna vars uppgift det var att skära offren i bitar. Ibland koktes bitarna och åts upp eller tvångsmatades till medlemmarna av offrets familj som fortfarande var i livet och tittade på. Alla var sedan inbjudna till en bankett där levern och hjärtat av den forna markägaren delades ut, och till möten där en talare skulle adressera rader av avhuggna huvuden nyligen spetsade på pålar. Denna fascination för hämndlysten kannibalism, som senare blev vanlig under Pol Pot regimen, ger eko av en mycket gammal östasiatisk arketyp som ofta framkommer vid omvälvande ögonblick i kinesisk historia. 88

Rödgardisternas enda bok som källa var Little Red Book innehållande Maos ord. Var och en av dem kunde denna bok utantill; dessutom, blev de som inte kände till den fördömda som ”klassfiender” och kunde bli slagna eller till och med avrättade på plats. Även de mest normala och lagliga aktiviteter kunde förklaras ”anti-kommunistiska” och straffas:

Rödgardisterna, som tog sig själv på största allvar, tyckte det var en bra idé att förbjuda ”slöseri med revolutionär energi” som katter, fåglar och blommor… I stora städer som Shanghai, fanns team som rakade huvudet på alla de fångade på gatorna med långt eller läckert hår, slet upp byxor som var för åtsittande, slet av höga klackar på skor, slitsade öppna spetsiga skor och tvingade butiker att ändra sina namn… Rödgardisterna stoppade förbipasserande och tvingade dem att recitera sina favoritcitat från Mao. Många människor var rädda för att lämna sina hus. 89

Kulturrevolutionen nådde sådana nivåer av galenskap att armén till slut tvingades ingripa och återställa ordningen i landet. Under hela 1970-talet försökte Kina plåstra såren som tillfogats av kulturrevolutionen och reparera sin skada. Mao dog 1976, och gjorde mer än 60 miljoner redan döda sällskap, offer för tortyr, slakt och oupplyst ideologi.

Wang Shouxin, China

Another political execution in China: A woman named Wang Shouxin was arrested as an opponent of the regime,bound by soldiers, forced to her knees and killed with a single bullet. As a rule, the money to buy the bullet for executions like these was taken from the victim's family.

Kinas Barbari i Ockuperade Länder

Chinese,Cultural Revolution

Another innocent Chinese executed during the Cultural Revolution.

Maoismens gissel var inte begränsad till det kinesiska folket. Länder som ockuperats av Kina eller människor som tvingades leva under ständig ockupation var också måltavlor för röd brutalitet. Ett av dessa områden var ”uiguriska autonoma regionen” i västra Kina; med andra ord, de uiguriska turkarna som bodde i östra Turkestan. Eftersom dessa turkar var både muslimer och en etnisk minoritet, gjorde Beijings administration dem till en måltavla och utsatte dem för systematiskt folkmord från tiden Mao kom till makten 1949.

Uigurerna fick inte utföra sina religiösa plikter. Skolor och platser för böner var stängda. I många områden arresterades religiösa ledare och ett stort antal av dem mördades. Utan att vidta några försiktighetsåtgärder, genomförde Kina 46 kärnvapenprov i uiguriska autonoma regionen, med början 1964. Som ett resultat av detta har cancer bland uigurerna stigit till anmärkningsvärda nivåer och många barn föds döda eller med fysiska defekter.

För att mörda muslimska uiguriska turkar, tilltog kineserna olika metoder: Mellan 1949 och 1952 dog 2 800 000 uigurer; mellan då och 1957 dog 3 509 000; mellan 1958 och 1960; var siffran 6 700 000 och under de fyra åren 1961-1965 mördades 13 300 000 uigurer. I östra Turkestan förbjöds familjerna att ha mer än ett barn. Varje kvinna som blev gravid i strid mot denna lag fick sitt barn aborterat.

Dessa åtgärder som inleddes under Maos tid är fortfarande i kraft. Som ett resultat av påtvingad migration, familjeplanering och mord har uigurerna i östra Turkestan blivit en minoritet. På grund av assimileringspolitiken som trädde i kraft 1949, har andelen muslimer i uiguriska autonoma regionen minskat från 75 procent till så lite som 35 procent. Idag, lever mer än 25 miljoner muslimer i östra Turkestan under kinesiskt förtryck. I ett område där tusentals muslimer är politiska fångar, hörs aldrig något igen från dem som blir arresterade.

mao mao

Propaganda posters showed Mao as the red sun rising over China. In reality, Maoism brought famine and torture and made China a Darwinist arena in which "the weakest" died. Mao murdered 60 million. On the right, a photograph of him in the last years before his death.

Ett annat land som föll under kommunistregimens brutalitet är Tibet, ockuperat av den kinesiska armén bara ett år efter införandet av en kommunistisk regim. Med samtycke av dess folk, blev Tibet en autonom region bunden till Kina. Men det kinesiska förtrycket av tibetanerna har successivt ökat. Den kinesiska administrationen har tvingat tibetanska bönder att sälja sin produktion till mycket låga priser, satt kinesiska invandrare i landets alla viktiga institutioner och besvarat minsta motstånd med grymhet och blodsutgjutelse. Dalai Lama, som i åratals har inspirerat tibetanskt motstånd mot Kina, beskriver brutaliteten som begåtts mot hans folk av det kommunistiska Kina:

Tibetanerna inte bara sköts utan blev också misshandlade till döds, korsfästa, brända levande, drunknade, lemlästade, utsvultna, strypta, hängda, levande kokta, levande begravda, extraherade och inkvarterade och halshuggna. 90

Turkestan

International sources reported in detail China's brutality in eastern Turkestan. A special report published by Amnesty International stated that the goal was to eradicate the Uyghur Muslims through torture and execution. China has subjected Eastern Turkestan's Muslim Uyghur population to decades of genocide. As a result of nuclear tests deliberately conducted in the region, large numbers of children are born deformed.

The Savagery of Red China Continues
China,Muslims

(upper left) Communist China Has Slaughtered 210,000 Innocent People In Nuclear Tests Alone.

(upper right) SAVAGERY IN CHINA
Muslims are killed and those who pray punished. Pregnant women are given injections to kill their babies.

(lower left) As soon as a baby was born in China it was strangled by officials
BIRTH PLANNING BY MURDER

(lower right) ANOTHER MASSACRE OF MUSLIMS IN CHINA
As the slaughter in East Turkestan goes on, the Chinese Army has now fired on Muslims living in the county of Shandong.

Astate with a Darwinist-Communist way of thinking oppresses its fellow citizens and kinsmen, lets them starve and leads them into misery and poverty, and murders them—all for its own advantage.To Russia and China, two modern examples of this brutal concept of the State, what is important is not the people's comfort and well being, but the strengthening of their own rule.Towards the end of the year 2000, a newborn baby was taken from its family by Chinese officials and strangled while the family watched. Similar atrocities continue to be committed against Muslims in Chinese-occupied Eastern Turkestan. The starting point for this brutality lies in Darwinism's doctrine that human beings are animals unworthy of respect, that life is a field of struggle.To be rid of all this horror, and in order for people to live in peace and well-being, this Darwinist ideology must be wiped out.

Kambodja – Höjdpunkten Av Det Röda Vansinnet

pol pot

Pol Pot, leader of the Khmer Rouge,murdered three million Cambodians.

Kommunism, en redan skoningslös, omtvistad, grym och blodtörstig ideologi nådde sitt värsta uttryck för avancerad brutalitet i maoismen. För att tydligare förstå varför maoismens ”traditionella” fjärran östern brutalitet var förenad med kommunismen, måste vi titta på ytterligare ett exempel från fjärran östern – Röda Khmerernas Kambodjanska regim som kom till makten med kinesiskt stöd och antog maoistiska metoder. Kambodja, är ett litet och fattigt land som ligger mellan Indien och Kina. Denna region kallas också Indokina. I århundraden drygade majoriteten av dess folk ut sitt uppehälle genom jordbruket, vars huvudbeståndsdel är risfälten i hela landet. Men mellan 1975 och 1979 blev dess risfält ”dödens områden”. Omkring tre miljoner människor i det här landet på nio miljoner blev mördade. Några sköts i huvudet, andra fick sina skallar krossade av yxor eller lämnades att svälta. Andra kvävdes med plastpåsar som sattes över huvudet.

Förövarna av denna oöverträffade brutalitet var de kambodjanska maoisterna, eller de Röda Khmererna, ett kommunistiskt parti som grundades och leddes av en maoist vid namn Pol Pot. Under åratal hade de Röda Khmererna organiserat i Kambodjanska skogar och drömt om att komma till makten. Slutligen 1975, gick deras dröm i uppfyllelse. De etablerade en regim som var mer grym och totalitär än Stalins Ryssland eller Maos Kina – en höjdpunkt av kommunistiskt vansinne.

Khmer Rouge,Phnom Penh

The Khmer Rouge came to power after a bloody civil war. These photos were taken during the bloody civil war as the Khmer Rouge attacked the capital, Phnom Penh. This was the harbinger of terrible brutality.

För landets bästa, beslutade partiet att en kommunists enda plikt var att arbeta på risfälten så mycket som möjligt. Hela Kambodjas population tvingades att arbeta i dessa områden. Tiotusentals boende i städer – statsmän, byråkrater, lärare, intellektuella – drevs till byarna och tvingades arbeta på kollektivjordbruk under mycket svåra förhållanden. Att undvika arbete, säga böner eller att äta ens den minsta bit mat från det som samlats in utan tillstånd, betraktades som ”uppror mot staten” och under denna förevändning dödades folk varje minut. Röda Khmererna kallade sitt parti Angkar, och gav de miljontals människorna som arbetade sig utmattade i fälten intrycket av att ”Angkar ser dig alltid”. En kambodjan som lyckades undkomma Röda Khmerernas brutalitet beskriver dem som bodde i det så kallade ”demokratiska” Kambodja:

I demokratiska Kampuchea, fanns det inga fängelser, inga domstolar, inga universitet, inga skolor, inga pengar, inga jobb, inga böcker, inga sporter och inga tidsfördriv… Det fanns ingen ledig stund på en tjugofyra timmars arbetsdag. Det dagliga livet delades upp enligt följande: tolv timmar för fysiskt arbete, två timmar för att äta, tre timmar för vila och utbildning och sju timmar för sömn. Vi bodde alla i enorma koncentrationsläger. Det fanns ingen rättvisa. Angkar reglerade varje ögonblick av våra liv… De röda Khmererna använde ofta liknelser för att rättfärdiga sina motstridiga åtgärder. De jämförde folk med boskap: ”Titta på denna oxe som drar plogen. Den äter när den beordras att äta. Om du låter den beta på fältet kommer den att äta vad som helst. Om du sätter den på ett annat fält där det inte finns tillräckligt med gräs, kommer den fortfarande beta ohämmat. Den är inte fri, och den är ständigt bevakad. Och när du säger åt den att dra plogen, drar den. Den tänker aldrig på sin fru eller sina barn…” 91

Stalin ,Communists

1-After the Khmer Rouge took power, nearly the whole population of Phnom Penh was forced to leave the city
2-The people were driven into the country to work the fields.
3-In a few days, the capital turned into a ghost town.

Uppenbarligen, satte de Röda Khmererna projektet med den ”mänskliga bestialiseringen” i kraft som ligger i grunden för kommunismen. Som ovanstående citat visar, tvingades folk vara som oxar som plöjde ett fält. Samtidigt, lades stor vikt vid att utrota sådana begrepp som religion och moral. The Black Book of Communism beskriver de åtgärder de Röda Khmererna vidtog för att förstöra kärleken mellan familjeinstitutionen och dess medlemmar:

Regimen gjorde allt de kunde för att bryta familjeband vilka de såg som ett hot mot det totalitära projektet att göra varje individ helt beroende av Angkar. Arbetslag hade sina egna hus, vilket ofta var enkla barracker eller en samling hängmattor eller mattor för att sova nära byn. Det var mycket svårt att få tillstånd att lämna dessa föreningar och män och hustrur var ofta separerade i veckor eller längre. Barnen hölls avskilda från sina utökade familjer och tonåringar gick ibland sex månader utan att se sina föräldrar. Mödrar uppmuntrades att spendera så lite tid som möjligt med sina barn. Eftersom posttjänsten hade slutat helt, gick det ibland månader innan folk fick veta en släktings bortgång. Återigen kom exemplet från ovan, eftersom många av ledarna levde åtskilda från sina fruar eller män. 92

Dessa åtgärder är faktiskt inget annat än Karl Marx och Friedrich Engels tolkning av familjens ursprung, omsatt i handling. Marx och Engels såg människor som djur som utvecklats från apor, för vilka begreppen religion, moral och familj inte var nödvändiga. Dessa var ”överbyggda institutioner” som kom att vara som resultatet av ekonomiska relationer. Ett kommunistiskt samhälle lovade att förstöra dessa begrepp. Så de Röda Khmerernas projekt var ingenting annat än att sätta liv i nonsens som föreslagits av Marx och Engels.

De Röda Khmererna ville förstöra religionen och familjen, bestialisera människor och göra dem till ”oxar som plöjer fälten”. Röda Khmerer tillämpade ännu en gång med åtgärder som använts av Lenin, Stalin och Mao genom att medvetet låta människor gå hungriga och därmed förstöra deras viljor och personligheter. Senare, efter att ha matats av Angkar, skulle de komma att tillbe Röda Khmererna som gudar:

Hungern som krossade så många Kambodjaner under åren användes medvetet av regimen för att tjäna dess intressen. Desto hungrigare människorna var, desto mindre mat kunde deras kroppar lagra och desto mindre var sannolikheten att de gav sig iväg. Om människor var konstant besatta av mat, skulle alla individuella tankar, all kapacitet att argumentera och även människors sexlust försvinna. De spel som spelades med livsmedelsförsörjningen gjorde tvångsevakueringar lättare, främjade godkännandet av kollektiva matsalar och försvagade även personliga relationer, inklusive de mellan föräldrar och deras barn. Alla, däremot, skulle kyssa handen som matade dem, oavsett hur blodig den var. 93

Ett kambodjanskt vittne uppgav: Denna hunger orsakades medvetet. Även när många dog av hunger, var endast en femtedel av områden lämpliga för sådd i produktion! 94

För regimen, var döden genom svält inga problem, det var ett mål. Röda Khmerernas ledare sade ofta, ”Allt vi behöver för att bygga vårt land är en miljon bra revolutionärer. Inget mer än så. Och hellre döda tio vänner än låta en fiende leva”. 95

Fientligheten mot ”kärlek, skönhet, estetik och kultur” som hade visat sig i Maos kulturrevolution nådde gränsen för vansinne med de Röda Khmererna. Den som kammade sitt hår, vårdade sitt utseende eller ens bar glasögon betraktades som en ”folkets fiende”. Utdraget nedan är taget från ett tal som gjorts av direktören till fångarna i Röda Khmerernas läger:

I demokratiska Kampuchea, under Angkars ärofyllda styre, måste vi tänka på framtiden. Vi behöver inte tänka på det förflutna. Ni Nya Människor måste glömma de förrevolutionära tiderna. Glöm cognac, glöm moderiktiga kläder och frisyrer… Vi behöver inte kapitalisternas teknologi. Vi behöver inte något av det alls. Under vårt nya system, behöver vi inte skicka våra barn till skolan. Vår skola är farmen. Vi kommer att skriva om plöjning. Vi behöver inte ge examen eller tilldelningscertifikat. Att veta hur man driver farmen och hur man gräver kanaler – det är våra certifikat. Vi behöver inte läkare längre. De är inte nödvändiga. Om någon behöver få sina inälvor borttagna kommer jag att göra det. Det är lätt. Det finns ingen anledning att lära sig hur man gör det genom att gå till skolan. Vi behöver inte några av de kapitalistiska yrkena! Vi behöver inte läkare eller ingenjörer. Vi behöver inga professorer som berättar vad vi ska göra. De var alla korrupta. Vi behöver bara att människor jobbar hårt på farmen! Och ändå kamrater, finns det vissa nejsägare och bråkmakare som inte visar rätt vilja att arbeta hårt och offra! Sådana människor har inte den rätta revolutionära mentaliteten! Sådana människor är våra fiender! Och, kamrater, några av dem är just här i vår mitt! Dessa människor håller fast vid kapitalistiska tankesätt. De håller fast vid det gamla kapitalistiska modet! Vi har några människor bland oss som fortfarande bär glasögon. Och varför använder de glasögon? Kan de inte se mig? Om jag flyttar mig för att slå dig i ansiktet och du hajar till, då kan du se mig tillräckligt bra. Människor bär dem för att vara snygga i sin kapitalistiska stil. De bär dem eftersom de är chanslösa. Vi behöver inte sådana människor längre. Människor som tror de är vackra är lata! De är iglar som suger energi från andra! 96

Victims of Khmer Rouge Brutality
Victims of Khmer Rouge Brutality
facing death khmer

The Khmer Rouge attached numbers to some of those they were about to execute and took their hotographs. Thousands of mass graves were found in the Khmer Rouge's "killing fields." The bones in the photo on the right belong to Cambodians suffocated with plastic bags over their heads.

Maoist psykopaterna som tog Kambodja med Kinas stöd mördade nästan tre miljoner oskyldiga. Först, blev de som skulle dödas skjutna i huvudet. Senare, beslutades det att detta var ”slöseri med kulor”, så mer brutala metoder tillgreps. Förutom att ”spara kulor” föredrogs dessa metoder så att de Röda Khmerernas militanta kunde tillfredsställa sin sadism. Femtiotre procent av offren fick sina skallar krossade med järnstänger, yx-handtag eller ibland hack-handtag; sex procent hängdes eller kvävdes med plastpåsar och fem procent fick sina halsar avskurna. 97

År 1979 kom de Röda Khmerernas regim till ett slut när Vietnam ockuperade Kambodja. För att visa brutaliteten av den tidigare regimen grävde vietnameserna upp risfälten kända som ”dödsfält” och kropparna tillkännagavs. Benen och skallarna av alla de tusentals som Röda Khmererna dödade finns nu på display på ett museum i huvudstaden Phnom Penh.

Kommunismen, som fann sin ”veteskapliga” grund i en bok av Charles Darwin och tog form från nonsens av Marx och Engels, blev en världsmakt genom brutaliteten av Lenin och Stalin, nådde sin höjdpunkt av galenskap under Mao och visade sitt verkliga ansikte mot världen i det barbari som praktiserades i Kambodja.

Nordkorea och Vietnam

I Asien, var den kommunistiska brutaliteten inte begränsad till Kina och Kambodja. Regimen i Nordkorea tillfogade också skoningslös terror på sitt eget folk. Uppskattningsvis dödades 1,5 miljoner människor under Kim II Sungs diktatur. Hundratusentals utsattes för tortyr i Nordkoreas hemska fängelser. The Black Book of Communism beskriver hur fångarna behandlades som djur:

I hennes fängelse arbetade cirka 6000 personer, varav 2000 kvinnor, som slavarbetare från 05.30 till midnatt och tillverkade tofflor, hölster, väskor, bälten, detonatorer och konstgjorda blommor. Eventuella fångar som blev gravida tvingades brutalt till abort. Alla barn som föddes i fängelset kvävdes eller fick halsen avskuren. 98 En lägervakt som flydde till Seoul beskriver tortyren och avrättningarna som bereddes i koncentrationslägren i Nordkorea:

North Vietnam

North Vietnam under Communist rule, 1968

Vem utförde avrättningarna? Valet avgjordes av säkerhetsagenter som sköt när de inte ville bli smutsiga om händerna eller dödade långsamt om de ville förlänga plågan. Jag lärde mig att folk kunde bli slagna till döds, stenade eller dödade med slag från en spade. Ibland förvandlades avrättningarna till ett spel där fångarna besköts som om de vore mål i en skyttetävling på ett nöjesfält. Ibland tvingades fångarna bekämpa varandra till döden och riva upp varandra med sina bara händer… Med mina egna ögon såg jag flera ohyggliga dödsfall. Kvinnor dog sällan fridfullt. Jag såg bröst bli sönderskurna av knivar, genitalier krossade med spadhandtag, nackar brutna med släggor… I lägren är döden väldigt banal. Och politiska fångar gör vad de måste göra för att överleva. De gör vad som helst för att få en bråkdel mer majs eller grisfett. Ändå, skulle fyra eller fem personer dagligen dö i detta läger, av hunger, av en slump eller genom avrättning. 99

En annan egenskap hos Nordkoreas kommunistiska regim var dess antagande och grymma genomförande av eugenik teori, vilket var en annan produkt av darwinismen. Som vi såg tidigare, föreslogs eugenik av Darwins kusin Francis Galton och verkade som en vetenskaplig driftighet i början av det tjugonde århundradet. Syftet med rashygien är att sterilisera människor som är sjuka, handikappade eller av en viss ras, och att ha friska människor som reproducerar. Man föreställde sig att denna process i slutändan skulle skapa en friskare ras. Det första landet att införa rashygien som officiell politik var Nazityskland. Hitler samlade först medfödda sjuka och funktionshindrade i ”steriliseringscenter” och lät dem senare dödas. Nordkoreas darwinistisk-kommunistiska regim genomförde denna grymhet under namnet ”accelererande evolution”. The Black Book of Communism beskriver rashygien i nordkoreansk stil:

Stalin ,Communists

Ho Chi Minh, the dictator of North Vietnam.

Den som är handikappad i Nordkorea lider fruktansvärd social utanförskap. De handikappade tillåts inte leva i Pyongyang. Fram tills nyligen hölls de alla på särskilda platser i förorterna så att familjemedlemmarna kunde besöka dem. Idag är de förvisade till avlägsna bergsområden eller öar i Gula havet. Två sådana platser har identifierats med säkerhet: Boujun och Euijo, i norra delen av landet nära den kinesiska gränsen. Denna diskrimineringspolicy har nyligen spridit sig utanför Pyongyang till Nampo, Kaesong, och Chongjin.

Liknande behandling gäller för alla utöver det vanliga. Dvärgar till exempel, blir nu gripna och skickade till läger: de tvingas inte bara leva isolerat utan hindras också från att skaffa barn. Kim Jong II har själv sagt att ”dvärgarnas ras måste försvinna”. 100

Vietnam var en annan blodig kommunistisk diktatur i Asien. Nord Vietnam bedrev ett långt krig först med fransmännen och sedan med amerikanerna. År 1975 intog det Syd Vietnam och bildade ett enda enat kommunistiskt Vietnam. Ho Chi Minh, grundaren av Nord Vietnam, och de som följde honom tvekade inte att tortera sitt eget folk och underkasta dem svåra förtryck. Mellan 1975 och 1977, skrev en vietnamesisk författare som motsatte sig regimen ett brev där han beskrev villkoren i landet:

Förhållandena inne i fängelserna är ofattbart dåliga. I Chi Hoa fängelset, det officiella Saigon fängelset, bevarades 8000 personer under den gamla regimen och hölls under universellt fördömda förhållanden. Idag finns det mer än 40 000 personer i samma fängelse. Fångarna dör ofta av hunger, brist på luft, tortyr eller för egen hand… Det finns två sorters fängelse i Vietnam: de officiella fängelserna och koncentrationslägren. De senare är långt ute i djungeln och fången döms till livstids tvångsarbete. Det finns inga prövningar och därmed ingen möjlighet att använda en rättslig mekanism i deras försvar. 101

Liknande fall av grymhet leds när Vietnam ockuperade Laos 1975 och gjorde det till en kommunistisk regim. Pathet Lao kommunisterna förstärktes i detta fattiga land i mitten av Indokina och, efter dem kom till makten, utsattes motståndare till regimen för förtryck. Som ett resultat, blev tiotusentals flyktingar.

Den Maoistiska Faran Fortsätter

Under hela sin historia har fjärranöstern Asien varit en skådeplats för allvarliga svåra väpnade sammanstötningar, blodsfejder och vild hämnd. Med intåget av den kommunistiska ideologin, som stödde våld och betraktade brutalitet som legitimt och även nödvändigt, blev resultatet katastrofalt. Kommunismen vände risfält till slagfält. I fjärranöstern Asien, för övrigt, var dess fientlighet mot kultur och civilisation ännu mer markant. Dess icke-tänkande ideologi förkastade civilisation till förmån för okunnighet, fulhet och monotoni.

Intressant nog, skulle många organisationer och tankeströmmar blint anta en sådan grym och primitiv ideologi och sprida den över hela världen. Idag är ett antal maoistiska terrorgrupper och ideologiska grupper verksamma i olika länder. Maoister hävdar att kollapsen av Sovjetunionen visade på ”misslyckad falsk tolkning av kommunismen” och bevisade att maoismen är rätt. De blundar helt för Maos brutalitet, brott, hungersnöd och fruktansvärda övergrepp och försöker hävda att denna oupplysta ideologi är det enda alternativet för världens framtid. Maoister organiserar särskilt i underutvecklade länder och implementerar sin omoderna teori som de kallar ”Third Worldism” och försöker förföra dessa länder in i kommunismens mörker. Uppenbarligen är dessa maoister inte nöjda med de tiotals miljoner som deras namne torterade till döds. De vill ha mer blodsutgjutelse.

I den här bokens sista avsnitt kommer vi att undersöka maoismens subtila tillväxt i större detalj.

Fotnoter

57. Robert Milner, Encyclopedia of Evolution, 1990 s.81

58. Jacob Heilbrunn, "Mao More Than Ever", The New Republic, April 21, 1997

59. Benjamin Schwartz, Chinese Communism and the Rise of Mao, Cambridge: Harvard University Press, 1951, s. 37

60. Benjamin Schwartz, Chinese Communism and the Rise of Mao, s. 45

61. Charlotte Furth, Ting Wen-chiang: Science and China's New Culture, Cambridge: Harvard University Press, 1970, s. 27

62. Charlotte Furth, Ting Wen-chiang: Science and China's New Culture, s. 71

63. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1983, s. 438

64. Michael Ruse, The Long March of Darwin, New Scientist, 103 (16 Agustos 1984): 35; Henry M. Morris, The Long war Against God, s.85-86

65. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, s. 4

66. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, s. 257

67. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, s. 449-452

68. Clare Hollingworth, Mao, Triad Paladin Grafton Books, Glasgow, 1985, s. 26

69. Clare Hollingworth, Mao, s. 27

70. Clare Hollingworth, Mao, s. 26

71. Jacob Heilbrunn, "Mao More Than Ever", The New Republic, April 21, 1997

72. The Black Book of Communism, s. 645-646

73. The Black Book of Communism, s. 646-647

74. The Black Book of Communism, s. 649

75. Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine, New York: The Free Press, 1996. s. 72-73

76. Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine, s. 73-74

77. Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine, s. 76

78. Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine, s. 75

79. Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine, s. 92

80. The Black Book of Communism, s.644

81. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, s. 456

82. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, s. 455

83. The Black Book of Communism, s.647

84. K. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977

85. Talk At An Enlarged Central Work Conference, 30 January 1962, http://www.maoism.org/msw/vol8/mswv8_62.htm

86. The Black Book of Communism, s.621

87. The Black Book of Communism, s.668

88. Malachi Martin, The Keys of This Blood, s. 406

89. Ken Ling, Miriam London ve Ta-ling Lee, La vengeance du ciel: un jeune Chinois dans la Revolution culturelle, Paris, Laffont, 1981 , s. 20-23. (This scene took place in Xiamen had an outstanding high school.); The Black Book of Communism, s.690-692

90. The Black Book of Communism, s. 684

91. The Black Book of Communism, s.617

92. Nien Cheng, Vie et mort a Shangai, Paris, Albin Michel, 1987 , s.86; The Black Book of Communism, s.688

93. The Black Book of Communism, s.715

94. The Black Book of Communism, s.783

95. The Black Book of Communism, s.793

96. The Black Book of Communism, s.790

97. The Black Book of Communism, s.788

98. The Black Book of Communism, s.798

99. The Black Book of Communism, s. 817-818

100. The Black Book of Communism, s.727

101. Black Book of Communism, Harvard University Press Cambridge, p.553,